• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad vill du veta vid anamnestagandet när en person söker för "ont i magen"?

- Karaktär avsmärta, lokalisation, vandring


- Debut


-Tidsförloppen


- Kräkningaroch illamående


- Tidigareoperationer


- Elimination


- Utlandsresa


- Tidigaresjukdomar/nuvarande


- Allergier

Nämn några genusspecifika frågor vid buksmärta?

- Är du gravid?


- Har upplevt någon smärta från pungen?Vid buksmärtor kan man undersökabuken kvadrantspecifikt. Vad innebär detta och beskriv tanken med detta?

Man delar uppbuken i fyra kvadranter sett framifrån: Vänster arcus, höger arcus, Vänsterfossa, höger fossa


Syftet är attkunna redogöra för specifika smärtor, svullnader, motstånd inom de olikakvadranderna så att de skall kunna användas i ett diagnostiskt syfte.Redogör förfyra olika parametrar i smärtbedömningen, som är viktiga att ta hänsyn till?

- Lokalisation


- Utstrålning


-Karaktär–molande eller skarp


- Påverkan påpersonen - VP

Patienter som söker på akuten förhematemes bör (om de kan) beskriva utseendet på kräkningarna. Detta kan geinformation om lokalisation av blödningsstället. Redogör för olikabeskrivningar av utseende på en kräkning och koppla dem till ettblödningsställe?

Kräkningen sågut som kaffesump – Blödning från magsäcken/långt ned sittande varcier som reagerat med magsyran.Frekvena kräkningar med färskt blod – stor blödning
Hematemes -Kräkning av färskt blod - Esofagusvaricer som blöder, blödning kommer i kaskader och har inte varit i kontakt med magsaften, kan vara att de sitter något högre upp i matstrupen.

Nämn tänkbara orsaker/tillståndtill kräkning vid akut buk?

*Inflammatoriska processer.*T.ex. IBD, appendicit, peritonit.
*Motilitetsrubbningar och obstruktion av tarmen.*T.ex. ileus, cancer i magsäcken och tjocktarm.

Beskriv patofysiologin/etiologin för peritonit?

Etiologi:Orsakas av bakterier eller kemiska ämnen som kommer ut i bukhålan och skapar eninflammation. De bakteriella orsakas i regel av perforation av blindtarmeneller annan del av tarmen medan den kemiska orsakas av perforation avventrikeln, gallblåse perforation eller perforation av urinblåsan.


Patofysiologi: Bakterierna eller kemiska substanserna orsakar en inflammationav bukhinnan, vilket leder till ansamling av extracellulär vätska vilket snabbtkan utvecklas till hypovolymitsk chock och även sepsis/sepsis chock ominfektionen får sprida sig.

Symtom vid peritonit?

-Brädhård buk(muskelförsvar)


-Blixtsnabbtinsättande (vid perforerat ulcus) med diffusa smärtor först i epigastriet ochsen i hela buken


-Blek och allmänpåverkad


-Feber


-Snabb, ytligandning


-Buksmärtor


-Tarmpares


-Illamående ochkräkningar


-Ingen avgångav gaser och avföring

Vilkaobservationer och kliniska bedömningar gör du som sjuksköterska i omvårdnadenav patient med peritonit?

- Andningen – Observera höjdandningsfrekvens, syremättnad,


- Tecken påcirkulatorisksvikt då risk för hypovolymisk eller septiskchock


- Elimination– timdiuresen skall hållas 0.5/kg/ml timme


- Temperatur


-Intraabdominellttryck

Nämn de tre vanligaste orsakernatill levercirros?

- Alkohol


-Autoimmunleversjukdom


- Kroniskhepatit C

Beskriv etiologi och patofysiologi för akut pankreatit?

Etiologi: Orsakas av långvarigalkoholkonsumtion eller gallsten som orsakar att galllan stasar/backar upp.Patofysiologin: Enzymerna som egentligen skall släppas ut i duodenum, kan intesläppas ut och aktiveras istället i pankreas, detta orsakar akutinflammationoch senare nekrotisering av pankreas och kan sprida sid till bakrebukväggem/omliggandevävnader. Konsekvenserna av detta leder till att pankreas funktioner drabbas.

Vilka symtom uppvisar patient medpankreatit?

Kraftigtinsatt smärta med lokalisation vid epigastriet – kan även ge smärta bak motryggen. Illamående,kräkningar, diarré


Lungsvikt –ökad andingsfrekvens

Beskriv observationer och kliniskabedömningar du gör på patient med pankreatit?

- BT, Temp,Puls, Sat, B-Glukos.


- Andning (frekvens, mönster, djup, ljud, blodgaser, cyanos och saturation)


-Cirkulation(Risk för cirkulatorisk svikt – puls, blodtryck, diures, CV, EKG)


- Njurfunktion-Alkoholabstinens

Hur behandlas pancreatit?Symtomatisk


-Smärtlindring


-Rehydrering

Beskriv patofysiologi och vid illeus?

Ileus kan varaav två olika sorter, Mekanisk eller paralytisk. Vid mekanisk illeus är det ettstopp aningen i tunntarmen eller colon som förhindrar tarmpassage. Absorbtionfrån tarmen uteblir, istället filteras vätska in i lumen vilket ger dehydreringoch vätskeförluster = detta kan leda till hypovolemi.

Beskriv symtom vid illeus??

Kräkningar


Illamående


Intervallartatdiffus smärta


Uppdriven buk


Upphävd feasesoch gasavgång

Vad ärskillnaden mellan paralytiskt ileus och mekaniskt ileus?

Paralytisktilleus beror inte på ett mekaniskt hinder i tarmen, utan har en bakomliggandeorsak; peritonit, neurogenorsak, del av multiorgansvikt

Hur behandlas ileus?

Personen läggsin


DT-buk tas


V-sond läggs


Vätska i.v


KAD (diures)


Smärtlindring
Vid mekanisktunntarms illeus: Passage röntgen – om inte bättre 24-48 timmar ellerstrangulation opereras


Vid mekanisk colonillleus som beror på tumör, invagnation – operation Somberor på sigmoneum illeus – colonrtg med rektalsond ev. op.

Ange tre av de mest väsentligakomplikationerna vid Crohns sjukdom.

*Polyper (vävnadstillväxt i slemhinna)


*Fistlar (epitelklädd förbindelse mellan två hålrum)


*Anemi

Vid Ulcerös kolit kan symtom ses från andra organ än tarmen. Vilka?

- Lederna(artrit)


-Lever ochgallgångpåverkan

Vilka differentialer diagnoser börman ha i åtanke hos en patient som söker för buksmärta? Vilka inte härrör frånpatologiska tillstånd i magtarmkanalen?

- Pneumoni-Lungemboli- Hjärtinfarkt

. Vad ärdivertikultit?

Tarmfickor somblivit inflammerade. Vi har alla tarmfickor, men när de blir inflammerade görde ont. Orsakas ofta av feaseskluttar som fastnar.

Beskriv symtom och behandling viddivertikulit?

Symtom


Smygandeförlopp


Molande värk ivänster fossa


Lösavföring


Feber/subfebril


Om personen ärpalpöm i vänsterfossa – lokal peritonit
BehandlingOm påverkadpat: DT och inläggningSymtomatiskbehandling :


Smärtlindring och flytkost
6-8 veckorgörs alltid policliniskskopi för att utesluta tumörer.