Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/25

Click to flip

25 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Fotosyntes i formel

koldioxid + vatten -> ljusenergi druvsocker + syre

Beskriv de två stegen

Fotolysen: kräver ljus, klorofyll och vatten. Vatten söderdelas till syre och väte.


Mörkerreaktionen: kräver koldioxid, ATP och väte. Bildar druvsocker.

Hur den kan påverkas?

Ljus-ljusmättnad, koldioxid-högre=mer fotosyntes, vatten, temperatur-upptill 25 sen ner

Till vad fotosyntesens produkter behövs

Energi (cellandning), uppbyggnad, upplagring med energireserv

Cellandning formel i ord

Druvsocker + syre -> koldioxid + vatten + energi

Tillvad behövs cellandningen

För att bryta ner och tillgodogöra sig socker och andra kolhydrater samt fett och protein

Hur den påverkas

Ljusstyrkan, temperaturen, vattentillgången

Cellen var fotosyntesen sker

Bladen

Var cellandningen sker

Klyvöppningarna

Skillnaden mellan växt och djurcell

Växtcellen har en tydlig cellvägg av cellulosa, vakuol och kloroplaster

Skillnad mellan sol och skuggblad

Solblad har mer palissadvävnad och gör bladen tjockare = mer fotosyntes

Hur klyvöppningarna fungerear och vilken uppgift de har?

Två specialicerade epidermisceller sk slutceller. Dessa innehållerklorofyll och har förtjockade innerväggar vilket glt att slutcellerna ändrar form beroende på vatteninnehåll. Gasutbyte

Bladets viktigaste uppgift?

Ta upp koldioxid och bygga upp kolhydrater, vattenavdunstning

Vad behövs vatten till?

Fotosyntesen. Transport. Stadga. Avskylning.

Hur vatten tas upp vad det kallas och var det sker?

Med diffusion genom ett halvgenomträngligt membran, detta kallas osmos och sker i rothåren vid rötterna.

Beskriv transpirationssugningen

När vatten avgår från de ytliga bladcellerna ökar koncentrationen i cellsaften och vatten sugs genom osmos från cellerna runt omkring, som i sin tur tar vatten från kärlsträngen.

Beskriv plasmolys

Om en cell placeras i en vätska med högre koncentration än cellsaften, vandrar vattenmolekyler ut ur cellen och så småningom släpper det yttre plasman membranet från väggen.

Beskriv plasmolys

Om en cell placeras i en vätska med högre koncentration än cellsaften, vandrar vattenmolekyler ut ur cellen och så småningom släpper det yttre plasman membranet från väggen.

Rotens viktigaste uppgifter

Näringsupptag och förankring i marken.

Rotens delar

Stammens viktigaste uppgifter

Transport och att hålla upp blommor och blad

Den örtartade stammens delar

Den vedartade stammens delar

Beskriv sekundära tjocklekstillväxten

Vedartade stammar har en sekundär tjocklekstillväxt. Kambiecellerna bildar här en sluten ring med ny veddel inåt och ny sildel utåt. När stammen växer till i tjocklek spriker epidermis. I kortex bildas ett korkkambrium varifrån det utvecklas celler med korkämnen i väggarna. Dessa korkceller ersätter epidermis och klyvöppningarna ersätts av korkporer som även kallas lenticeller.

Förklara hur och varför man ringbarkar

avlägsnande av all bark i en ring runt stammen på ett träd (oftast lövträd) med avsikt att döda det. Genom åtgärden bryts ledningsbanorna i innerbarken (kambiet) där näring från trädkronan transporteras till rötterna och trädet svälter ihjäl efter ett par år.