• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/105

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

105 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad stimulerar/hämmar HCl produktionen i ventrikeln?

ANS stimulerar HCl produktion genom nervus vagus. —> parasympaticus påslag.


Histamin stimulerar produktion av HCl.
Prostaglandiner hämmar produktionen av HCl.

Vad är dyspepsi?

”Dålig matsmältning” – känslig mage

Vilka symtomer kan dyspepsi ge?

– Smärta är det dominerande symtomet
– Sura uppstötningar ‐ halsbränna,


– tidig mättnadskänsla, fyllnadskänsla,


– rapningar, illamående mm


– uppkördhet, gasbildning,

Vid vilka symtom är alarmerande dvs. bör man söka läkare?

– Blödning


– Viktnedgång


– Svårt att svälja


– Nydebuterade symtom> 45 år


– Patologiska labprover

Vilka två grupper delas dyspepsi in i?

Funktionell Dyspepsi ingen påvisbar anatomisk eller biokemisk orsak


Organisk Dyspepsi Kan vara en symtom för reflux- eller ulcussjukdom

Vad för diagnos görs främst vid dyspepsi-besvär?

Differentialdiagnos - Utredning för att utesluta andra maligna sjukdomar

Vad för behandling ges vid dyspepsi?

Man rekommenderar:


Regelbundna kostvanor,


rökstopp,


minskat alkoholintag och viktminskning (vid behov)

Vad är refluxesofagit?

En inflammation av slemhinnan i nedre delen av esofagus

förklara patofysiologin för refluxesofagit.

vid frekventa sura uppstötningar kan en inflammation ske och erosioner, ytliga slemhinnesår eller djupare sår som kan orsaka blödningar i nedre esofagus.

Vad kan orsaka refluxesofagit?

GERD sura uppstötningar
Hiatus-bråck

Vad är hiatus-bråck?

när delar av magsäcken buktar upp genom diafragman. Det orsakas av ökat tryck inuti buken eller försvagad muskulatur runt esofagus vilket ger en försvagad och icke tättslutande cardia

Vilka symtom kan uppkomma vid refluxesofagit?

halsbränna


sura uppstötningar


sväljningsbesvär (dysfagi)


natthosta


bröstsmärtor

Hur diagnostiserar man refluxesofagit?

Gastroskopi


24h-mätning av pH i esofagus med sond

Hur behandlas refluxesofagit?

- protonpumpshämmare


- histamin2-receptorblockare
vid hiatus-bråck kan operation bli aktuellt.

Vad är gastrit?

en histologisk diagnos vid Inflammatoriska förändringar i ventrikelns slemhinna

Vad sker vid autoimmun atrofisk gastrit? (patofysiologin)

Magsäckens parietalceller, (som producerar saltsyra och intrinsic factor) atrofierar → brist på saltsyra och Intrinsic factor → B‐12 brist (orsakar anemi)

Vad för symtom kan gastrit ge?

Ofta symtomlös


kan leda till Ulcus

Vad kan orsaka gastrit?

- Helicobacter pylori
- Atrofisk gastrit Autoimmuna reaktioner; perniciös anemi
- Alkohol/läkemedel

Hur diagnostiserar man gastrit?

Biopsi genom gastroskopi

Vad är ulcus ventriculi/duodeni?

Magsår i magsäcken eller tolvfingertarmen


Vanligast är duodenum ulcus

Vart finner du ofta magsåren?

i den nedre delen antrum i ventrikeln eller i området kring pylorus (magmunnen/bulben) i duodenum.

Vad orsakar ulcus?

Infektion med Helicobacter pylori


och/eller NSAID‐medicinering är huvudorsak till nästan alla magsår.


även:


Svår, långdragen infektion eller multitrauma kan trigga Ulcus då utsöndringen av pepsinogen och saltsyra ökar.


Rökning kan bidra.

Vad är helicobacter pylori? vad gör den?

En bakterie som kan fästa sig i magsäckens slemhinna och skyddar sig med ett eget enzym; ureas. Detta enzym producerar ammoniak och ger en basisk miljö som skadar slemhinnan vilket ger ett sämre skydd mot den egna saltsyran som fräter på slemhinnan.

Vilka symtom ger ulcus?

– Smärtor i epigastriet, högt uppe i magsäcken (lindras ofta av matintag)


– Hungersugningar


– Illamående, halsbränna

Hur diagnostiserar man ulcus?

– Gastroskopi
– Olika test för H. pylori:


- Snabb‐ureas‐test (biopsi)


- Utandningstest


- Serologi (AK i blod)


- Prov från feces

Hur behandlas ulcus?

1. Protonpumpshämmare, Histamin2-receptorblockerare – hämmar saltsyreproduktionen
2. Antibiotika (mot H. pylori)

Vad för komplikationer kan ulcus ge?

– Blödningar —> (hematemes = blodig kräkning, melena = svart avföring pga blod)
– Perforation; ”brustet magsår”, hål genom hela slemhinnan och maginnehållet lämnar magsäcken och in i bukhålan. Detta leder till Bukhinneinflammation, peritonit. —> svullen, smärta. Behandling, sy ihop hålet genom operation.

Vad är perforation?

Ett brustet magsår som ger ett hål genom hela slemhinnan och maginnehållet lämnar magsäcken och in i bukhålan. Detta leder till Bukhinneinflammation, peritonit. —> svullen, smärta. Behandling, sy ihop hålet genom operation.

Vad är IBS?

Irritable Bowl Syndrome


Är ett samlingsuttryck för olika former av colondysfunktion. Handlar om en funktionell tarmrubbning, med inga påvisbara organiska förändringar. Men en ökad retbarhet i de nervbanor som styr tarmen.

Vad sker vid IBS? (patofysiologin)

Tarmens nervösa styrning är nära kopplat med ens livsföring. Oro, stress och andra emotionella och psykologiska faktorer kan påverka tarmens motilitet.

Vilka symtom kan IBS visa?

Buksmärtor som ofta ökar efter måltid


‐ lättar sedan efter tarmtömning.Avföringsrubbningar:


– Diarré / – förstoppning – Urgency


– Känsla av ofullständig tömning


– Gasbesvär


– Svullen mage

Vad orsakar IBS?

Stress, dålig ensidig och fiberfattig kost.

Hur diagnostiseras IBS?

Differentialdiagnostisering


Anamnes/fysikalisk undersökning,
Labprover: – Blodstatus, F‐Hb (F = feces Hb)
Koloskopi

Hurdan behandling ges till IBS-patienter?

Bemötande– information och IBS‐skola


Kost —> FOOD MAP


– Öka fiberintag (hos vissa)


– Frukt och grönsaker kan ge problem


– Kaffe och te kan också orsaka problem


– Mjölk (laktosintolerans?)


Läkemedel: – Bulkmedel (fiber) – Anti‐diarrémedel – Medel mot gaser – Kramplösande – Depressionsläkemedel

Vad är obstipation?

Förstoppning (går på toaletten mindre än 2‐3g/v)

Vad är det som inte fungerar vid obstipation?

Motilitet, slemsekretion, och defektationsmusklernas funktion kan påverka defektationen. Så som vätskeintag.


Men detta är en väldigt individuellt från person till person.

Vad orsakar obstipation?

Allt från banala besvär till att orsaka en allvarlig sjukdom; ileus.


Kan även vara en komplikation från andra sjukdomar/läkemedelsbiverkan

Vad för symtom kan obstipation ge?

Förutom hård avföring som är svår att knysta ut: tyngdkänsla i buken,


uppkördhet,


buksmärtor,


aptitlöshet,


huvudvärk och trötthet.

Hur sker diagnosen vid obstipation?

Differential diagnos för att utesluta kolorektal cancer


Anamnes

Hur behandlas obstipation?

Livsstil; kost, motion, vanor


Läkemedel laxantia

Vad är Divertikulos?

fickbildningar i kolon, ofta i sigmoideum, som är vanligt och ofta utan symtom. Bildas ofta pga låg fiber diet tillsammans med högt tryck inuti tarmen i samband med förstoppningsproblem.

Vad sker vid divertikulit?

Feces fastnar i fickorna, bäddar för en bakterietillväxt och orsakar en inflammation.

Symtom för divertikulit?

smärta nedåt till vänster, ömhet feber

Vad orsakar divertikulit?

ålder, fiberfattig kost, förstoppning

Hur behandlas divertikulit?

CT eller ultraljud


CRP är kraftigt förhöjd

Hur behandlar man divertikulit?

fasta —> tarmvila,


vätska som dropp och antibiotika

Vilka komplikationer kan divertikulit ha?

– blödning, perforation —>peritonit

Vad sker vid diarré?

vid diarré är mag-tarmkanalens förmåga att hantera stora vätskeflöden rubbad. Detta kan bero på sekretionsdiarré (virus, Crohn), osmotisk diarré(läkemedel) och motilitetsrubbning i kolon.

Vad är Akut Gastro‐enterit?

inflammation i mage och tarm. Där äldre och barn har ett svårare sjukdomsförlopp med cirkulationspåvekan pga vätskebrist.

Vad orsakar akut gastro-enterit?

– Virus: Calici, adenovirus och Rotavirus som ofta små barn. Vanligaste orsaken.


– Bakterier (Salmonella)


– Toxiner (Clostridium difficile, kolera - vätskebrist —> cirkulationstopp)

Hur görs diagnosen för akut gastro-enterit?

fecesodling, virus‐ eller toxinprov

Hur behandlas akut gastro-enterit?

Ersätta förluster, ge vätska,


Motilitetshämmande läkemedel


Eventuell antibiotika


Fecestransplantation

Hur ser sjukdomsbilden ut vid kronisk diarré?

Sällan orsakad av infektion. En symtom som uppkommer i samband med andra sjukdomar och ev. läkemedel. Ger en snällare diarré med mindre vätskeförlust.

Vad kan orsaka kronisk diarré?

Kolit


Kolorektal cancer


Psykiska tillstånd


Kronisk pankreatit inflammation i pancreas


IBD (se nedan)


Celiaki


Stort alkoholintag


Läkemedelsbiverkan

Hur diagnostiserar man kronisk diarré?

Anamnes


Blodprover


• CRP


• Antikroppar–celiaki


• Laktasgentest


Fecesanalyser


Gastro‐ koloskopi

Hur behandlar man kronisk diarré?

Symtombehandling


Läkemedel


Orsaksbehandling

Vad står IBD för?

Inflammatory Bowl Disease

Vilka sjukdomar räknas in i IBD?

Crohn's sjukdom och Ulcerös colit

Vilka är dom generella gemensamma symtomen för IBD?

Går i skov,


är kroniska,


drabbar relativt unga och har en komplicerad patofysiologi

Hur ser en generella patofysiologin ut för IBD?

— Har immunologisk genes gemensamt


— Genesen till IBD är inte fullständigt känd men man anser att det handlar om att kroppens immunförsvar reagerar dysfunktionellt på den normala bakteriefloran i tarmen hos genetiskt predisponerade individer.


Extraintestinala manifestationer vanliga


– Leder


– Hud


– Ögon

Vilka diagnosmetoder används för att särskilja Crohn's och Ulcerös colit?

Det tar tid att ställa rätt diagnos.


F‐kalprotektin inflammationsmarkör som man finner i feces.


Rectoskopi, coloskopi (med vävnadsprov)


MR, magnetisk resonanstomografi


DT, skiktröntgen


– Ev. ultraljud, kapselenteroskopi (liten kamera som man sväljer)

Vilken av Crohn's och Ulcerös colit är ärftlig?

Crohn's sjukdom

Förklara vad som sker vid Crohn's sjukdom?

Immunologisk genes, relaterat med hur den normala bakteriefloran interagerar med tarmslemhinnan, tränger sig in och orsakar en infektion som immunförsvaret reagerar på.


Inflammation genom hela tarmväggen(transmural) och kan ses i hela GI‐kanalen (dvs från mun till anus). Det är omväxlande sjuk och frisk slemhinna transmuralt.

Vart i GI-kanalen är det vanligast att Crohn's manifesterar?

Men vanligast i distala ileum, ileocekalområdet eller colon.

Vad orsakar symtom vid Crohn's och vilka symtom?

orsakas av inflammation, stenoser och fistlar
Buksmärta


Viktminskning


Diarré


Anemi

Hur behandlar man Crohn's sjukdom?

• Medicinsk (läkemedel)


- Antiinflammatoriska läkemedel


- Immunmodulerande behandling, slår brett på immunförsvaret


- Biologiska läkemedel, TNF‐hämmare,• Kirurgi – vid stenos, fistlar, perforation, otillräcklig effekt av medicinsk behandling kan ej ”botas” med kirurgi bara ta bort problemområden.

Vad kan mildra och "skydda" vid Ulcerös Colit?

Rökning och appendectomi,(blindtarmsoperation),

Vad är Ulcerös Colit?

En Autoimmun sjukdom där Inflammation i colonslemhinnan som oftast börjar i rectum och ”går uppåt”. Finns endast rektum och colon..

Vilka symtom ger Ulcerös Colit förutom dom generella IBD-symtomen?

Blodiga/ slemmiga diarréer


Smärtor i nedre vänstra delen av magen som lättar efter tarmtömning, någon mindre smärtproblematik än vad Crohn patienter har.


Tenesmer – kramp, knip


Trötthet, viktnedgång (malnutrition, anemi)

Hur diagnostiseras Ulcerös Colit?

Rektoskopi – inflammerad, lättblödande, granulerad slemhinna

Hur behandlar man Ulcerös Colit?

Inflammationshämmande (oralt, rektalt):


- 5‐ASA preparat


- Kortison


Immunmodulerande behandling (hämmar immunförsvaret)


Biologiska läkemedel – TNF‐hämmare

När används kirurgisk behandling vid Ulcerös Colit?

Kirurgisk behandling colektomi‐ vid terapisvikt, när inte LM‐behandling räcker. Patienten ”botas” om grovtarmen tas bort.

Vad är Celiaki?

Är en autoimmun sjukdom som ger en livslång intolerans mot gluten. Gluten finns i alla sädesslag förutom havre.

Vad är effekten av gluten hos en person med celiaki?

Gluten skadar tarmvillin, tarmslemhinnan

Vilka symtom ger celiaki?

— diskreta symtomer


— trötthet, nedstämdhet


— buksmärtor, diarré, gasproblem


— ju längre det pågår ju sämre näringstillstånd


—> viktminskning

Hur diagnostiserar man celiaki?

– Gastroskopi med biopsier från bulben och duodenum


– Antikroppar – transglutaminasantikroppar

Hur behandlar man celiaki?

med en glutenfri kost

Vad avser kolorektal cancer?

Avser cancer i colon och rectum.

Vad för riskfaktorer/orsaker har kolorektal cancer?

Kolonpolyper kan utvecklas till tumörer, särkilt vid större än 1 cm.


Ärftlighet,


övervikt,


stillasittande


högt fettintag.


Ulcerös Kolit efter 15 års sjukdom

Hur är symtomen för kolorektal cancer?

dom kommer smygande


Förändrade avföringsvanor


Blod i avföringen —> anemi


Nytillkommen förstoppning som inte är tillfällig
Senare symtom: trötthet, avmagring och buksmärtor.

Hur diagnostiserar man kolorektal cancer?

Röntgen av buken


Vävnadsprover via Koloskopi


Feces-Hb


Calprotectin måttligt höga värden i feces

Hur behandlas kolorektal cancer?

Operation
vid rektalcancer strålning före operation.

Vad är en stomi?

Är när en tarmände läggs ut på magen och avföringen samlas upp i en påse.

Varför läggs tillfälliga stomier upp?

i avlastande syfte för t.ex. tarmläkning eller ytterligare kirurgi – Loop‐ileostomi

Nämn två permanenta stomier, när dom används och vilken del som läggs upp.

– Ileostomi (Ulcerös colit t.ex) Ileum läggs upp. kan i början ge stora vätskeförluster men med tiden lugna ner sig.
– Colostomi (colontumörer) en del av colon läggs upp på magen.

Vilken metod kan användas istället för stomi?

anastomos - Man kopplar ihop tunntarmen, ileum, med rectum.

Vad menas med akut buk?

När en patient kommer in till akuten med smärta i magen.

Nämn fyra exempel på vad som kan orsaka Akut buk.

• Blödning


• Inklämt bråck


• Ileus


• Appendicit

Vad kan orsaka blödning i tarmen?

cancer i secum, descendes och rectum


angiodysplasier (kärl som blöder)


polyper


divertiklar


Ulcerös colit


analfissurer


hemorroider

Vad är bråck?

- en försvagning i bukväggen och tarmen tränger ut genom bukhinnan

Vad beror ett bråck på?

Beror på medfödda eller förvarvade försvagningar i bukväggens muskulatur.

Vad är ett inklämt bråck?

Ett bråck där tarminnehållet och blodcirkulationen stoppas av bråcköppningen. --> ileustillstånd.


Opereras akut.

Hur behandlas olika typer av bråck?

ljumskbandage som håller tillbaka och puttar in bråcket i bukhålan igen, reponering
annars kirurgiskt
inklämt bråck opereras akut.

Vad är ileus?

Tarmvred. Något som hindrar tarminnehållet att passera mag - tarmkanalen.

Vilka två typer av ileus finns det?

• Mekanisk ileus – mekaniskt hinder, något som fysiskt förhindrar tarminnehållet. kan sitta både högt och lågt i tarmsystemet.


• Paralytisk ileus – funktionellt stopp. En tarm som står stilla utan motorik. En fruktad komplikation av svår sjukdom så som sepsis.

Vad kan orsaka mekanisk ileus?

1. Bråck, inklämt bråck.


2. Adherenser(sammanväxningar) /brider(bindvävssträngar), efter en infektion/sjukdom/operation i magen (vanligaste orsaken) även gynekologiska sjukdomar.


3. Volvulus snor sig om sig själv.


4. Tumör, tillklämd.


5. Obstruktion

Vad för symtom ger mekanisk ileus?

Högt hinder ger tidigare och ofta mer dramatiska symtom.


• Buksmärta i intervaller


• Kräkningar


• Upphävd tarmpassage – ingen gas eller avföring


• Uppspänd buk, jättesvullen.

Hur diagnostiseras mekanisk ileus?

• Anamnes, kliniska symtom, akutpatient


• Röntgen:


– Buköversikt, gas‐vätskenivåer ses


– passageröntgen, CT

Hur behandlas ileus?

• Ventrikelsond för att avlasta tarmen


• Vätska i.v. och elektrolyter för att justera vätskebalans‐ och elektrolytrubbningar


• Expektans (tid tillåts att passera innan medicinskt ingrepp/behandling)


• Operation vid komplett ileus eller vid strangulation då även blodcirkulationen är hämmad. kan leda till en tarminfarkt.

När kan paralytisk ileus uppstå?

- Vid akuta inflammationer och infektioner i bukhålan


- morfin förlänger paralysen postoperation

vad är Appendicit?

inflammerad blindtarm

Vad är orsaken för appendicit?

fortfarande oklara.


Obstruktion? Infektion?

Vad är symtomen vid appendicit?

• Buksmärta – börjar ofta centralt och går över till höger fossa, smärtvandring.


• Illamående – ev. kräkning


• Feber

Hur diagnostiseras appendicit?

• Upprepad klinisk undersökning


• Lab: Vita blodkroppar och CRP förhöjda (snabbsänka, stiger vid infektion)


• Ev. ultraljud, CT

Hur behandlas en appendicit?

• Appendektomi


• Antibiotikabehandling kan vara ett alternativ