Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hormonsystemets oppgave?

sender beskjeder rundt i kroppen

hvordan sendes beskjedene?

ved hjelp av hormoner

hormonene dannes hvor?

i egne kjertler, Endokrine kjertler

Endokrin Kjertel

Produserer hormoner i blodet, ingen utførselsgang

Eksokrin kjertel

produserer sekret(spytt, svette, o.l), har utførselsgang

hormonproduksjonen styres av?

hypofysen

Hypofysen

En kjertel som ligger i hjernen.

hormon er?

signalstoff som fraktes med blodet

hvor fraktes hormonet?

dit som det trengs, til en mottakercelle

kan alle hormoner passe i alle mottakerceller?

nei, de passer sammen som nøkler og nøkkelhull

noen viktige kjertler?

hypofysen, binyrene, bukspyttkjertelen, skjoldkjertelen, kjønnskjertelen.

noen viktige hormoner?

adrenalin, insulin, glukagon, testosteron, østrogen

hva er insulin og Glukagon godt for?

regulerer blodsukkeret

hva gjør insulin?

at celler og leverer tar opp glukose. blodsukkeret går ned.

hva gjør glukagon?

at leveren frigjør glukose til blodet. blodsukkeret går opp.

hvor produseres disse?

bukspyttkjertelen

hva er diabetes?

når reguleringen av blodsukkeret svikter

diabetes type 1

bukspyttkjertelen lager ikke insulin

behandling?

kunstig insulin

diabetes 2

livsstilssykdom. bukspyttkjerteken lager for lite insulin, insulinet virker dårligere fordi cellene er mindre mottakelige.

behandling?

først og fremst med å legge om kosthold og livsstil.