• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/468

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

468 Cards in this Set

 • Front
 • Back

En sık kullanılan bistüri uçları?

11 -> sivri, abse drenajı


12 -> orak şeklinde, gingivektomi


15 -> en sık

Sütur atma sırasında yumuşak dokuyu tutmak için?

Adson forsepsi

Biyopsi spesimenini tutmak için kullanılan?

Allis klempi

Ramus laterali ve dil ekartasyonu için kullanılanlar?

Minnesota - Weider

Klemp diğer adı?

Hemostat

Portegü klemp farkı?

Portegüde dişler baklava şeklinde, klemp düz

Künt uçlu diseksiyonda kullanılan makas?

Metzenbaum

Periost elevatörleri?

Woodson, Molt

Kemik eğesi hangi prensiple çalışır?

Sadece çekme


Uçları bize doğrudur

Ucu sivri olan elevatör?

Coupland keskisi

Elevatör çeşitleri?

Üçgen uçlu ve kök elevatörleri

Üçgen uçlu elevatörler hangi amaçla kullanılır?

Alt çenede kalan kökleri çıkarmak amacıyla, interradiküler septumu kırar

Üçgen uçlu elevatörler hangileri?

Cryer (kaz ayağı, guyfoos)


Winter (crossbar, Krallen)


Thomson


Lecluse

Sadece üst çenede kullanılan kök ucu elevatörü?

Heidebrink

Kök ucu elevatörleri hangileri?

Apexo (hem alt hem üst)


Heidebrink


Potts


Warwick-james

Alt çene davyesi olup Ash tipi olmayan?

Alt 20 yaş Cowhorn

Yankauer tipi suction?

Daha derine gider, KBBde kullanılır

Unipolar - bipolar koterler hangi amaçlarla kullanılır?

Unipolar -> insizyon


Bipolar -> hemostaz, koagülasyon

Sütur gerilme direncini etkileyenler?

İmal edildiği madde, maddenin işlenme şekli, sterilizasyon yöntemi, ipliğin çapı

Sütur sterilizasyonu?

Etilen oksit, gama radyasyon, kobalt

Vücutta daha fazla reaksiyona sebep olan sütur?

Rezorbe olabilen sütur

Sütur rezorbsiyon yolları? En tehlikelisi?

Enzimatik yıkım, hidroliz, oksidasyon


En zararlısı enzimatik yıkım -> katgüt

Doğal süturlar?

İpek, pamuk, katgüt

Yavaş rezorbe olan süturlar?

Polidioksan (Pds)


Poliglukonat (Maxon)

Orta hızda rezorbe olan süturlar?

Orta hızda rezorbe olan süturlardan monoflaman olan?

Monocryl

Vicryl özellikleri?

Sentetik


Rezorbe olan


Multiflaman


Poliglikolid-laktid


Hidroliz yoluyla rezorbe


Tensil gücü 30 gün

Vicryl tensil gücü?

30 gün

Maksillofasial cerrahide cilt yüzeyini dikmek için?

Prolen


Sentetik, rezorbe olmayan, monoflaman

Pamuk sütur dezavantajı?

Su emince sertleşir

İğne kesiti olarak hangisi güvenli?

Ters üçgen (ters kesici)


Üçgenin tabanı yara kenarına bakar

Metal enjektör kullanılıyorsa anestezi nereden çekilir?

Karpül

Basınçlı enjektör?

Periodontal ligament ve pulpa enjeksiyonu

Topikal anestezi amacıyla kullanılan enjektör?

Jet enjektör

Anestezi amacıyla kaç gauge?

25-27-30


16-18 -> yeşil uçlu, daha kalın

İğne uzunlukları?

Posterior -> 4 cm


Ant -> 2.5 cm

Otoklav sıcaklıkları?

116, 60 dk


121, 24 dk


138, 1,5 dk

Kuru sıcak ile sterilizasyonda derece - süre?

170 derece 1 saat


160 derece 2 saat

Bukkal frenilum hangi kas?

Buccinator

Vertikal - horizontal hangisinde skar daha az?

Vertikalde daha az, kaslara paralel

Düz vertikal insizyon nerelerde kullanılır?

Vestibuloplasti ve tünel prosedürü (periost elevatörüyle ileri kadar gidilir, greft enjekte ede ede öne doğru gelinir)

z horizontal insizyon kullanım yerleri?

Travmada kırık hatlarını görmek için, ortognatik cerrahide kırık hattı oluşturmak için

Sulkuler insizyonun dişsiz krette yapılan şekli?

Zarf insizyon

Dişli bölgede, vestibül kısımda yapılan sulkuler insizyon?

Peter Novac

Düz horizontal insizyondan kaçınılması gereken yer?

Alt keserler bölgesi


Sulcus sığlaşır, yapışık diş eti yetersizliği en sık burada, skar olur, mental kas sıkıntı yaratır


Peter Novac tercih et, mentalin tümü flepte kalır

Periodontal olarak sağlıklı, üst anterior bölgedeki kronlu dişlerin apikal cerrahisinde tercih edilen insizyon?

Submarjinal (Ochsenbein Luebke)

Flebe gücünü veren?

Periost

Sulkuler insizyon çeşitleri?

Zarf, Winter tipi, Peter Novac

Biyopsi kontraendikasyonu?

Bölgede akut enfeksiyon, ilgili bölgeden radyoterapi alınmış olması, kanama ya da metastaz özelliği olan lezyonlar

Biyopsi alınacak bölgeye topikal anestezi?

Tercih edilmez, ödem ve doku distorsiyonuna neden olur

Oral kanser ve prekanser teşhisinde %96 sensitivite?

Oral fırça biyopsisi


Kronik mukozal değişikliklerin teşhisinde de fayda sağlar

Rutin aspirasyon biyopsisinde kesin tanıya ulaşılabilir mi?

Kesin tanı vermez, hücre yok sadece sıvı


İnce iğne aspirasyon biyopsisinde hücre var, özellikle boyun kitlelerinin teşhisi amacıyla

Boyun diseksiyonu için yapılan insizyon?

Apron insizyonu

Frozen sectionda alınan parça neye koyulur?

Taze doku taşıma ortamı (su ve amonyum sülfat içerir) ASu

İnsizyonel eksizyonel biyopside spesimen neye koyulur?

%4 (dörT) formaldehiT


%10 formalin

Süturlar arası mesafe, dokudan uzaklık?

Dokudan 3er mm uzakta, 2 sütur arası 5 mm


1 cmlik uzunlukta 3 sütur yer almalı

Ölü boşluk oluşumu engellemek için atılabilcek süturlar?

Vertikal matress, tabakalı dikiş

Basit sütur - matress sütur farkı?

Basit süturda birbirine bağlanan ip uçları farklı yara dudağında


Matresslerde aynı yara dudağında

Hemostaz aşamaları?

Vasküler spazm - trombosit tıkaç formasyonu - koagülasyon kaskadı - fibrinoliz

Von Willebrand hastalığında hangi aşamada bozukluk, çekim öncesi neler verilir?

2.aşama -> trombosit tıkaç oluşumu bozulur


Taze donmuş plazma (tüm faktörler var) veya kriyopresipitat (fak 8,13 vwf) verilir


+desmopressin -> endotelden vwf salınımını indükler, kcden faktör 8 salınımını da artırır

Koagülasyon safhasındaki hastalıklar? Neler verilir?

Hemofili a -> vW hastalığında verilenler + faktör 8


Hemofili b -> taze donmuş plazma + faktör 9

Cerrahi işlemin tolere edilebilmesi için trombosit sayısı kaçın üzerinde olmalı?

50000/mm3

Trombositlerin kantitatif bozukluğuna sebep olan hastalıklar?

Yani sayısını düşüren


-İdiopatik trombositopeni


-Kc yetmezliği -> splenomegali, fazla sayıda eritrosit yıkılır


-Kemoterapi, radyoterapi

Trombosit kalitatif bozukluğuna sebep olan?

Yani kalitesi bozulur, antiagreganlar, bazı antibiyotikler

Non steroid antiinflerin geri dönüşümsüz olan etkisi?

Antiagregan etkisi irreversibl

Kanama zamanını, pt apttyi etkileyen?

Aspirin -> kanama zamanı etkilenir


Pt,aptt -> antikoagülanlar

Primer - Sekonder kanama?

Primer -> operasyondan bir kaç saat sonra


Nedeni tansiyon, hasta faktörü, anestezinin etkisinin geçmesi


Sekonder -> ameliyattan 24-48 saat sonra


Nedeni travma enfeksiyon

Trombosit tıkacı oluşumunu kolaylaştıran hemostatik ajanlar?

Surgicel (okside selüloz)


Gelfoam / Spongostan


Avitene (mikrofib kollajen)


Bunlar ikinci aşamadan destekler

Hemostazda 3.aşamadan destekleyen hemostatik ajan?

Fibrin jeli

Hemostazda 4.aşamayı engelleyen hemostatik ajan?

Traneksamik asit / aminokaproik asit


Plazminojen inhibitörleri

Ankaferd mekanizması?

Eritrosit çökelmesini sağlar

Enjeksiyonlu diş çekiminde septisemi riski kontraendikasyon oluşturur mu?

Hayır, tamamen sağlıklı bir kişide diş çekiminde septisemi riski olmaz

Hangi bölgedeki diş çekimlerinde hekim hastanın arkasında?

Sağ alt posterior

Hangi dişlerin çekiminde rotasyon?

Üst keser - alt premolar


Başka hiçbir yerde yapılmaz!

Linguale lüksasyon?

Alt molar


Ama son çekim yönü her zaman bukkale, aspire edilmemesi için

Bukkolingual kompress yapılmayan durumlar?

Ortodontik amaçlı çekim, süt dişi çekimi, implant yapılacaksa

Non pulpal patolojide apikal rezeksiyon gerekebilir mi?

Gerekebilir, diş etkilenecekse vital de olsa kt yapılıp apikal rezeksiyon yapılır

Apikal rezeksiyon kontraendikasyonları?

PİS kısa tarak


Periodontal kayıp, infekte diş, sistemik hastalık


Kök boyu aşırı kısalacaksa


Travmatik okluzyon kaldırılamıyorsa


Anatomi izin vermiyorsa (mand molar)


Retreatment uygulanmadıysa

Endodontik cerrahi vakalarının sınıflandırılması?

Apikal rezeksiyon sonrası retrograd dolgu şart mı?

Kondenzasyon iyi yapıldıysa retrograd dolguya gerek kalmayabilir

Apikal rezeksiyonda kök ucu kavite preparasyonu ne kadar derinlikte olmalı?

En az 1 mm


Amalgam -> 3 mm

Güçlendirilmiş çinko oksit simanlar?

IRM (%80 çinko oksit + %20 polimetilmetakrilat)


SuperEBA (toz çinkooksit, likit etoksibenzoik asit)

Gömülülük sıklığı sıralama?

Mand 3.molar, maksiller üçüncü molar, maksiller kanin, mandibular premolar

Gömülü kanin sürdürülecekse hangi flap, sınırları nasıl?

Sulkuler flap


Unilateral gömülü -> ipsilateral molardan kontalateral kanine


Bilateral -> molardan molara


Çekim yapılacaksa da bu şekilde

Gömülü kanin sürdürülecekse cerrahide dikkat edilmesi gereken?

Dişin mine-sement birleşimi açılmamalı

Gömülü mandibular 3.molar çekiminde en kolaydan en zora pozisyonlar?

Mezioangular - horizontal - vertikal - distoangular

Gömülü maksiller 3.molar çekiminde en kolaydan en zora pozisyonlar?

Vertikal en kolay


Mezioangular en zor

Parçalara ayırma konusunda alt üst gömülü molarda farklılık?

Üst moları sinüse kaçırma riski sebebiyle genelde üst molarlar bölünmez, onun yerine kemik kaldırılır

En sık kullanılan ve lökosit kemotaksisini en az deprese eden 2 steroid?

Metilprednizolon


Deksametazon (doz işlem sırasında iv 4-12 mg, izleyen iki günde iki kez 4-8 mg)

Steroid kullanımı kontraendikasyonu?

Gastrik ülseri olanlar, akut enfeksiyonu olanlar, psikozlu hastalar

Gömülü çekimi sonrası şişlik, trismus, ağrı ne zaman maksimum?

Şişlik ikinci post op gün (48. saat)


Trismus ikinci post op gün (48.saat)


Ağrı anestezi etkisi geçince başlar, 12.saatte maksimum

Alveolar osteitis predispozan faktörleri?

Ağız hijyeni eksikliği, diyabet, sigara, oral kontraseptif, kemik metab bozuklukları (osteopetrosis, paget), yüksek oranda vzk içeren anestezik

Alveolar osteitis tedavi?

Sistemik antibiyotiğe gerek yok, soket irrige edilir, alvojel koyulur, lokalize ab kullanılabilir

Gömülü diş çekimi sırasında altta zedelenebilecek sinirler?

Flap tasarımında lingual sinir, kırık kök çıkarılması sırasında alveolar sinir

Alt gömülü 3.molarda hangi pozisyonda sinir hasarı riski daha fazla?

Mezioangular

İmplantın stabilite açısından en zayıf evresi?

İmplant koyulduktan 1-1.5 ay civarında en zayıf evresinde yaşar

Primer stabiliteyi etkileyenler?

Kemiğin özellikleri, cerrahi teknik (frez çapı, preparasyon), implant dizaynı


Konik implant silindirik implanta göre daha stabil

İmplant stabilitesini ölçen cihaz?

Ostell

İmplant yapıldıktan sonra kuvvet almalı mı?

Remodelling olabilmesi için fizyolojik miktarda kuvvet alması gerekir

İmplant yerleştirildiğinde ilk yıl ne kadar marjinal kemik kaybı kabul edilebilir?

0,5-1,5 mm


Sonraki yıllarda 0,2mmi geçmemeli

Maksilla posteriorda primer stabiliteyi artırmak için neler yapılır?

Daha uzun, daha geniş implant


Dar yuva, kalın implant


Condensing teknik


Konik implant


Bikortikal implantasyon (sinus tabanı ya da nazal taban)

Maksilla posteriorda minimum - optimal implant çapı?

Minimum 4, optimum 5 mm

Ne zaman 2 aşamalı implantasyon?

Kötü ağız hijyeni varsa, greft kullanıldıysa, stabilite iyi değilse

İmmediat implantasyonda greft gerekliliği ne zaman?

İmplantla soket duvarı arasında 2 mmden fazla boşluk varsa

İmplant yerleştirilirken tur ve tork?

Ters açılı düşük devirli (25 rpm) turla, maksimum 35 Ncmlik torkla yerleştirilir

İmplant maksiller sinüsten, mandibular kanaldan ne kadar uzak?

Maksiller sinüsten 1 mm, mandibular kanaldan 2 mm uzakta

İmplantın mental foramene uzaklığı?

Mental foramen önüne yapılacaksa 5 mm, arkasına yapılacaksa 2 mm

Büyüme yönüne göre kemik rezorbsiyonu hangisinde daha fazla?

Low angleda rezorbsiyon daha fazla


Mandibular düzlem açısı az


(high angle - gummy smile gibi düşün)

Cawood Howell sınıflaması?

İnterseptal alveoloplastiler?

Sadece bukkal korteks kırılıp geriye yatırılıyorsa -> Dean - Maksillada


Hem bukkal hem lingual korteks repozisyonu yapılırsa -> Obwegeser


Mandibulada


Pseudoprognati nedeniyle mandibulada daha çok geriye yatırılmaya çalışılır

Yüksek devirli turların kullanımı sırasında kemikte hasar olmaması için kaç dereceyi geçmemeli?

47 derece

Dişsiz hastada alt çenede mukozanın en ince olduğu bölge?

Mylohyoid sırt bölgesi, burada vuruk çok sık olur

Epulis fissuratum diğer adı?

İnflamatuar fibröz hiperplazi


Karbondioksit lazer ablasyonu yapılabilir

Frenektomide süturasyon nasıl olmalı?

Vestibül derinliğinde periosttan da geçmeli

Vestibül derinliğini artıran frenektomi yöntemi?

Z plasti

Geniş tabanlı frenilum varsa frenektomi nasıl olmalı?

Lokalize vestibuloplasti yapılır


Kret vestibülündeki alan sekonder iyileşmeye bırakılır

Vestibuloplasti endikasyonu - kemik yüksekliği ilişkisi?

15 mm kemik yüksekliği yoksa vestibuloplasti ❌

Clark - Kazanjian vestibuloplastileri?

Clark -> Sekonder iyileşme kret kısmında


Flap kretten kaldırılır


Kazanjian -> Sekonder iyileşme dudak kısmında


Flap dudaktan kaldırılır

Transpozisyonel vestibuloplasti? (Lip switch ya da Edlan yöntemi)

Kazanjian gibi başlanır, flap kret tepesine kadar devam ettirilir, periost kaldırılıp dudak tarafına yapıştırılır, flap kretin üstünü örter

Alveoloplastide greft yerleştirilirken mutlaka ne üzerine yerleştirilmeli?

Periost üzerine. Çıplak kemiğe yerleştirilmez

Kret split osteoplasti cawood Howell sınıflamasına göre hangi sınıfta uygulanır? Yöntemde dikkat edilmesi gereken?

Sınıf 4 - yükseklik yeterli, genişlik yetersiz


Sadece esnetilir, tam bir kırık istenmez

Preprotetik cerrahide greft yöntemleri?

Onlay greft -> hem vertikal hem horizontal augmentasyon sağlanabilir


İnterpozisyonel -> interark mesafesinin aşırı arttığı durumlarda (Cawood sınıf 6), bazalden ayrılan kemikle proksimal kısım arasına greft


İnley greft -> vücut boşluğu içine greft (örn sinüs lift, sinir transpozisyonunda greft)

Onlay blok greftin başarısını etkileyen faktörler?

Greftin rijit fiksasyonu, yumuşak dokunun örtülmesi, greftin kortikokansellöz içerikli olması, alıcı bölgenin kanlanması

Açık sinüs lift diğer adı?

Lateral pencere tekniği

Açık sinüs liftte membran yırtılırsa ne yapılır?

Küçük yırtık -> rezorbe olan membranla onarılır, devam edilir


Yırtık büyükse (>5 mm) -> vazgeçilmesi gerekebilir, partikül yerine onlay greft koyulur

🌟Kalan kemik kalınlığına göre sinüs lift teknikleri?

6-7 mm kemik varsa -> kapalı teknik uygulanabilir


5-6 -> açık teknik, aynı seansta implant, tek aşamalı


4 mm ve altı -> açık teknik, aynı seansta implant yerleştirilemez, greft koyulup beklenir, 2 aşamalı

Distraksiyon osteogenezis aşamaları?

Osteotomi - latent periyod (yumuşak doku iyileşmesi beklenir) - aktivasyon, distraksiyon periyodu - konsolidasyon


Distraksiyon osteogenezisinde ne kadar uzama sağlanır?

Günde 1 mm (0,5x2)


Çocukta, yenidoğanda artabilir

Alveolar distraksiyonun distraksiyon osteogenezisinden farklı olan kısmı?

Konsolidasyon periyodunda x2 değil x3 beklenir


Günlük 1 mm (0,25 x 4)

Sinir lateralizasyonu - transpozisyonu?

Sinir lateralizasyonu -> Örneğin sadece alt 6-7 bölgesinde çalışılıyorsa, bukkalden pencere açılıp lateralize edilir. Mental foramenle ilgisi yok


Sinir transpozisyonu -> mandibula anterioru ilgilendiren işlemlerde. Mental sinirin insiziv dalı kesilir. Sinir mandibular kanaldan tamamen çıkarılır


Kompartman sendromu nedir?

Sinir transpozisyonunda insiziv dalın kesilmesini takiben sinirde şişlik ve ödem meydana gelir, nörosensoryal fonks bozulur

Düşük enerjili (soft) lazere örnek?

Diode lazer 🌟periimplantitis


Uygulandığı dokuda termal etki olmuşturmazlar, biyostimülasyonla doku rejenerasyonunu artırırlar

Hard lazer etkileri?

Koagülasyon, kesme, ablasyon, vaporizasyon

Karbondioksit lazer hangi modda çalışır?

Non kontakt modda (havadaki karbondioksite dokunamazsın😂)

Nd:YAG lazer hangi moleküller tarafından emilir?

Hemoglobin, melanin gibi kromoforlar


Hemoglobin -> Kanamalı lezyonlarda kullanılır, en belirgin özelliği koagülasyon


Melanin -> nevuslarda

En belirgin özelliği koagülasyon olan lazer?

Nd:YAG

Er:YAG lazer hangi moleküller tarafından emilir?

Su, hidroksiapetit ve kollajen


Hem sert, hem yumuşak dokuda çalışır

Ağız ortamında sert dokuda çalışan lazer?

Er:YAG

Marsüpyalizasyon en belirgin endikasyonu?

Sürdürülmek istenen gömülü diş varlığı

Kist küretajı diğer adı? Nasıl lezyonlarda kullanılır?

Periferal ostektomi


Özellikle keratokist


Ya da tamamen çıkarıldıkları bilinen kistik lezyonların nüks gösterdiği durumlar

Tümör cerrahisinde hangi yöntemler var?

Enükleasyon / küretaj -> benign tümör


Rezeksiyon


Marjinal(segmental) -> devamlılık bozulmaz. Benign, lokal agresif tümörlerde


(marjini koruyan🙌)


Parsiyel rezeksiyon -> bozulur


Total rezeksiyon


Kompozit rezeksiyon -> yumuşak doku ve lenf nod beraber

Glasgow koma skalasındaki değişkenler?

Motor yanıt, sözlü yanıt, göz açıklığı

Glasgow koma skalasına göre hangi değerin altı mortal?

9 ya da altında mortalite oranı yüksek

Şokta en hızlı etkilenen organlar?

Beyin ve böbrek

Pupil refleksinin negatif olması neyi gösterir, ne yapılır?

Kafa içi basınç artmış, intrakranial kanama var. Tüm sıvılar derhal kesilmeli

Travma açısından en çok risk altında olan malokluzyon?

Class 2 divizyon 1

Konküzyon sublüksasyon farkı?

Sublüksasyonda sulcustan kanama var

İntrüzyonda diş eti sulcusundan mutlaka kanama olur mu?

Olmayabilir. Soketten gelen kanamayı tamponlayabilir


Ama ekstrüzyonda kesin olur

Perküsyonda tiz ses hangi travmalarda?

İntrüzyon ve lateral lüksasyon

Alveol kırığı açısından en riskli bölgeler?

Alt keser - premolar


Kemik ince

Rijit olmayan fiksasyona örnek?

Transosseöz telleme

Fonksiyonel olarak stabil fiksasyon nedir? Örnek?

Fragmanlar arası hareketliliği önleneyemez ama iskelet sisteminin kullanımına olanak sağlar


Angulus veya gövde kırıklarında tek miniplak fiksasyonu örnek (Champy yöntemi)

Angulus bölgesinde kırıkta bölgesel dinamik kuvvetler?

Üst -> gerilim hattı


Alt -> kompresyon hattı


Suprahyoid kaslar ağzı açar, masseter - temporal kapatır

2 nokta fiksasyonu nerede yapılmalı?

Özellikle mental foramen önündeki kırıklar (bu bölgelerde kesme dönme kuvvetleri var)


İkinci nokta dişlere taşınabilir (plak + imf şeklinde yapılabilir)

Kompresyonlu plak?

Üzerinden zaman geçmiş kırıklarda


Vida delikleri oval


Kırık hattı fazla oblik olmamalı, her iki tarafa fragmanlar sağlam biçimde bir araya gelebilmeli


Çapraz kırıkta kullanılamaz -> sıkıştırdıkça parçalar birbiri üzerinden kayar gider, çıkıntı olur

Çapraz kırık varsa kullanılabilecek kompresyonlu sistem?

Lag vida


Parçalı kırıkta kullanılamaz


Vida kırık hattına dik yerleştirilmeli

Kilitli plak - vida sistemlerinin avantajları?

Özelliği -> vidada plağa da oturan yivler var


Plağın her bölümünün alttaki kemiğe temas etmesi gerekliliği ortadan kalkmıştır


Vida gevşemesi sorunu ortadan kalkar, stabilite diğer vida sistemlerinden daha iyi

Plak kırılma riskinin yüksek olduğu alanlar?

Kondil ve atrofik mandibula

En sık kırılan kemik?

Nazal

Simfiz - parasimfiz?

Simfiz -> orta hattan kaninin distaline kadar


Parasimfiz -> kaninin mezialinden mental foramene kadar

Mandibula kırığı en sık hangi lokalizasyonda?

Corpus ve Angulus

Mandibulada an az kırık görülen bölgeler?

Coronoid ve ramus

Dış ortama açılan kırık? Diğer adları?

Bileşik = açık = kompound

Kompleks kırık nedir?

Çevre dokulara hasar veren kırık

Teleskop kırık?

İç içe geçmiş kırık


Genelde uzun kemiklerde, kırık olan segment diğerine inoküle olur


Çenede kondil kırığında görülebilir, ramus üzerinden kayar

Displase - disloke kırık?

Displase -> kondil malpozedir, ancak kapsül yırtılmamıştır. Kondil glenoid fossa sınırları içerisindedir


Disloke -> glenoid fossa sınırlarından çıkmıştır ( lokalizasyon değişmiş )

Mandibulada her yer gerilim kuvvetiyle kırılırken, kompresyon kuvvetiyle kırılan tek yer?

Kondil -> ramusla glenoid fossa arasına sıkıştığı için kırılır

Kova sapı kırığı?

Mandibula anteriorda bilateral simfiz kırığı


Hava yolu tıkanıklığına neden olabilir

Simfiz bölgesinde mi nörosensoryal hasar riski daha yüksek, corpusta mı?

Corpus bölgesinde, mandibular kanalı içeren bölgede risk daha fazla


Simfiz bölgesinde sinir artık kemikten çıkmıştır

Parçalı kırık diğer adı?

Kommunike kırık

Kapalı yaklaşımla tedavi süresi erişkinde, çocukta ne kadar?

Erişkinde 4 hafta, çocukta 2 hafta

İntermaksiller fiksasyon vidası kapalı teknikte mi açık teknikte mi?

Kapalı

Kapalı redüksiyon yöntemleri?

Zengin -> Erich ark bar


Fakir -> Ivy loop, Gilmer, Stoudt


Ortodonti -> fiksasyon vidalarıyla ligatürleme


Protez -> okluzal splintler (gunning splint)


Ortopedi -> eksternal fiksatör (Joe Hall Morris apareyi)

Kapalı fiksasyon yapılması önerilen durumlar?

2 uç noktalar


Deplase olmamış kırık😍 - ağır şekilde parçalanmamış kırık 😭


Atrofik dişsiz mandibula👵 - çocuk👦


Yumuşak doku örtücülüğü yetersizse


Kondil kırıkları

Açık fiksasyon yapılması gereken durumlar?

Sistemik durum intermaksiller fiksasyona izin vermiyorsa (nörolojik hast, KOAH, gastrit)


Deplase kırıklar


Birden fazla sayıda yüz bölgesini içeren (panfasiyal kırıklar)


Bilateral kondil ve orta yüz bölg içeren kırıkların bir arada olması


Gecikmiş olgular


Yanlış kaynama olan durumlar

Açık fiksasyon yapılması gereken durumlar?

Sistemik durum intermaksiller fiksasyona izin vermiyorsa (nörolojik hast, KOAH, gastrit)


Deplase kırıklar


Birden fazla sayıda yüz bölgesini içeren (panfasiyal kırıklar)


Bilateral kondil ve orta yüz bölg içeren kırıkların bir arada olması


Gecikmiş olgular


Yanlış kaynama olan durumlar

Travmada ekstraoral yaklaşım tercih edilen durumlar?

Kompleks kırıklar


Ateşli silah vb yaralanmada kırık hattı üzerinde zaten ekstraoral laserasyon varsa


Atrofik, dişsiz mandibula (intraoral yaparsan sulcus iyice sığlaşır)


Subkondiler kırıklar

Submandibular insizyon diğer adı, korunması gereken yapılar?

Risdon yaklaşımı


Marjinal mand sinir


Fasial arter

Fasial sinirin dalları?

Tez bacım


Temporal, zigomatik, bukkal, marjinal mandibular, servikal

Retromandibular insizyon diğer adı? Korunması gerekenler?

Hinds ve Grotti yaklaşımı


Özellikle subkondiler bölgeye bu yöntemle ulaşılır


Marjinal mandibular ve bukkal dallar arasından girilir, bunlar korunmalı

Kondil boynu kırıklarında en ideal yaklaşım?

Retromandibular (Hinds ve Grotti)

Eklem bölgesine maksimum oranda yaklaşım sağlayan insizyon? Korunması gerekenler?

Preauriküler insizyon


Superfisial temporal arter ve auriculotemp sinir korunmalı

Simfiz kırığında gerilim hattında ne tür vida kullanılmalı?

Unikortikal (kısa)


Gerilim hattı üstteki, diş köklerine yakın

Flare effect nedir, ne tip kırıkta görülür?

Simfiz, parasimfiz bölgesindeki bilateral kırıklarda (ama kova sapı kırığına göre daha posteriorda)


Kasların laterale doğru çekişi (özellikle mylohyoid) mandibulada genişleme eğilimi yaratır, dişler linguale doğru devrilir

Gunning splint?

Ortası açık protez, yemek yiyebilmesi için

Ters gülen yüz insizyonu nasıl, nerede yapılır?

Atrofik mandibula kırıklarında ekstraoral yaklaşımda, submandibular insizyonun bütün halinde yapılması

Çocuklarda intermaksiller fiksasyon nasıl sağlanır?

Süt dişlerine ark bar uygulanamaz, akrilik splintler sirkummandibuler bağlanabilir, ya da sirkumskeletal bağlama ile imf yapılabilir


🌟🌟Daimi dentisyonda ark bar kullanılabilir

Tek taraflı kondil kırığında çene ucu nereye kayar?

İpsilaterale kayar


Kırık olan tarafta erken temas, karşı tarafta açık kapanış

Kulak yolundan kanama gelmesi ne belirtisi olabilir?

Kondil kırığı

Kondil kırığında hangi yapılar zarar görebilir?

Timpanik tabakada kırık (kulaktan kanama)


Mandibular, auriculotemp, fasial dalları


A.temporalis superficialis

Kondil kırığında erken/geç komplikasyonlar?

Hangi kırık sonucunda class 3 eğilimi olur?

Bilateral kondil kırığına simfiz kırığı eklenirse


Mandibulada genişleme eğilimi olur

Butresslerin önemi? Vertikal butressler?

Orta yüz kırıklarında vidalar bu bölgelere koyulmalı


Vertikal -> nazomaksiller, zygomaticomaksiller, pterygomaksiller

Orta yüz bölgesi kırıklarında genelde açık tedavi yapılır, hangilerinde kapalı?

Nazal kırıklar, izole zigomatik ark kırığı

Orta yüz bölgesi kırıklarında intraoral - ekstraoral yaklaşım sınırı?

İnfraorbital foramen üzerindeyse ekstraoral, altındaysa intraoral

Limitli transkutanöz yaklaşımlar nelerdir? Hangi durumda kullanılır?

Zigomatikomaksiller kompleks kırıklarında kullanılır


Transkutanöz hook -> anteriora yakın kırıklarda uygulanır, posteriorda uygulanmaz (fasial henüz dallarına ayrılmamıştır)


Posteriora yakınsa -> Gillies ve Keen


Gillies -> saçlı deriden (kadın)


Keen -> ağız içinden


Kazanjian -> periorbital alandan


(orbita tabanı kazan gibi :))


Lathrop ve Fisher balonu -> maksiller sinüs içinden

Maksiller sinüs duvarı kırıklarında hangi bulgu olabilir, hangi sinir zedelenebilir?

Burun tıkanıklığı olabilir


İnfraorbital sinir etkilenebilir -> burun kanadı, üst dudak ve diş etlerinde hissizlik

Titanyum mesh kullanılan bölgeler?

Maksiller sinüs duvarı kırıkları, göz tabanı kırıkları

Le fort 1 kırığında orta yüzde değişiklik?

Segmentte tümüyle gevşeme olursa -> yüzün orta üçlüsü uzar, gummy smile


🌟🌟Çene dorsokraniale saplanırsa -> anterior openbite


✊✊Yumruk yönünü düşün aşağıdan yukarı, önden arkaya

Çekmece hareketi hangi kırıkta oluşur?

Le fort 1-2-3

Le fort 1 kırığı en sık bulgusu?

Burun kanaması ve vestibül boyunca ekimozlar

Guerrin semptomu nedir, hangi kırıkta?

Maksiller posterior dişlerin apikalleri hizasına bastırıldığında ağrı


Le fort 1 kırığında

Sert damak kırıklarında kırık orta hattaysa yorum?

Çocuk ya da adölesan hasta


Midpalatal sütur tam ossifiye olmadığı için ortadan kırılır

Palatal kırık tipleri?

Tam ortadan -> sagital


Orta hattın biraz sağından solundan -> parasagittal (erişkinde👨👩)


Orta hattı çaprazlayacak şekilde -> paraalveolar


Ön ve arka olmak üzere ayırıyorsa -> transvers

Nazal kırığı acil sınıfına sokan durum?

Nazal septumda submüköz hematom


Eğer temizlenmezse septal kartilajı perfore edebilir -> wheezing

Nazoorbitoethmoidal kompleks kırıklarında etkilenen kemikler?

Nazal kemikler, maksilla frontal processi, lakrimal, etmoid, frontal kemik nasal processi

NOE kırıklarında lakrimal kemiğin etkilenmesi sonucu bulgu?

Epiphora olur (göz yaşarması)


Kırık parçalar nasolacrimal ductusu tıkarsa göz yaşı inferior meatusa akamaz

NOE kırıklarında gözdeki bulgu, sebebi?

Psödohipertelorizm (telekantus)


Medial kantal bağlantı yırtıldığı için

NOE kırıklarında klinik bulgular?

Periorbital insizyonlar hangileri?

İnfraorbital


Subtarsal -> gözün morluğundan


Subsilier -> kirpiklerin altından


Transkonjuktival -> gözün sulcusundan

Zigoma kırıklarında 4 komponent?

Zigomatikofrontal


Zigomatikomaksiller


Zigomatikotemporal


Göz tabanı


Bunların 3ünde kırık -> tripod


4ünde -> tetrapod

M şekilli kırık?

Zigomatik ark kırığı


M -> Masseter

Hangi eklem ayrılırsa lateral kantus aşağı düşer?

Zigomatikofrontal birleşim

Zigomatik ark kırığında klinik bulgu?

Koronoid process zigomatik ark altında sıkıştığı için ağız açma sırasında ağrı ve limitlenme (mand hipomobilite)


Yüz lateralinde kontur kaybı

🌟🌟Blow out kırığında hangi kaslar sıkışır, hasta hangi yönlere bakamaz?

Rectus inferior ve oblik inferior sıkışır


Hasta yukarı ve yukarı-laterale bakarken diplopi olur


Göz aşağı sarkar, göz küreleri aynı düzlemde değil

Orta yüz kırıklarının tümünde ortak bulgu?

Epistaksis (burun kanaması)

Çukur tabak yüz görüntüsü?

Le fort 2-3


1de yok

Le fort 2 kırığında plak koyulan yerler?

Zigomatikomaksiller butress, infraorbital kenar, frontonasal birleşim


Nazal köprü bölgesine zorunlu olmadıkça plak koyulmaz

BOS sızıntısı hangi kırıklarda?

Le fort 2-3 (1de yok)


NOE kırıkları

Le fort 3 kırığında plak koyulan yerler?

Frontonasal, zigomatikofrontal, zigomatikotemporal

Goldenhar sendromu?

Hemifasial mikrozomiyle çok benzer


Displastik kıkırdak (burun deliği oluşmamış)


DDY (dudakta skar)


Kardiak, renal, vertebra anomalileri

Crouzon sendromu? Diğer adı?

Kraniofasial dizostoz


Kraniosinostoz, maksiller hipoplazi, belirgin eksoftalmi (fontaneller erken kapanmış, beyin sığmamış gözlerden pörtlemiş lol👀👀)

Apert sendromu?

Kraniosinostoz, brakisefali, maksilla hipoplastik, şaşılık (apart bakıyor:)) ve eksoftalmi, andaktili

Pfeiffer sendromu?

Crouzonla birebir aynı


Prematür füzyon, brakisefali, hipertelorizm, eksoftalmi

Stickler sendromu?

Orta yüz hipoplazisi, görme işitme anomalileri (görmüyor gibi bakıyor)


🌟🌟🌟İzole damak yarığı🌟🌟🌟


Velokardiofasial sendrom?

Di George sendromu


Konj kalp hastalığı, velofaringeal yetmezlik, 🌟🌟izole damak yarığı, 🌟🌟maksiller hiperplazi


22.kromozomda gen eksikliği


(Down 21.katta, digeorge 22.katta, 22. kattan 21e kromozom düşmüş :))

Orta yüz geriliği görülen sendromlar?

Apert


Crouzon


Stickler


Pfeiffer


Down sendromu

İzole damak yarığı görülen sendromlar?

Pierre Robin


Stickler


Velokardiofasial sendrom

Brankial ark gelişim hastalığı olan sendrom, diğer adı?

Treacher Collins - Mandibulofasial dizostoz


Stapedial arter defekti


Mandibula ve zigomada gelişim geriliği


DDY


Orta kulak anomalileri

Mandibular prognati görülen sendromlar?

Gorlin goltz


Kleinefelter (çok konuşan erkek)


Marfan (fibriller zayıf, mandibulayı tutamaz :))

Dudak damak yarığı hangi cinsiyette daha fazla?

Erkeklerde


Ama izole damak yarığı -> kadınlarda

DDY hangi tarafta daha sık?

Genelde sol tarafta unilateral

DDY ile ilgili sendromlar?

Primer damak ne zaman ve hangi çıkıntıların birleşmesiyle?

5-6.hafta


Maksiller processler medial nazal processle birleşir


İnsiziv foramen önünde kalan üçgen şeklindeki alan, 4 keseri içerir

Sekonder damak ne zaman oluşur, oluşturanlar?

6-8.hafta


Maksiller çıkıntıların uzantısı olan palatal raflar birleşir


DDYde Veau sınıflaması?

Arkadan öne doğru


Grup 1 -> yumuşak damak yarığı


Grup 2 -> insiziv foramene kadar olan sert ve yumuşak damak yarığı


Grup 3 -> tek taraflı tam DDY


Grup 4 -> çift taraflı tam DDY

DDYde Berkowitz sınıflaması?

1 -> dudak ve alveol yarığı


2 -> dudak, primer ve sekonder damak yarığı


3 -> yalnızca sekonder


🌟🌟4 -> submüköz yarık (mukoza kapalı)

DDYde zedelenen kaslar?

Orbicularis oris


Levator palatini (hipernazal konuşma -> velofaringeal yetmezlik)


Tensor palatini (östaki ağzını açıp kapatır, orta kulak havalanamaz -> otitis media)

DDYde defektlerin kapatılma sıraları?

Önce dudak (3-6 ay)


10 kuralı -> en az 10 haftalık, ağırlık en az 10 lbs (4,5 kg) ve 100 ml kanda en az 10 g hemoglobinDaha sonra damak (9-12 ay)


Konuşabilmesi için 1 yaşından hemen önce


Alveol yarık onarımı (7-11 yaş)


Kanin dişin sürmesine göre


Dudak yarığı onarımında cerrahi teknikler?

Tek taraflı -> Millard veya Trianguler flep


Çift taraflı -> M'u'lliken (U iki bacaklı, çift taraflı yarıkta)

Damak yarığı onarımında cerrahi teknikler?

İki flepli palatoplasti -> unilateral/bilateral tam yarık (palat majus var iyi beslenir)


Von Langenbeck -> Sekonder damak yarığı (izole)


V ile başlayan teknikler izole damak yarığı


V-Y geri itim tek -> Sekonder


Furlow Z plasti -> tam yarık

Yumuşak damakta uzatma sağlayan teknikler?

V-Y (izole)


Furlow Z (tam)


Alfabe son 3 harf v y z uzatma sağlar

DDYde hangi tip işitme problemi?

İletim tipi

Mandibula ortognatik osteotomi teknikleri?

Hullihen subapikal


Blair gövde ve ramus (Blair agresif)


Limberg subkondiler -> sigmoid çentikten arkaya J şeklinde


Vertikal ramus osteotomisinin primitif hali


Ters L ve C osteotomileri


Lane ost -> sagital split prim hali


Hofer subapikal (H ile başlayanlar alveol proc kırığı)


Kole -> fantastik, ant openbiteda


Von Eiselberg basamak ost prim hali


Hofer horiz ost genioplasti öncüsüOrtognatik cerrahide damar sinir paketi hangi segmentte kalır?

Distal segmentte kalır, proksimal segment periosttan beslenir

Alveolar process kırığında kırık hattı köklerin ne kadar uzağından geçmeli?

Minimum 5, optimum 10 mm

Sagital split ramus osteotomisinde relapsa sebep olan en önemli kas?

Medial pterygoid (distal segmente bağlı)

Ortognatik cerrahide relapsı engellemek için yapılabilecekler?

Rijit fiksasyon


İntermaksiller fiksasyonu uzatmak


Kas diseksiyonu

Mandibular osteotomilerden sonra relaps riskinin en fazla olduğu dönem?

İlk 3-6 hafta

Vertikal ramus osteotomisi endikasyonu?

Mandibular horizontal büyüme fazlalığında mandibular geriletme amacıyla


Asimetri


Minör ilerletme (2-3 mm)

Vertikal ramus osteotomisinde distal segmente bağlanan kas?

Temporal kas

Vertikal ramus osteotomisinde sigmoid çentikten angulusa yapılan vertikal kesi hattı damar sinir paketinin neresinde konumlanır?

Posteriorunda (damar sinir paketi distal segmentte kaldı)

Vertikal ramus osteotomisinde korunması gereken yapılar?

Yukarıdan aşağıya M-İ-F


Maksiller arter (kondilin hemen medialinde)


İnferior alveolar


Fasial arter

Vertikal ramus osteotomisinde ne zaman ekstraoral insizyon kullanılır?

10 mmden fazla geriletme yapılacaksa


Veya şiddetli asimetri olgularında


Submandibular insizyon yapılır

Ters L ve C osteotomilerinin asıl amacı?

Temporal kası proksimal segmentte bırakmak

Ters C osteotomisi endikasyonu?

Horizontal mandibular gerilikte + openbiteı kapatmak


Sadece ilerletme yapılır


Cnin ucunda çentik var geri alınamaz


(Ters Lde hem ilerletme hem geriletme)

L osteotomisi endikasyonu?

Horizontal mandibular uyumsuzluğun bir çok tipinde


Hem ilerletme hem geriletme yapılabilir (Cde sadece ilerletme)

Sagital split ramus osteotomi öncü hali?

Lane

Sagital split ramus osteotomisi neden çok avantajlı?

Her zaman intraoral uygulanır


Greft ihtiyacı yok


Her türlü endikasyonda kullanılır

Sagital split osteotomisinde kesi hattı nasıl? Damar sinir paketinin neresinden geçer?

Medialden (iç yüzden) başlar, distalde biter


Damar sinir paketinin üstünden geçer, böylece paket distalde kalır

Sagital split osteotomisinde çenenin öne alındığı vakalarda distal segmentin üst ucu nereyle interferens oluşturabilir?

Tüber maksilla

Sagital split osteotomisinde mandibular geriletme yapılacaksa hangi segmentten kemik kaldırılır?

Proksimal segment

Sagital split osteotomisinde fiksasyon nasıl yapılır?

Oblik kırık olduğu için lag vida kullanılabilir


Ancak günümüzde yaygın olarak üst kısımda tek nokta fiksasyonu

Bell modifikasyonu nedir?

Sagital split osteotomisinde mandibular genişliğin fazla olduğu vakalarda daraltma yapmak amacıyla, ek olarak simfizin ortasından da osteotomi yapmak


(belini daraltırsın :))


Kompresyonlu plak kullanılabilir

Corpus osteotomisinin diğer adı?

Horizontal ramus osteotomisi


Damar sinir paketinin proksimal segmentte kaldığı istisna durum?

Mandibular basamak osteotomisi


Kesi hattı mental foramenin önünde

Anterior subapikal osteotomide sinir lateralizasyonu/transpozisyonu ihtiyacı var mı?

Yok


Posterior subapikal osteotomide var

Prognati - protruzyon aynı şey mi?

Prognati -> çenenin önde olması


Protruzyon -> dişlerin önde olması

Total mandibular subapikal alveolar osteotomi endikasyonu?

İzole dentoalveolar protruzyon (çene ucunun yeri değişmez🌟)


Veya retrüzyon


Anterior openbiteın kapatılması

Genioplastide insizyon nasıl?

Oblik insizyon🌟


Süturasyonu kolaylaştırmak için


✅Serbest diş etinde mental sinir liflerini daha fazla bırakmak için (paresteziyi önlemek için)

Genioplastide en önemli komplikasyon?

Çene ucu pitozu (cadı çenesi)

Sirkumvestibüler insizyon hangi osteotomide? Nerden nereye?

Le fort 1 osteotomisi


6dan 6ya

Le fort 1 osteotomisinde pterygomaksiller birleşimi ayırırken dikkat edilmesi gereken?

Kıvrık uçlu osteotomun ucu yukarı bakmamalı


Hemen arkasında maksiller arter var

Le fort 1 osteotomisinde dikkat edilmesi gereken arter? Ne yapılmalı?

Major palatin arter


Damar yapıları korunursa -> Major ilerletmelerde/gömmelerde gerilim ya da sıkışma nedeniyle patlayıp masif kanamalara neden olabilir


Ligatürlenirse maksiller perfüzyon bozulur, nörosensoryal iyileşme yavaşlar


8-10 mmden fazla ilerletmede ligatürle, azsa koru

Tessier kaldıracı? J şekilli stripper?

İkisi de le fort 1 osteotomisinde kullanılır


Tessier -> tübere (T-T)


J şekilli stripper -> posterior nazal spinaya

Z osteotomisi?

Le fort 1 modifikasyonu

Maksilla ortognatik cerrahisinde Le fort 1 osteotomisinden sonra plaklar nerelere?

Apertura piriformis ve zigomatikomaksiller butress

Le fort 1 osteotomisinde törpülenecek noktalar?

P-P-T


En az görülen bölgeler


Pterygoid plakalar, palatin kemik perpendiküler laminası, tüber

Le fort 1 cerrahisi sonrası okluzyon açısından komplikasyon?

Özellikle gummy smile hastada


Maksilla gömülecek, hareketli segmentin üst kısmından kemik eksiltilmeli


Arka kısımlarda yeterince eksiltilemezse, kondil yerine oturtulurken zorla oturtulur


Erken relaps 🌟🌟 sınıf 2 açık kapanışGummy girer, openbite çıkar

Le fort 1 sonrası nasal septum deviasyonunu engellemek için?

Kartilajdan eksiltme yapılabilir


Maksilla ortasına oluk açılabilir


🌟Nasal septum anterior nasal spinaya geç rezorbe olan süturla dikilebilir

Le fort 1 sonrası greft gerekli mi?

5 mme kadar grefte gerek yok

Kullanılan flaplere göre anterior maksiller segmental osteotomiler?

Wunderer -> palatal bölgeden flap kaldırılarak labial pedikül kullanılır

Anterior maksiller segmental osteotomi endikasyonu?

Parmak emme


Anterior openbite


Genel olarak bimaksiller protruzyonda birer premolar çekimiyle uygulanır

Posterior maksiller segmental osteotomi endikasyonu?

Ağız solunumu -> posterior segmentler aşağı sarkar, mandibula posterior rotasyon yapar


Hem maksilla düzelir, hem mandibula otorotasyonla yukarı döner

Burunda değişiklik olması istenmiyorsa hangi ortognatik cerrahi?

Total maksiller alveolar osteotomi (subapikal) -> apertura piriformise dokunulmaz

Cerrahi destekli hızlı palatal ekspansiyonda direnç gösteren bölgeler?

4Z - 1M


Midpalatal sütur


Zigomatikotemporal


Zigomatikofrontal


Zigomatikomaksiller


Zigomatik ark

Cerrahi destekli hızlı palatal ekspansiyonda aktivasyon miktarı? Konsolidasyon süresi?

0,25 mmlik günlük iki kez aktivasyon


Konsolidasyon 8-12 hafta kadar

Sagital split osteotomisinde kanama riski olan damarlar?

Maksiller arter


Fasial arter


İnferior alveolar arter


Retromandibular ven


(M-İ-F)

Avasküler (aseptik) nekroz riski en fazla nerde? Diş olarak?

Anteriorda maksilla


Mandibular keserler

Avasküler nekroz erken-geç dönem tedavisi?

Sagital split osteotomisinde inferior alveolar sinir hasarı riskini artıran faktörler?

+lateral fragmanın dekompresyonu


+perioperatif steroid kullanımı (perinöral ödemi azaltır)

Lag vidada hangi sinirde hasar riski var?

Lingual sinir

Ortognatik cerrahide hasar meydana gelebilecek sinirler?

İnfraorbital sinir


İnferior alveolar


Lingual sinir


Fasial sinir (ramus arkasına ekartör yerleştirilmesi nedeniyle)

Ortognatik cerrahide bad splitler nerelerde?

Le fort 1 -> pterygoid lamina bölgesinde (görmeden kırılır)


Maksiller sinüs ön duvarında


Sagital split -> prox segmentin bukkalinde parsiyel/total kırık


Distal segmentin lingualinde (genelde gömülü 20lik nedeniyle)


Maksillanın aşağı repoze edileceği olgularda fiksasyon, İMF nasıl olmalı?

Rijit fiksasyon yapılmalı, 1-6 hafta İMF


5-6mmden daha fazla aşağı alınacaksa greft konulmalı, rijit fiks


Bu durumda 1 hafta İMF yeterli

Maksilla 5-6 mmden fazla aşağı alındığı durumda greft koyulmazsa ne olur?

Non-union


Fibröz doku, hiç kaynaşamaz

Alveolar osteotomi mi daha stabil, diğer osteotomiler mi?

Alveolar osteotomi (subapikal osteotomiler)

Ortognatik cerrahi - TME bozukluğu ilişkisi?

Ortognatik sonrası tme problemi nadirdir, hatta ortognatik cerrahi tme problemlerini düzeltebilir


Özellikle anterior disk deplasmanı olan class 2 hastada

Kondil rezorbsiyonunda görüntü?

Anterior openbite

Ortognatik sonrası relapsı önlemek için neler yapılabilir?

Kas diseksiyonu


IMF uzatılmalı


Rijit fiksasyon (kilitli plak, miniplağın daha rijiti)


Eklem pozisyonu korunmalı


Overcorrection

İnterdental osteotominin yapılabilmesi için iki diş arasında minimum ne kadar mesafe olmalı?

3 mm

Frey sendromu tedavisi?

Botoks enjeksiyonu

Orofasial ağrı kategorizasyon?

T-İ-MS (tims production)


Taklitçi


✅intrakranial ve vasküler ✅nörovasküler


✅nöropatik ✅ekstrakranial


İntraoral


Muskuloskeletal

Vasküler ağrı örnek?

Temporal arteritis


Dev hücreli arteritis


Bunlar vaskülit, romatolojik hastalık


Eritrosit sedimentasyon hızı artar


Yaşlı, anoreksi, tedavi kortikosteroid


Tanı temporal arter biyopsisi

Nörovasküler baş ağrıları sınıflama?

Primer


Migren, migren varyantı, küme baş ağrıları, kronik paroksismal, gerilim tipi


Sekonder


Yansıyan baş ağrıları

Çift taraflı ağrı hangi durumlarda?

Migren ve gerilim tipi ağrılar


Migren pulsatif, gerilim tipi değil

Nöropatik ağrılar sınıflama?

Paroksismal (epizodik) ağrılar


Nevraljiler -> vurup kaçar


✅Devamlı ağrılar


🌟Fantom pain (atipik odontalji)


🌟Yanan ağız sendromu (glossodynia)


Post herp nevralji

Paroksismal ağrı tedavisi?

Karbamazepin

Trigeminal nevralji karakteristik özellikleri?

Ağrı tek taraflı ve şiddetlidir


Kısa ve elektrik şoku hissi


Saniyeler içinde sonlanır, ağrısız aralıklarla seyreder (remisyon dönemi)


Tetik noktası vardır


Trigeminal nevraljide daha çok tutulan dallar?

Maksiller ve mandibular

Yanan ağız sendromunda sorumlu sinir?

Chorda tympani

Atipik odontalji tedavi?

Trisiklik antidepresan veya membran stabilizatörleri (karbamazepin)

Disk genelde hangi yöne deplase?

Anterior ve medial

Redüksiyonlu disk deplasmanında klik sesi ne zaman?

Kondil, diskin posterior papyonunu geçerken

Redüksiyonlu disk deplasmanında kayma ne yöne doğru?

Önce çene etkilenen tarafa deviye olur, sonra orta hatta gelir

Redüksiyonsuz disk deplasmanının diğer adı?

Kapalı kilitlenme

Disk adezyonunda klik sesi?

2 kez açarken, 2 kez kapatırken klik duyulur


İlki diskin posteriorunu geçerken, ikincisi anteriorunu geçerken

Sonunda -it eki olmasına rağmen inflamatuar bozukluk olmayan eklem hastalığı?

Osteoartrit

Osteoartrit çeşitleri?

Aktif osteoartrit (subkondral kist formasyonu)


Stabil osteoartrit (osteoartroz)Aktif dönemde yıkım olur, stabil dönemde kondil kendini korumaya alır

Krepitasyon nasıl oluşur, hangi durumda?

Osteoartritte


Kemik yüzeylerin birbirine sürtünmesiyle

Subkondral kist formasyonu?

Aktif osteoartrit


Kondrium altında kistik kemik yıkım adacıklarıStabilde -> rekortikasyon tabakaları

Çiğneme kası kökenli ağrılar?

Lokal myalji


Myofasial ağrı


Fibromyalji


Myospazm ya da trismus


Miyozit


Tendonit ya da tendomyozit


Myofibrotik kontraktür


Kas neoplazileri

Lokal myaljide ağrı nasıl?

Fonksiyon sırasında artan ağrı

Myofasial ağrı disfonksiyon sendromunda ağrının karakteri?

Ağrı fonksiyonla artar


🌟Tetik noktayla ağrı birbirine uzak


Kulak çınlaması da var


İnflamatuar durum değil, psikolojik kökenli

Fibromyalji özellikleri?

Sebebi santral sinir sisteminin aşırı uyarılması


Vücudun bir çok alanında devamlı ağrı


18 kas bölgesinin 11i tutulduysa fibromyalji

İnf alveolar anestezide hangi kas delinir?

Medial pterygoid

Myospazmda ağrı karakteri?

Fonksiyonla artan ağrı


Ama dinlenmede de ağrı var


Tekrarlayan enjeksiyonla oluşabilir

Ağrısız olan kas rahatsızlığı?

Myofibrotik kontraktür


Fibrozis-skar nedeniyle


Kas -> fibröz dokuya dönüşür


Zorlamadıkça ağrısızdır, zamanla düzelir

Popping sesi iskeletsel sorunda mı görülür kassal mı?

İskeletsel


Özellikle disk bozukluklarında


Klik sesinden farkı daha şiddetli olması (sabah ağzı ilk açınca)

Burksizmde sıcak mı soğuk mu uygulatılır?

Sıcak uygulanır


İnflamatuar durumlarda -> soğuk

NTI apareyi?

Nosiseptif trigeminal inhibisyon apareyi


Maksiller santralleri kaplar ve çene kapatılırken sadece alt keser temasına izin verir, posteriorda disokluzyon


Kas aktivitesini azaltır, kas ağrılarında kullanılır

Artroskopi hangi eklem kompartmanında?

Üst


Altta -> diskal ligamentler zarar görür

TME komşuluğundaki önemli yapılar?

Temporal arter ve ven


✅Dış kulak yolu ön duvarı


✅Timpanik zar (posteriorda)


✅Fasial sinir


✅Chorda tympani


✅Maksiller arter

Artroskopi hangi durumların tanısında?

ORK-artrit


✅Osteoartrit


✅Romatik eklem hastalığı


✅Kristal indüklenen artrit (gut)


Eklem içinde üre kristalleri ve kalsiyum tuzlarının depolandığı hastalık?

Gut (kristalle indüklenen artrit)

Artroskopi en önemli endikasyonu?

Kronik kapalı kilitlenme

Artroskopi prosedürleri?

✅Sinoviyal biyopsi


✅Artrosentez (Lavaj) -> salin ya da Ringerle yıkanır, adezyonların tam olarak uzaklaştırılamaması ve diskin mobilize edilememesi dezavantajı


✅LiZis -> adeZyonlar giderilir


✅Disk repozisyonu


✅Sinoviektomi -> granülasyon alanları giderilir


✅Debridman ve abrazyon -> osteoartrit


✅Restriksiyon (kısıtlama) -> eklem hipermobilitesinde, posterior disk bağlantısına sklerozan sıvı


✅İntraartiküler ilaç terapisi


TME cerrahisi için en ideal lazer?

Holmium:YAG, termal hasar riski en az

Artroskopi giriş yönleri ve ulaşılan yerler?

İnferolateral -> üst kompartman, posterior bölümüne


Endural -> üst kompartman, lateral


Anterolateral -> üst komp, anterior

TMEde inflamasyon varlığı açısından predominant bölge?

Posterior disk bağlantısı ve diskin posterioru

Artroskopide hasarlanabilecek sinirler?

En sık auriculotemp ve fasial sinir


Ekstravazasyon nedeniyle nadir olarak infraorbital, inferior alveolar, lingual

Preauriküler insizyonda dikkat edilecek yapılar?

Superficial temporal arter ve auriculotemp sinir

Resiprokal klik olgularında cerrahi tedavi seçenekleri?

Disk repozisyonu


Modifiye kondilotomi


Distektomi


Disk replasmanı

Modifiye kondilotomi amacı?

Kondili diske göre konumlandırmak

Resiprokal klik tedavisinde ilk tedavi seçeneği?

Distektomi


Klik gider krepitasyon gelir

Proksimal segmentin hareketli olduğu cerrahi?

Modifiye kondilotomi


Önde okluzyon korunur, arkada kondil diske göre ayarlanır

Disk replasmanında altın standart?

Otojen temporal kas flebi


Bunun dışında aurikuler kartilaj da olabilir

Mandibular dislokasyon diğer adı?

Açık kilitlenme

Tek taraflı mandibular dislokasyonda çene ne tarafa kayar?

İlgili tarafta açık kapanış ve karşı tarafa deviasyon

Rekürrent dislokasyonda tedavi seçenekleri?

✅Bloklama (Le Clerc prosedürü)


✅Sabitleme (süturlanır)


✅Skar dokusu oluşturma


✅Myotomi (lateral pterygoid kas ataçmanı kesilir)


✅Eminektomi (amaç kondilin spontan repoz kolaylaştırmak)


✅Distektomi


🌟🌟Artrosentez yapılmaz -> hareket kabiliyetini artırmak için yapılır normalde

Osteoartrit tedavisi?

İlk seçenek artroskopi (abrazyon debridman)


Sonuç alınamazsa distektomi

TMEyi tutan kronik poliartritler?

Romatoid artrit


Juvenil romatoid artrit (ankiloz, kuş yüzü)


Psöriyatik artrit


Ankilozan spondilit

Ankiloz tedavisi?

Gap artroplastisi

TMEde travma sonucu deviasyon ne tarafa?

Tek taraflı -> etkilenen tarafta ödem birikir, ipsilateral openbite, karşı tarafa deviasyon


Bilateral -> nadir, anterior openbite

Kondil hiperplazisinde tanı koydurucu görüntüleme yöntemi?

Sintigrafi -> metabolik aktivite

Bilateral ankilozda yapılamayan hareketler?

Protruzyon ve laterotrüzyon yapılamaz

Gap artroplastisinde ne kadar kemik çıkarılır?

1 cm

Çocuk hastada ankiloz tedavisinde greft?

🌟Costa grefti -> büyüme devam etmeli, kostokondral greft


TME nin en sık benign tümörü?

Osteokondrom


Çene ucu kontrlaterale

Eklem aralığında küçük kıkırdak parçalarının olduğu tümör?

Sinoviyal kondromatoz


Osteoartritte bu kadar belirgin görülmez

Hematojen yolla eklem bölgesine gelen ve reaktif artrit yaratan mikroorganizmaların en bilineni?

Clamidya trochmatis

TME enfeksiyonu hangi loja yayılabilir?

Temporal loj

Koronoid process hiperplazisinde hangi durumda risk daha fazla?

Low angle hastada

Eagle sendromu styloid proc kaç cmden uzun?

3 cmden uzun olması

Eagle sendromu klinik tanısı nasıl yapılabilir?

Tonsiller fossaya anestezi yapılınca hasta rahatlıyorsa


Bunun dışında laringeal yabancı cisim hissi

Periorbital tutulum yapan abseler?

Fossa canina


İnfratemporal loj absesi


Sinüs enfeksiyonu

Maksillofasial bölge enfeksiyonunda enfeksiyon takibinde marker?

C reaktif protein

Hospitalizasyon endikasyonları?

Maksillofasial bölge enfeksiyonu aşamaları?

İnokulasyon - Selülit - Abse - Erime

Sellülitte primer etken mikroorganizmalar?

Aerobik streptokoklar


Absede anaerobik mikroorganizmalar artar

Selülit-abse püy açısından farkı?

Selülitte püy yok

Antibiyoterapi endikasyonları?

Alveolar osteitiste verme


Hafif perikoronitte verme

Orofasial enfeksiyonların en sık görülen komplikasyonu?

Osteomyelit

Odontojenik enfeksiyonun yayılımını etkileyen faktörler?

Primer - Sekonder fasial alanlar?

Subperiosteal abseye örnek?

Mukoza çok sıkı, palatinal abseler

Palatinal abse drenajında insizyon nasıl olmalı?

Diş dizisine 3-4 mm uzakta, paralel insizyon (artere paralel)

Ampiyem nedir?

Vücut boşluklarında enfeksiyon birikimi


(sinüs, plevra gibi)

Maksiller sinüste konveks - konkav görüntü?

Ampiyem -> konkav


Polip -> konveks

Fossa caninaya yayılmada belirleyici olan kas?

Kaninin kökü levator anguli orisin üstündeyse

Anguler ven tromboflebitinin en majör diagnostik bulgusu?

Gözün medialinde palpasyonda ağrı oluşması

Fossa canina absesinin kavernöz sinüse yayılımı hangi venlerle?

Anguler ven, superior ve inferior oftalmik venler

Kavernöz sinüs trombozu bulguları?

Ciddi baş ağrısı, yüksek ateş, his kaybı, şişliğe bağlı proptozis, görme bulanıklığı

İnfratemporal loj enfeksiyonu diğer adı?

Retromaksiller abse

İnfratemporal loj (retromaksiller bölge) sınırları?

Kö-tü-pit-me


Lateralde coronoid proc (KÖ)


Önde tüber maksilla (TÜ)


Medialde pterygopalatin fossa (PİT)


Arkada medial pterygoid kas (ME)

🌟🌟Şişlik görülmeden trismus?

Retromaksiller abse (infratemporal loj) -> lateralde coronoid


Pterygomandibuler loj absesi -> lateralde ramus

Retromaksiller absede etkenler?

Bol bol P


Para-paro-pit


Parafaringeal loj enf yayılabilir


Parotis lojundaki enf


Pterygomandibuler loj enfPSA anestezisi kirli şart


Posterior maksiller dişlere yapılan periodontal tedaviler


Maksiller molar enfeksiyonları

Kavernöz sinüs trombozuna yol açabilen?

Göz tutulumu yapanlarla aynı


Sinüs enfeksiyonları


İnfratemporal loj absesi


Fossa canina absesi

Mylohyoid altında-üstündeki lojlar?

Üstte sublingual


Altta submandibular ve submental

Sublingual loj sınırları, içindekiler?

+hypoglossal sinir de var (derinde)Wharton kanalı - lingual sinir çapraz🌟

En sık osteomyelite dönüşen abseler?

Perimandibular abseler


Mandibular molar kaynaklı olduğu için

Lenf muayenesi yapılamayan loj absesi?

Perimandibular abseler


Mandibula kenarı palpasyonda izlenemez

Submental absede labiomental açı?

Çene ucu kalkar, labiomental sulcus derinleşir

Şiddetli trismusa sebep olan loj absesi?

Submasseterik abse

Submasseterik abse en sık sebebi?

Alt üçüncü molar perikoronitleri

Pterygomandibuler loj sınırları, içindekiler?

Tüm çiğneme kaslarıyla ilişkisi var gibi düşün


Medial -> medial pterygoid


Üst -> lateral pterygoid


Taban -> pterygomasseterik birleşime komşu


Bu yüzden şiddetli trismus🌟🌟

Submasseterik loj posteriorda hangi alanla komşu?

Lateral faringeal loj

Ludwig anjininde drenaj yapılır mı?

Diffüz selülit olmasına rağmen drenaj yapılır


Küçük abse adacıkları var

Karşılıkları?

A -> temporal kas B -> Masseter


C -> lateral pter D -> medial pter


E -> superficial temporal loj


F -> derin temporal loj


G -> submasseterik loj


H -> pterygomandibuler loj


Bu 4 loj birlikte -> mastikatör loj

Lojların birbiriyle ilişkileri

Bukkal abse yayılımında belirleyici kas?

Buccinatorü aşıyorsa bukkal abse

Peritonsiller abse diğer adı? Uvula ne tarafa deviye olur?

Quinsy absesi


Uvula sağlam tarafa kayar, trismus olabilir


Pterygomandibuler loja yayılabilir

Retrofaringeal alan lokalizasyon?

Farinksin posterior duvarı ile prevertebral fascia arası

Osteomyelitin maligniteyle ortak bulgusu?

Parestezi

Osteomyelitte radyografik bulgu?

Akut safhada, Lizis belirginleşene kadar bulgu yok


Geç dönemde güve yeniği🌟

Osteomyelitte tercih edilen antibiyotik?

Klindamisin -> kemiğe penetrasyon iyi


Onun dışında metranidazol, penisilin


Antibiyotik tedavisi uzun süreli

Osteomyelitte tercih edilen antibiyotik?

Klindamisin -> kemiğe penetrasyon iyi


Onun dışında metranidazol, penisilin


Antibiyotik tedavisi uzun süreli

Mandibulada osteoradyonekroz riski hangi dozlardan sonra artar?

5000-6000 Rad

Bifosfanat nekrozu evreleri?

Evre 1 -> açık kemik var, pürülan akıntı yok, CHX gargara


Evre 2 -> açık kemik var, pürülan akıntı var, antibiyotik tedavisi


Evre 3 -> açık kemik var, kırık-ekstraoral fistül eşlik eder. Antibiyotik tedavisi, debridman, sekestrotomi

Nekrotizan fasiit tedavi?

Erken agresif cerrahi

Aktinomikozda ne kadar süre antibiyotik tedavisi?

En az 6 hafta penisilin

Caldwell luc operasyonunda sinüsün hangi duvarına pencere açılır, antrostomi nasıl yapılır?

Ön duvar


İnferior meatustan antrostomi yapılır, epitel olmadığından drenaj zorlaşacağı için

Maksiller sinüste kist ve kist benzeri oluşumlar neler?

Antral psödokist


Sinüs mukoseli


Cerrahi sonrası görülen silli kistler


Retansiyon kisti


Antral psödokist nasıl oluşur, radyografik görüntü?

Maksiller sinüs tabanında periost ve kemik arasında serum akümülasyonuyla oluşur, gerçek kist değil epiteli yok


Kubbe görüntüsü🌟


Asemptomatiktir, tedavi gerektirmez kendiliğinden kaybolur


Sinüs mukoseli özellikleri, tedavi?

MukOSel gerçek kist, OStiumun tıkanmasıyla


Epitelle çevrili


Agresif, orbitaya ve kranial bölgeye herniye olabilir


Paranasal sinüslerin en sık görülen ekspansif lezyonudur


Malign lezyonu andırabilir


Tedavi marsüpyalizasyon ya da enükleasyon

Paranasal sinüslerin en sık görülen ekspansif lezyonu?

Sinüs mukoseli

Caldwell luc sonrası sinüs içinde ne görülebilir?

Silli kist. Sinüs mukoselinin bir tipidir

Sinüs retansiyon kisti nasıl oluşur, tedavi?

Sinüsteki serömüköz bez kanallarının tıkanması sonrası dilatasyonları nedeniyle oluşur


Serömüköz bezler en sık ostium etrafında yer aldığı için en çok burada oluşur


Tedavi gerekmez

Sinüs polibi?

Alerjik rinit, tekrarlayan sinüzitlerde duvardaki mukoza kalınlaşmaları

Kökleri sinüs tabanına en yakın olan diş?

Maksiller ikinci molar

Oroantral ilişki tedavisinde kaç mmden büyükse kendiliğinden iyileşmez?

5 mm


Basit yaklaştırma ya da yumuşak doku flepleri


🌟Sinüs enfekteyse direkt kapatılmaz, antibiyotik

Oroantral ilişki ne kadar süre iyileşmezse fistül?

4 hafta

Oroantral fistül kapatmada bukkal flep tekniğinde insizyon nasıl?

Geniş tabanlı trapez insizyon

Hemogramda neler görülür?

3 temel kan hücresinin sayısı, şekli, biçimi

Genel anestezi öncesi premedikasyonda amaçlar?

Sedasyon, analjezi, sekresyonların azaltılması, amnezi sağlanması, mide ph'ının yükseltilmesi❗, gastrik sıvı volümünün azaltılması, alerjik rxn karşı proflaksi, vagal aktivitenin azaltılması (bradikardiyi⬇), post op bulantı ve kusmanın önlenmesi

Genel anestezi aşamaları?

İndüksiyon (genelde propofol), idame(genelde inhalasyon ajanları),


Uyanma

Yumurta alerjisinde verilmeyen genel anestezik?

Propofol

İntübasyon zorluğu yaratan durumlar?

Teşhis amacıyla anestezi?

Eagle sendromu


Trigeminal nevralji

Topikal anestezide kullanılabilen ajanlar?

Tetrakain


Benzokain


Lidokain


Klordetil soğutucu sprey

Genel anestezide entübasyon hangi aşamada?

İdame

İnf alveolar blok innervasyon alanı?

N.buccalis kimin dalı?

Alveolaris inferiorun anterior karnından çıkan dal

Alveolar inferior blok direkt-indirekt yöntem?

İndirekt yöntemde (Halstead tekniği)


Enjektör karşı taraftan, kemik teması alınınca dönülür


Direkt yöntem -> iğne karşı taraf alt kanin hizasından

Mental blok alanı?

İnsiziv blok nasıl yapılır?

Mental blokla aynı

En fazla dalı uyuşturan anestezi?

Gow Gates

Gow Gateste hedef alan? Nasıl yapılır?

Yukarı seviyeden yapılan mandibular bloktur, solüsyon kondil civarına


İğne karşı taraf alt kanin hizasından, ilgili taraftaki üst 2.moların mp tüberkülüne doğru

Vazirani Akinosi nasıl yapılır, nereyi hedef alır?

Kapalı ağız tekniği


Üst çenede pembe-kırmızı birleşiminden


Kondil civarı hedef alınır

M şekilli anemik alan ne sonucu olabilir?

PSAda iğne çok lateralden girerse

İnfraorbital blok (ASA) anestezi alanı?

Üst santralden birinci molara kadar pulpal ve bukkal anestezi

Anterior palatin sinir bloğu anestezi alanı?

Premolar dişlerin mezialine kadar

Nasopalatin sinir bloğu anestezi alanı?

Premolar dişlerin distaline kadar

Lokal anestezik toksisitesinde en erken bulgu?

Bütün dudak çevresinde uyuşukluk ve karıncalanma hissi

Normal açlık kan şekeri seviyesi?

80-120 mg/dl

Mandibula vestibülde kemik yıkımına sebep olmuş bir kistin palpasyon bulgusunda 'parmakla bastırılınca içeri çökmesi ve çekince eski haline dönmesi'?

Renitans


Gode -> çökme hemen düzelmez

Muayenede palpasyon bulguları neler olabilir?

Fluktuasyon -> dalgalanma hissi, bir parmakla baskı uygulanır, diğer parmakla sıvı hareketi hissedilir


Renitans -> parmakla bastırınca çöküp geri düzelmesi (kemiği perfore etmiş kist)


Krepitasyon -> çıtırtı hissi, amfizemde olabilir


Pulsasyon -> anevrizma


Gode yapmak -> ödemli dokuda, bastırınca çukurluk, oyun hamuru gibi


Pili yapmak -> doku iki parmak arasına alınıp, katlanma olup olmadığına bakılır, geri düzelmez

Monitörizasyonda takip edilen bulgular? Normal değerleri?

Kan basıncı -> 120/80


Nabız -> dakikada 70 atım


Solunum hızı -> dakikada 16-20 nefes


Ateş -> 37


Oksijen saturasyonu -> %92-94 ve üstü


%90 altına düşerse dudak-tırnakta siyanotik görüntü

İskemik kalp hastalığı bulunan hastada 1/100000lik adrenalin olan anestezik ampulden kaç adet kullanılabilir?

2 ampul


1 ampul -> 2 cc -> 0.02

Vazodilatör özelliği hafif olan, vazokonstrüktör kullanımının kontraendike olduğu hastalarda kullanılan anestezik?

Mepivacain

En kuvvetli vazodilatör anestezik?

Prokain

Kardioselektif beta blokör kullanan hastada öncelikli tercih lokal anestezik?

Lidokain -> aritmi

Diyabet 4 majör komplikasyonu?

Mikroanjiyopati


Makroanjiyopati


Retinopati


Nefropati


Kortikosteroid kullanımı hangi durumda sakıncalı?

Kontrol altında olmayan diyabet -> kan şekerini yükseltir

Biyopsi sırasında aşırı kanamaya yatkın lezyonlar?

Arterovenöz malformasyon


Hemanjiom


Dev hücreli granülom

Kesilmesi hastada belirgin şikayete sebep olmayacak sinirler?

Nasopalatin


Bukkal


Fasial sinirin servikal dalı

Vertikal rahatlarıcı insizyonlar nasıl olmalı?

90 derece yerine geniş açı verilerek yapılmalı, kemik çıkıntıları üzerinden geçmemeli


Kas yapışıklıklarını içine almamalı (post op ödem ve hematom)

Elektrocerrahinin çeşitleri?

Elektrotomi -> kesip çıkarma


Elektrokoagülasyon -> bipolar akımla dokuların yıkımı ve kitle haline get


Elektrodesikasyon -> suyunu kaybettirerek kurutma


Elektrofulgurasyon -> yüksek frekanslı akımla dokunun yakılması


Koblasyon -> düşük sıcaklıkta, tuzlu su gibi iletken bir sıvı içindeyken yapılan elektrocerrahi


Elektrofulgurasyonda dokuya yaklaşınca kıvılcım atlaması şeklinde akım geçer, değdirilmemeli. Diğer adı sprey koagülasyon

Ada flebi?

Palatinal doku bandının altından geçirilerek fistül kapatılır

En masum, kliniği en rahat loj absesi?

Submental

Trolard ven yolu?

Sinus cavernosusa ulaşamada arka yol. Plexus pterygoideus ile

Dekompresyon-Dekortikasyon?

Dekompresyon=Marsüpyalizasyon=


Partsch -> kist kavitesinin oral mukozayla devamlı hale getirilmesiDekortikasyon -> dolaşımın hızlandırılması veya drenajın sağlanması amacıyla kemiğin kortikal tabakasının frezle delinmesi


Nekroz riski en az olan anterior maksiller segmental osteotomi?

Cupar tekniği, yumuşak doku ataçmanı korunur

Pigmente villonodüler sinovit?

Sinoviyal zarın eklem kapsülü yoluyla eklem çevresindeki doku içine girmesi ya da fıtıklaşması

Reiter sendromu?

Reaktif arTriT, üveiT ve konjukTiviT triadı

PSA'nın iki majör komplikasyonu?

Çok posteriora ilerlenirse hematom riski (pterygoid ven pleksusu)


Enjektör laterale yönlendirilirse aynı zamanda mandibular anestezi elde edilmesi (mandibular dal PSAnın lateralinde konumlanır

Gow Gates tekniğinde mandibular bloğa ek olarak anestezi altına alınan sinirler?

Auriculotemp


Bukkal

İnfraorbital blokla anestezi altına alınan sinirler?

ASA


MSA


İnferior palpebral


Lateral nazal


Superior labial