• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bifazik hormonlar

Glukagon


InsulinÖnce azalır sonra artarlar

İlk yükselen sitokin

TNF ALFA

Barsak koruma sitokini

IL2


IL12

Sepsiste mortalite

IL6

Geç mediatorler

HMGB 1

Kemotaktik sitokin

IL8

Yaralanma ebb fazı

Lipoliz


Tansiyon azalır


Debi azalır

Enerji kaynakları


Normal GIS


Yara iyileşmesi


Travma ve YBU

Glutamin


Glukoz


Trigliserid

Şok ve alkaloz

Septik şok (önce resp alkaloz sonra met asidoz)Hipovolemikte alkaloz olmaz

ARDS

Hipoksi


Hipokarbi
En son hiperkarbi

Kolloidler

Dekstran. Trombosit agregasyonu bozar (DVT)Albumin


Hetastarch


Gelatin

Debinin artmış olabileceği şok

Septik Şok

Şok ta prognoz

Laktat


Bas açığı

Şok 'taki hasta


CVP düzelmiş tansiyon düşük

Vazopressor verilmeli

Septik şok organ hasarları

Akc


Böbrek


Ciğer (K)


Kalp

Septik sokta vasopressorler

NE


Dopamin


AVP


Dobutamin

Herşeyin düştüğü şok

Norojenik

Yanık ta şok

Norojenik


Hipovolemik


Septik

Yanikta sıvı tx

0.5 erişkin idrar çıkışı


1 çocuk idrar çıkışı


2 elektrik idrar çıkışı


4 tedavi dozu (ml/kg/yanık yüzdesi)

Yanık ilaçları

Mafenid derine geçer


Silverdin mantara etkili

Düşük karbonhidratli diyet kime

Akciğer yetmezliği olana

Enteral beslenme

NGS ve gastrostomi bilinci kapalı hastada olmaz


NGS max 30 gün

TPN ile sepsis

Ani gelişen glukoz intoleransi

Hiponatremide kan basıncı

Artar. bradikardi olur


Cushing reflex ( ödem artti)

Hangi iyon nerde fazla

K. Kolon


Cl. Mide


HCO3. Pankreas

Asidoz + Hipokalemi

İshal


Tip 1 ve 2 RTA


Asetazolamid tx