Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/104

Click to flip

104 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Vad är ribosomernas uppgift i cellen?
De sätter ihop proteinernas grundstomme
Vad händer i Golgiapparaten?
Där finjusteras proteinuppsättningen som ribosomerna byggt.
Hur tar cellen upp syre och andra viktiga ämnen?
Den tar upp syre och näring från vävnadsvätskan utanför cellen. Dessa är ofta nedbrutna proteiner, fetter och kolhydrater som sedan spjälkas ned av enzymer inuti cellen, för att byggas om på nytt.
Vad är mitokondriernas uppgift?
Bildar energirika kemiska ämnen. Cellens egna kraftverk. Viktigaste ämnet, ATP.
Vad händer om cellen får brist på syre?
Då ökar halten av mjölksyra i cytoplasman. pga att mitokondriernas vanliga arbete förhindras. Det är då mjölksyran kickar in och man känner en enorm trötthet i musklerna vid hårt fysiskt arbete.
Nämn de fem olika typer av vävnader som finns.
Epitelvävnad, Stödjevävnad, Muskelvävnad, Flytande vävnad, Nervvävnad
Vad innebär glatt muskulatur och var finns det?
Icke-tvärstrimmig muskelvävnad, som styrs av autonoma nervsystemet. Finns i tarmsystemet, matstrupen, luftstrupen och blodkärl.
Vad finns det för olika typer av stödjevävnad?
Benvävnad, Broskvävnad, Fettvävnad, Bindväv
Nämn de olika flytande vävnaderna.
Blod och Lymfa
Vad är CNS och vart i kroppen finns det?
Centrala Nervsystemet, finns i ryggmärg och hjärna. Skyddas av skallens ben och ryggkotor.
Vad är PNS och vart i kroppen finns det?
Perifera Nervsystemet, är de nerver som går ut i kroppen utanför CNS. Vars jobb är att skicka iväg eller ta emot information ute i kroppen.
Vad består nervvävnad av?
Nervceller och Gliaceller
Perifera nervsystemet delas upp i flera olika system, ange två stycken!
Motoriska och Sensoriska nerver
Vad skiljer motoriska nerver från sensoriska nerver?
De sensoriska banorna är inåtledande nerver, de motoriska banorna är utåtledande nerver.
Vad menas med att nerver är afferenta respektive efferenta?
Afferenta är inåtledande, via sensoriska banor.
Efferenta är utåtledande, via motoriska banor.
Nämn hjärnans tre hinnor.
Dura Mater, Araknoidea, Pia Mater
Vart finns cerebrospinalvätska och vart bildas den?
Flödar runt hjärna och ryggmärg mellan hinnorna Araknoidea och Pia mater. Bildas av gliaceller i hjärnventriklarnas väggar.
Vad är Likvor bra för?
Har en stötdämpande effekt. Hjälper till att transportera näringsämnen till hjärnan samt transportera bort avfallsprodukter.
Vart sitter den motoriska samt sensoriska barken i förhållande till centralfåran?
Den motoriska ligger framför centralfåran och den sensoriska ligger bakom.
Vad innebär att en nervcell depolariseras?
laddningen i cellen ändras från att vara minusladdad till neutral och sedan positiv för att därefter återgå till sin vanliga aktionspotential.
Vad är larynx och vad har den för funktion?
Larynx är struphuvudet och finns för att skydda de nedre andningsorganen och frambringa ljud.
Vad händer i hjärtat vid kammarens diastole?
Detta är hjärtats vilofas, när det blir en kammarrelaxation Segelklaffarna öppnas och fickklaffarna är stängda.
Redogör för proteinsyntesen i cellen!
Protein kommer in med maten, och spjälkas av enzymer till aminosyror, som transporteras med RNA till ribosomer utanför cellkärnan. Det som bildas i cellkärnan är ett prem-RNA, vilket i princip är en skiss över den genetiska koden. Prem-RNA blir till m-RNAoch tar sig till ribosomerna. I dessa kopplas aminosyror ihop i rätt följd utifrån m-RNA:s skiss från cellkärnan. Grundstommen av proteinet skapas. Finjustering sker sedan i Golgiapparaten och Endoplasmatiska retiklet. Sedan sker en exocytos och proteinet lämnar cellen.
Vad är DNA?
DNA är livets kod och består av långa kedjor med kvävebaser (A, C, T och G). DNA:t bildar våra gener som är uppdelade på 23 kromosompar. DNA är uppbyggt av nukleotider som innehåller kvävebaserna ATCG som sitter uppradade i en dubbelsträngad spiral.
Beskriv vad som sker vid proteinsyntes!
Genetisk information överförs från cellkärna till ribosomerna, där själva proteinsyntesen sker. Den genetiska informationen från DNA överförs till pre-mRNA, detta kallas transkription. Där efter ombildas detta till ett moget mRNA som transporteras från kärnan till ribosomerna som då har en "ritning" över sekvensen av kvävebaser. väl framme i ribosomerna översätts detta till sekvenser av aminosyror i proteinet , detta kallas translation.
Vad sker vid celldelning?
Före varje celldelning kopieras kärnans DNA-innehåll. Under mitos överförs en komplett DNA-uppsättning till varje dottercell. Vid meios bildas en dottercell med endasy hälften av modercellens DNA-innehåll.
Ge exempel på ålderförändringar i cellen och vilka konsekvenser har detta?
Antalet celler minskar, delningshastigheten sjunker och leder till svårläkt vävnad.
Studera hudens olika vävnadstyper och beskriv dess olika funktioner.
överhuden(epidemis) består av flerskiktat plattepitel då det är väldigt slitagetåligt. här finns inga blodkärl. läderhuden(dermis), består av fibrös bindväv och lucker fibrös bindväv med tätt packade fibrer som ger vävnaden extra stor draghållfasthet, dvs att man kan dra och slita i den utan att den går sönder. underhuden(subcutis). består av lucker fibrös bindväv och fettväv. lucker fibrös bindväv är mer porös och nästan halvflytande, mycket stark och elastisk.
Vad är en gen?
sekvens av DNA, bestående av nukleotider som beskriver en viss sekvens aminosyror. Generna styr cellens funktion. grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma. Gener fungerar som mönster vid tillverkningen av proteiner.
Ge exempel på normala åldersförändringar vad gäller nervsystemet. Vilka konsekvenser kan
dessa åldersförändringar medföra?
Signalerna rör sig långsammare. reaktionerna är långsammare, bland annat reflexer. Hjärnans neuron minskar och dess vikt avtar. Ventriklarna i hjärnan förstoras. mängden transmittorsubstans minskar. Detta gör t.ex. att det blir svårare att reagera på små snabba förändringar.
Beskriv samspelet mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet!
merparten av de kroppsorgan som står under autonom kontroll kan påverkas av både sympatiska och parasympatiska nervsystemet. ökad aktivitet i de sympatiska nervfibrerna i hjärtat leder till högre hjärtfrekvens, medan ökad aktivitet i de parasympatiska nervfibrerna sänker hjärtfrekvensen. De olika nervsystemen fungerar lite som gas och broms på en bil. det är mycket fördelaktigt att målorganet har dubbel uppsättning av nervfibrer med motsatt effekt.
Vad gör det parasympatiska nervsystemet?
Det aktiveras i vila. Då minskar hjärtats pumpkraft och sänker blodtrycket. Transporten genom mag-tarmkanalen ökar. Det mesta av den parasympatiska kontrollen sker via nervus vagus (10e kranialnerven). Könsorganen, urinblåsan och ändtarmen tar dock emot parasympatiska fibrer genom spinalnerver. de parasympatiska nervknutarna ligger nära målorganen. Nätverket innehåller både sensoriska och motoriska nerver, och har kontrollen över den glatta muskulaturen.
vad gör det sympatiska nervsystemet?
Aktiveras i olika stressituationer. Effekten av sympatisk aktivitet gör kroppen bättre rustad att möta en krissituation. Hjärtats pumpkraft ökar, blodkärl i hud och inre organ drar ihop sig för att blodtillförseln måste öka till skelettmusklerna. Syretillförseln förbättras då bronkerna vidgas. energitillförseln till cellerna ökar. Intensiv svettning gör också att kroppen gör sig av med överskottsvärmen som blivit av den ökade energiomsättningen. Binjurarna utsöndrar adrenalin som transporteras i blodet till skelettmusklerna.
Beskriv det autonoma nervsystemet!
Nervsystemet som står utanför viljans kontroll. Det systemet som utgör den motoriska delen av reflexer. Det som reglerar organismens grundläggande livsprocesser, t.ex. blodcirkulation, andning, matsmältning, ämnesomsättning samt aktivitet i vissa körtlar.
Beskriv det sensoriska samt somatomotoriska nervsystemet!
Det sensoriska nervsystemet är också det viljestyrda nervsystemet som förmedlar information från sinnescellerna. Det är alltså sensoriska nervbanor som leder afferenta signaler. De sensoriska nervcellernas nervkroppar ligger i ganglier utanför ryggmärgen.

Det somatomotoriska nervsystemet är också viljestyrt och styr skelettmuskler genom att skicka efferenta signaler via motoriska nervbanor som leder ut i kroppen från CNS. De motoriska nervcellernas nervkroppar ligger alltså i CNS.
Vad innebär det att en cell är retbar?
kan exempelvis vara nerv-eller muskelceller. De har kanalproteiner och reagerar på förändringar i den elektriska spänningen. Då ex. en nervcell tlllåter sig att depolariseras.
Vad är homoestas?
läran om hur cellerna håller kroppens inre miljö stabil. De tre viktigaske homeostatiska mekanismerna är termoreglering, osmoreglering och reglering av blodsockernivåerna. Termoreglering hos en människa tar sig uttryck fysiskt genom svettning, flåsa, frossa och värmealstring. Kroppens strävan efter att hela tiden behålla jämvikt i förhållande till omgivningen. Ex. Receptorer tar emot signaler från huden som känner av kyla eller värme och skickar vidare dessa via nerver som går till CNS, som i sin tur reagerar genom framkalla svettning, gåshud eller frossa. Osmoreglering är i sin tur kroppens kontroll av vätskebalansen i plasman och vävnaderna. Reglering av blodsockernivåerna måste också hela tiden regleras, för att bibehålla kroppens homeostas.
Vad innehåller en normal sekundärurin för olika produkter?
Natrium, klorid, kalium, vatten, urea (urinämne, dvs ammoniak osv.) kreatin.
Vad är syra-basbalansen?
pH-balansen (Balansen mellan H+ och HCO3, dvs väte och Vätekarbonat)
Vilken uppgift har ett buffertsystem i vår kropp?
I levande vävnad förhindrar buffertsystem kraftiga pH-omsvängningar som annars skulle leda till att vävnaden dör, i och med att kemiska reaktioner i levande varelser ofta är pH-beroende. Blod är ett exempel på naturliga buffertlösningar.
Beskriv hemoglobin och dess uppgift!
Hemoglobin är ett järnhaltigt, syrebindande protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobin finns i röda blodkroppar och står för blodets syragastransport. Hb binder syrgasmolekyler i lungorna och transporteras i blodet ut till alla vävnader. Varje hemoglobin kan bära fyra syremolekyler. Väl vid vävnaderna lämnar hemoglobinet av sitt syre och plockar upp avfallsprodukten koldioxid, för att frakta den till lungorna där det lämnar kroppen.
18.Extra cellulära rummet delar upp sig i två vätskevolymer, vilka?
IVV (Intra vasal vätska, dvs vätskan i kärlen, enbart vattnet)
ISV (Interstitiell vätska, dvs vätskan mellan cellen och kärlet)
Vad kallas vätskan i cellerna?
ICV- intracellulär vätska. Innehåller fler kaliumjoner. K+
Vad kallas vätskan utanför och mellan cellerna?
ECV- Extracellulär vätska, innehåller fler natriumjoner Na+
Extra cellulära rummet delar upp sig i två vätskevolymer, vilka?
IVV- den intravasala vätskan som är i våra blodkärl och lymfkärl. det vill säga enbart vattnet.
ISV- den interstitiella vätskan mellan cellen och kärlet. den vätska som finns mellan våra celler.
Vad innebär att en vätska är hyperton respektive isoton?
En vätska som är ISOTON, innebär att den innehåller samma koncentration lösliga partiklar som celler liggandes i vätskan. Vätskan i cellerna står i osmotisk jämvikt med den omgivande lösningen.

En vätska som är HYPERTON, innehåller högre koncentration lösliga partiklar än en isoton lösning. Om normala celler placeras i en hyperton lösning, kommer vatten strömma ut ur cellen och på så vis öka koncentrationen i cellen och jämna ut den i lösningen utanför. Vid detta skrumpnar cellen ihop.
Vad är blod-hjärnbarriären?
mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl som skyddar hjärnvävnaden.
Beskriv hjärnans blodförsörjning. Vad har blod-hjärnbarriären för betydelse i detta
sammanhang?
Hjärnans blodförsörjning har två ursprung, arteria carotis interna och arteria vertebralis. A verterbralis, som är två artärer, löper på båda sidor längs ryggmärgen och går sedan ihop för att bilda basilaris precis innanför kraniet. Från basilaris avgår kärl som försörjer hjärnstam och lillhjärna.

Hjärncellerna har ingen kontakt med blodbanan på grund av blod-hjärnbarriären, som filtrerar vad som tar sig fram till hjärncellerna.
Vad innebär det retikulära aktiveringssystemet? (RAS)
nätverk i hjärnstammen som reglerar vakenhetsgraden. Både sinnesstimulering och medveten ansträngning kan hålla oss vakna.
Hjärnans aktivitetsnivå avgör medvetandegraden. Den upprätthålls av det retikulära aktiveringssystemet (RAS) i hjärnstammen, en samling kärnor och banor nära medellinjen. Delar av RAS kontrollerar vakenhet och sömn.
Hur uppkommer sömn?
Vi ligger stilla vilket leder till en minimal sensorisk påverkan. stimulering av RAS blir så låg att storhjärnsbarken övergår till ett medvetslöst tillstånd.
Beskriv de olika sömnstadierna!
Man brukar dela in sömnstadierna i ytlig till djup sömn. Sammanhängande sömn under en hel natt består av flera sömnperioder. Varje period vara ungefär 1,5h, och går hela tiden från ytlig till djup sömn och tillbaka till ytlig sömn. Sedan övergås det till en sömntillstånd där ögonen under ögonlocken, rör sig snabbt och kontinuerligt. Det kallas REM-sömn. Det är också endast i detta sömnstadie som skelettmusklerna, bortsett får ögon-och andningsmuskler, helt slappnar av. REM-perioderna kan vara i 5-20 min. och det är alltså i dessa som vi drömmer.
Har drömmar någon betydelse för oss?
Drömmar är sammansatta av minnen och sådant som vi varit med om både förut och alldeles nyligen. De delar av hjärnan som kontrollerar det logiska och kritiska tänkandet är avstängda, vilket gör att du i drömmen finner det helt normalt. Drömmar är bra för oss. De hjälper hjärnan att återställa sig själv och förbättrar även vår inlärningsförmåga. I drömsömnen är musklerna ungefär som förlamade, men hjärnan är lika aktiv som vanligt.
Din kropp hålls upprätt och i balans utan att du tänker på detta. Dessutom rätar du oftast upp
dig efter att du snubblat. Förklara vad som händer och hur detta kan ske.
Detta beror på sträckreflexen. Med hjälp av den kan nervsystemet kontrollera skelettmusklernas längd. Vilket är en förutsättning för att delvis kunna hålla en viss kroppsställning, men också för att undika fall när man snubblar till. Nervändssluten hos de sensoriska nervfibrerna tvinnar sig runt muskelceller i muskelspolar. Så när muskelns längd ändras dvs när det sträcks ut, så ändras även dessa nervändsslutens form. När muskeln därför sträcks, leder det till en depolarisering av nervändssluten. Detta leder till att det skickas massa nervimpulser i de sensoriska nervfibrerna. De sensoriska axonerna i ryggmärgen bildar då stimulerande synapser med motoriska nervceller som skickar tillbaka axoner till samma muskel. Sträckningen av muskeln leder därmed till att den drar ihop sig till sin ursprungliga längd.
Förklara hjärtats retledningssystem!
Ett samlingsnamn för sinusknutan, AV-knutan och Hiska bunten. Impulsen som startat i h.förmak i sinusknutan, som består av specialiserade hjärtmuskelceller. I övergången från h.förmak till h.kammare sitter en till grupp med specialiserade muskelceller. Dessa kallas för AV-knutan. Här stannar impulsen något så att förmaken ska hinna tömmas ordentligt. Sedan får kamrarna en impuls att dra ihop sig. Impulsen skickas därefter vidare genom den så kallade Hiska bunten. Den går mellan de båda kamrarna ner till hjärtats spets, och vidare upp en liten bit längs kamrarnas yttre väggar. Även Hiska bunten består av specialiserade hjärtmuskelceller. De har liknande egenskaper som nerver. Impulsen som startat i sinusknutan når snabbt hela hjärtat och leder till en sammandragning, ett så kallat hjärtslag. Innan nästa hjärtslag kommer måste hjärtat vila lite.
Vad består hjärtmuskulaturen av för muskelceller?
Hjärtmuskulaturen har gemensamma drag med både glatt muskulatur och skelettmuskulatur. Hjärtmuskelcellerna är tvärstrimmiga, på samma sätt som skelettmuskelcellerna, dock består skelettmuskulaturen av långasträckta parallella muskelfibrer- medan hjärtats är korta.
Jämför hjärtmuskelns anatomi och fysiologi med övriga muskeltyper i kroppen. Hur skiljer
sig aktionspotentialen i en hjärtmuskelcell och en skelettmuskelcell och vad får det för
konsekvenser för de olika muskeltypernas uppgift?
speciella s.k. pacemakerceller i hjärtats retledningssystem har förmågan att spontant depolariseras utan yttre påverkan. Hjärtmuskelcellernas aktionspotentialer bygger förövrigt på flöden över cellmembranet med positivt laddade joner. natrium, kalcium och kalium.
Du jagas av en älg. Utpumpad och utmattad sjunker du ihop på en stubbe. På vilket sätt har
cirkulationen påverkats för att du skall kunna öka din prestation.
Det sympatiska nervsystemet har precis varit aktivt. Då blodkärlen har vidgats och blodtillförseln till skelettmuskler ökat. Hjärtfrekvensen och blodtrycket har ökat och bronkerna till lungorna har vidgats för att underlätta andning. Här har också binjurarna producerat adrenalin som transporteras i blodet till alla vävnader och ger kroppen en ökad prestationsförmåga.
Beskriv hjärtklaffarnas anatomiska och funktionella betydelse för blodtrycket och
blodcirkulationen i bl. a. kransartärerna. Hur uppstår hjärtljuden?
hjärtklaffarnas funktion är att styra blodets flöde åt rätt håll. När klaffarna öppnas och stängs uppstår ett ljud som läkaren kan höra på bröstkorgen med hjälp av ett stetoskop. För varje hjärtslag hörs två toner.
Ge exempel på normala åldersförändringar vad gäller cirkulationsapparaten. Vilka
konsekvenser kan dessa åldersförändringar medföra?
Tunnare och stelare hjärtvägg. Hjärtat blir mindre töjbart och dess förmåga att pumpa runt blodet i kroppen minskar, vilket märks vid ansträngning- vilket leder till ett ökat blodtryck/pulstryck, hjärtmuskeln mindre påverkad av stresshormon, förkalkning av klaffarna, systole ökar, sinusknutans celler minskar i antal, vilket kan leda till hjärtattacker då retledningssystemet fungerar sämre. svårare att reglera blodtrycket, vilket kan leda till blodtrycksfall och svimningar.
Beskriv det normala EKG:et och dess olika faser.
EKG mäter den elektriska aktiviteten i hjärtat.
P-vågen representerar depolariseringen av förmaken, och startar därför strax före förmakens kontraktion.
QRS-komplexet består av tre vågor som sitter tätt ihop. De representerar depolariseringen av kamrarna. under denna fas startar kammarkontraktionen. pga av kamrarnas stora muskelmassa är denna våg högre än p-vågen.
T-vågen representerar repolariseringen av kamrarna. denna våg är lägre än QRS-komplexet, pga att repolariseringen är långsammare.
Vad innebär vitalkapacitet?
den största volym man kan andas ut i ett andetag efter en maximal inandning eller den största volym man kan andas in efter en maximal utandning. Vital ventilation kallas också alveolär ventilation.
definiera pulmonell ventilation!
innefattar Inspiration och expiration, alltså den luft som vi tar in men som inte når ner till alveolerna.
Förklara det döda rummets (dead space) betydelse för ventilationen. Vad är skillnaden mellan
alveolär och pulmonell ventilation?
luft som andas in, men aldrig kommer fram till alveolerna, där det aktiva gasutbytet sker. Den del av luftvägarna som sträcker sig ner till där lungorna börjar, inklusive de största bronkerna i lungorna. Om man tar djupa andetag, istället för lätta, så minskar man den procentuella andelen luft i dead space. vid alveolär ventilation når luften ända ner till alvolerna som syresätter blodet, dock gäller det ej pulmonell ventilation. här finns en andel som aldrig syresätts.
Jämför gasutbytet i lungans kapillärnät respektive hudens kapillärnät och på vilket sätt
gastransporten sker i blodet.
Epidermis saknar blodkärl och får näring genom diffusion från blodkärlen i dermis.
Beskriv bröstkorgen och de muskelgrupper som ingår i andningsarbetet. Var sitter dessa och
hur påverkar de andningen?
inandning startar med att diafragma kontraherar och rör sig nedåt. samtidigt kontraherar de yttre intercostalmusklerna mellan revbenen, så att dessa lyfts uppåt. brösthålans volym ökar.

Vid utandning slappnar andningsmusklerna av, vilket gör att diafragman pressas upp i brösthålan samtidigt som revbenen sjunker ner. brösthålans volym minskar.
Ge exempel på normala åldersförändringar vad gäller respirationssystemet. Vilka
konsekvenser kan dessa åldersförändringar medföra?
ökad stelhet i bröstkorgen, elasticiteten i lungvävnaden avtar. Syresättningen avtar. struphuvudets storlek ökar. vitalkapaciteten minskar.
med tanke på att elasticiteten, minskar-ökar andningsfrekvensen och mindre luft kommer in i lungorna vid varje inandning.
Förklara regleringen av andningen.
För att kunna reglera andningen krävs det ett samarbete mellan tre olika organ, nämligen hjärnan, hjärtat och lungorna. Ett andningscentrum i hjärnan.
Diafragman och revbensmuskler runt lungorna.
Musklerna i hjärtat. När koldioxiden reagerar med vattnet i blodet bildas kolsyra. Kolsyran gör blodet surt. Ju mer kolsyra desto surare blir blodet.

Andningscentrumet i hjärnan är känsligt för blodets surhetsgrad. När blodet når andningscentrumet kan det ”mäta” pH värdet. Om blodet är surare än normalt kommer andningscentrumet att skicka en signal till hjärtat och till musklerna runt lungorna. Signalen är en nervimpuls. Signalerna leder till att hjärtmusklerna, samt revbensmusklerna och diafragman kontraheras. Mer koldioxid lämnar då kroppen och mer syre andas in och blodets surhetsgrad minskas till den normala. Musklerna kan slappna då av, tills samma process sker en gång till.
Vad bör vara ett normalt vätskeintag under ett dygn?
En vuxen person måste inta mer än 1 liter vatten/dygn för att upprätthålla vätskebalansen.
Beskriv blåsans anatomiska anatomi och hur nervsystemet påverkar
blåstömningsmekanismen. Hur påverkar olika kroppslägen (t ex sängläge) blåstömningen?
Urinblåsan är elastisk, vidgas lätt och är därför lämpad för sin lagringsfunktion. Vid blåstömningen drar muskulaturen ihop sig och pressar urinen över till uretra(urinröret). Muskulaturen kallas för detrusormuskeln. När urinblåsan fylls går sensoriska impulser från sinnescellerna i urinblåsan till hjärnan. Den yttre slutmuskeln slappnar av . Det är svårare att tömma blåsan i liggande läge, då man inte får ut all urin- och lite förblir kvar i blåsan.
Hur går en synaps till?
Transmittorsubstans frigörs från nervändsslutet, som sedan binds till receptorer på målcellens membran. Jonkanalerna i målcellens membran påverkas vilket vid en stimulerande synaps, dvs om tillräckligt med transmittorsubstans avgivits, leder till en depolarisering och spänningsskillnad i cellen. Målcellen har nu fått information om något från en nervcell. övergången mellan cellerna kallas för synaps.
beskriv vad tidalvolym är!
Tidalvolym är den mängd luft man andas in eller ut i varje andetag vid normal andning. Tidalvolymen multiplicerat med andningsfrekvensen per minut kallas minutvolym.
beskriv residualvolym!
volymen av den luft som blir kvar i lungorna efter maximal utandning.
vad finns i pleurahålan och varför?
Den innehåller vätska så att bladen lätt ska glida mot varann.
Lungan består av två blad samt en omslutande säck, vad kallas dessa?
Det inre bladet: Viscerala bladet
Det yttre bladet: Parietala bladet
Lungsäck: Pleura.
Varför finns det ett undertryck i lungan?
Så att luften lättare sugs in och luft trycks ut. För att lungan ska hållas expanderad.
annat ord för lungblåsor
alveoler
vad finns runt alveolerna och varför?
Alveolerna som har otroligt tunna väggar, omsluts av ett kapillärnät, och med tanke på de tunna väggarna kan ett gasutyte smidigt ske mellan kapillärer och den syrefyllda alveolen.
vad heter struplock på latin?
Epiglottis
vad är sköldbrosket för något och vad heter den på latin?
Adamsäpplet på killar, heter cartilago thyreoidea.
vad är ringbrosk?
struphuvudets ringformade brosk nedanför sköldbrosket. heter cartilago cricoidea
Vad är bihålor, förklara deras funktion!
Hålrum i skelettet. Beklädda med slemhinna. har betydelse för rösten.
vad är perikardiet?
Hjärtats omslutande säck.
vatten utgör ca 60-70% av kroppsvikten, hur är det uppdelat i kroppen?
Två tredjedelar av vattnet finns i cellerna(intracellulärvätskan).
Resten finns i den lösning som omger cellerna(extracellulärvätskan).
hur förändras njurfunktionen med åldern?
Filtrationshastigheten genom glomeruluskapillärerna avtar gradvis med åldern. Minskningen beror dels på förändringar i njurarnas blodkärl, dels på minskat antal nefron som fungerar korrekt. Många läkemedel utsöndras via urinen, vilket leder till att många äldre ofta har högre plasmanivåer. Större urinmängder produceras på natten.
Vad är ADH?
Ett hormon som bildas i hypotalamus och utsöndras från hypofysen. Ökar reabsorptionen av vatten- därmed minskar urinvolymen. När vi dricker alkohol hämmas ADH.
Förklara vad sekretion är och var det sker!
sekretion sker i njurarna. Det ger kroppen en extra möjlighet att göra sig av med oönskade ämnen. då transporteras dessa ämnen från kapillärblodet till tubulussystemet. Dessa oönskade ämnen kan exempelvis vara läkemedel, kalium och väte.
förklara vad som händer i hjärtat vid arbetsfasen respektive vilofasen.
Under systolen, dvs arbetsfasen, kontraheras kamrarna. Av-klaffarna stängs så att inget blod kommer upp i förmaken.

Diastole, dvs vilofasen, kamrarna fylls med blod. trycket i kammaren sjunker. Diastole startar när trycket i kammaren blir lägre än trycket i förmaket, så att AV-klaffen öppnas och blodet börjar strömma in i kammaren. Trycket i aorta sjunker under diastole, då aorta avger blod utan att ta emot något.
hur räknar man ut hjärtats slagvolym?
EDV-ESV=hjärtats slagvolym

Den slutdiastoliska volymen - den slutsystoliska v.
blodet i kamrarna, precis innan kammarkontraktionen och i slutet av diastole (slutdiastoliska volymen)...minus...volymen blod i kamrarna som finns kvar efter utpumpningen. dvs när kamrarna är i vila.(slutsystoliska volymen).
vad är elektrolyter?
det är benämning på salterna i blodet. bland annat natrium och kalium.
Beskriv på vilka plan man kan dela upp kroppen!
Frontalplan- kroppens bak-och framsida
Medianplan- höger och vänster kroppshalva
horisentalplan- kroppens övre-och undre halva.
Vad innebär lateralt?
ut från mitten
vad innebär medialt?
Mot mitten
Vad innebär Ventralt (anterior) respektive Dorsalt (posterior)?
Ventralt/anterior - mot framsidan
Dorsalt/ posterior – mot ryggsidan
vad innebär Kraniell?
mot kraniet
Vad innebär Kaudal?
mot svansen
Vad innebär dexter respektive sinister?
Dexter – höger
Sinister – vänster
Vad innebär hypo respektive hyper?
Hypo – under
Hyper – över
Vad innebär superior respektive inferior?
Superior – övre delen
Inferior – nedre delen
Vad är en Flexion?
böjning, framåtförning (bål, huvud, arm,
ben)
Vad är en Extension?
sträckning, bakåtförning (bål, huvud,
arm, ben)
Vad är en Lateralflexion?
böjning åt sidan (bålen, huvudet)
Vad är en Abduktion?
rörelse ut från kroppen (arm, ben)
Vad är en Adduktion?
rörelse in mot kroppen (arm, ben)
Vad innebär en rotation?
vridning (bål, huvud, arm, ben)