• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back

torasik yaralanmalardaaorta ve diaframın değerlendirilmesindeen duyarlı görüntüleme yöntemidir.

spiral BT

vücut sıvılarından hangisinin elektrolit içeriği ringer laktat solüsyonu ile ençok benzerlik gösterir

ince bağırsak içeriği

cerahi hastalarda en sık görülen sıvı dengesi bozukluğu hangisidir

hücre dışı sıvıda volüm kaybı

plazma ozmoloritesi(mOsm/kg)

=2*(Plazma Na)+(Glukoz/18)+(BUN/2.8)

HİSSEDİLMEYEN Kayıpların

%75 kadarı deriden olup vücutta oluşan su buharının deriden atılması şeklindedir.

hücredışı sıvı volüm kaybı cerrahi hastalarda en sık rastlanan sıvı bozukluğudur..

..

cerrahi hastalarda volüm defisitinin en sık ndeni

GİS kayıplarıdır.

sodyum eksiği olanlarda hedef öncelikle 130mEq/L seviyesinin sağlanmasıdır.hızlı düzeltilirse pontin myelinolizisi gelişebilir

(130-Na hasta değeri)*VA(kg)*0.2

kuru ,yapışkan ve tuzlu müköz membranlar tespit edilen hastada tanı nedir

hipernatremi

majör cerrahi geçien veya ciddi doku hasarı olan bir hastada hangi elektrolitin yüksek bulunması beklenir

potasyum.ciddi yaralanma veya crrahi travma ,asidoz ve katobalik durumlarda önemli miktarlarda K+ hücredışı sıvıya geçer.

hiperkalemi tespit edilen bir hastada ilk yaklaşım ne olmalıdır

ani potasyum yükselmesinin kalpte oluşturduğu etkani potasyum yükselmesinin kalpte oluşturduğu etki geçici olarak baskılamak için ek ege kontrolü altında yüzde 10 kalsiyum ve glukoz bnat olarak verilebiliriyi geçici olarak baskılamak için EKG kontrolü altında yüzde 10 kalsiyum ve glukonat İV olarak verilebilir

hiperkalemi tedavisinde kullanılan yaklaşımlardan hangisi potasyumu düşürmeye yönelik değildir
kalsiyum glukonat

paradoksik asidüri nedir

mide sıvısı kayıpları
durumunda böbrek potasyum kaybederek potasyum atamaz hale gelir ve mevcut metabolik alkaloz e rağmen böbrek hidrojen atmak zorunda kalır

hipokalemi tedavisinde intravenöz sıvıların litresinde en fazla kaç potasyum bulunmalıdır

40 mEq

EKG monitörizasyon u yapılamıyorsa saatlik infüzyon hızı kaç olmalıdır

40mEq ı. geçmemelidir
hipokalsemi bulguları

pozitif chvostek belirtisi,trausseu belirtisi

hipokalsemide EKG de

QTmesafesinin uzar

hiperkalsemi nin en sık nedeni

primer hiperparatiroidizm

hospitalize hastalarda hiperkalsemi nin en sık nedeni

malignansiler

İV kalsiyum tedavisine yanıt alınamayan tetani varsa tanı nedir

hipomagnezemi

hipermagnezemininen sık ve önemli nedendir

Renal yetmezlik

akut böbrek yetmezliğinin en sık nedeni hipovolemi ye bağlı prerenal azotemidir

..

hangisi kristalloid bir çözeltidir

ringer laktat, sf bu tanıma uyar kristaloid çözelti çözünmüş yüklü partikül veya elektrolit içeren çözeltiler dir

laktatlı ringer çözeltisinin hangi hastalarda kullanımı kontrendikedir

karaciğer yetmezliği

mide sıvısı kayıtlarında öncelikle yerine konması gereken hayati elektrolit hangisidir

klorür defisiti nin yerine konması

cerrahi hastalarda en sık görülen hemostaz bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir
trombositopeni

acil cerrahi girişim durumunda trombosit süspansiyonu vermek gerekir

..

elektif cerrahi için salisilat kullanımı nasıl olmalı

.. salisilat alımı kesilerek ameliyat 1 hafta ertelenir

plazminojen en güçlü aktivatör dur

TPA

en sık rastlanan konjenital trombosit bozukluğu von willebrand hastalığı dır

..
hemofili a
konjenital faktör eksikliklerinin en sık görülenidir

hafif hemofili hastalarında vazopressin nin sentetik analoğu olan DDAVP(Dezmopressin) tedavide kullanılabilir

..

cerrahi hastalarda kanamaya yol açan en sık hemostaz bozukluğu dir

trombositopeni

euglobulin lizis zamanı patolojik fibrinoliz tanısında güvenilir bir testtir 20 dakikanın altında olması anlamlıdır

..

fibrinolizisi durdurmak için epsilon aminokaproik asit kullanılır

..

kumadin olan hastalarda kanıma açısından girişim öncesi INR değerinin birbuçuk oranını aşmamasına dikkat edilmelidir

..

heparin antidotu protomin sülfat
kumadin antidotu ise K vitaminidir

...

heparin kullanan hastalarda monitörizasyon ne ile yapılır

aPTT
kumadin kullanan hastalarda monitörizasyon ne ile yapılır
PT, INR

düşük molekül ağırlıklı heparin kullanan hastalarda monitörizasyon ne ile yapılır

faktör xa
depolanan kanda oluşan değişiklikler

eritrosit yaşam süresi ,ph düşmesi, trombosit kaybı ,koagülasyon faktörleri azalır, potasyum seviyesi artar ,nh3 birikir, ozmotik frajilite artışı

albumin konsantreleri nin önemli avantajı

hepatit riskinin olmamasıdır

anyon açığı=

Na-(Cl+HCO3)

ANYON AÇIĞI NORMAL OLANLAR...

HCO3 kaybı ile karekterize ,ishal,proksimal RTA,distal RTA,safra ve pankreas fistülleri,bikarbonatsız sıvılarla volüm replasmanı,HCL verilmesi,üreterosigmoidostomi,karbonik anhidraz inhibitörleri.

anyon açığı artmış olanlar..

sisteme asit girişi nedenliDM,alkol intoksikasyonu ,üremi(KBY),metanol,aspirin,etilen glikol

plazmin kimi sindirir

fibrin,fibrinojen,F,V,F 8 İ sindirir.Ürokinaz ve steptokinaz da plazminojen aktivatörlei olarak etki gösterir.

primer fibinoliziste kullanılan spesifik ilaç hangisidir

e-ACA(epsilon-amino kaproik asit)

majör cerrahi için

faktör 8 düzeyinin preoperatif %80-100 civarına çıkartılması gereklidir.

konjenital afibrinojenemi ve faktör 13 eksikliğinde bulgu

doğum sonrasında umbilikustan kanama olabilir