• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/26

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

26 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Ozofagus darlıkları

Krikofaringeus ~en darı


Sol ana bronş


Alt sfinkter

En sık motilite bozukluğu

Fındıkkıran

Diffuz ozofageal spazm varsa

DEH


Epifrenik divertikul


Hiatal herni

Sol taraf patolojileri

Zenker


Boorhave


Bochdalek

Zenker de sıkıntılı kas

Krikofaringeus

Demir eksikliği + disfaji

Plummer vilson

EUS endikasyonlari

Ozofagus


Mide


Pankreas


Rektum

Leiomyoma tedavisi

Biyopsi yapılmaz dıştan enukleasyon

Ozofagus hernisi

Sliding daha sık

Asit / Nonasit reflu ayrımı

Ozofageal impedans ölçümü

Ozofagus perforasyonlari en sık nerde

Krikofaringeal

Fistul geç iyileşir

Trakt 2 cm den kısaysa


Yolu epitelize olmuşsa

Mide ülseri kanama yeri

A.gastrica sinistra

Midede hücreler

Parietal oksintik


Mukus


Zimojen esas hücre. Pepsin

Gasrektomiler


En az kompl en çok nuks


En çok kompl en az nuks

HSV


V A

Gastrik ulser tip 1

Hipoasidite ( vagotomi gerekmez)

Kilo kaybı semptomu olan kanserler

Mide


KC


Pankreas

GIST metastazi

Hematojen lenf nodu disseksiyonu gereksiz

Postgastrektomi komp.

Erken


Pankreatit


güdük sizdirmasiGeç


Anemi


Dumping

Drenden safra gelmesi

Güdük sizdirmasi

En fazla dumping yapan

Bilroth 2

Alkalen reflu gastrit

Safrali yemekli ağrı geçmez kussanda

Afferent loop

Safrali yemeksiz ağrı geçer kusarsan

Efferent loop

Safrali yemekli kusmayla rahatlar

En semptomatik adacık hücreli

Gastrinoma

Wilke

SMA sendromu kusmayla rahatlar kilo kaybi