Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/49

Click to flip

49 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Du befinner dig öga mot öga med en person. I vilket plan betraktar du personen?

Frontalplan

Framifrån

Du betraktar en person från sidan så att du tittar mot örat och axeln. I vilket plan betraktar du personen?

Sagittalplan

Du kan använda två ord för att beskriva var rumpan befinner sig i förhållande till skulderbladen. Vilka?

Kaudalt och posteriort

Du kan använda två ord för att beskriva var naveln befinner sig i förhållande till ryggraden..Vilka?

Centralt och anteriort

I vilken vävnad finns neuronen och gliacellerna?

Nervvävnad

Vad kallas den vävnad som bekläder tror såväl inne i kroppen som utanpå?

Epitelvävnad

Vad kallas den vävnad som innehåller rikligt av proteinerna aktin och myosin?

Muskelvävnad

Till vilken vävnad räknas blod och lymfa?

Flytande vävnad

Kroppsvätskan är fördelar i olika vätskerum. Vad kallas vätskerummet inne i cellerna?

Intracellulära vätskerummet (ICV)

Kroppsvätskan är fördelad i olika vätskerum. Vad kallas vätskerummet utanför cellerna?

Extracellulär vätskerummet (ECV)

Vilka vätskerum kan ECV uppdelad i

ISV och IVV

Vilket av kroppens vätskerum innehåller mest vatten?

ICV

Vad kallas förflyttning av molekyler i vattenlösning från ett område med hög koncentration till ett område med låg.

Diffusion

Vad kallas förflyttning av vattenmolekyler genom ett membran från ett område med hög koncentration av vattenmolekyler till ett område med låg.

Osmos

Vad kallas förflyttning av vatten och lösta molekylär genom ett membran från ett område med högt vätsketryck till ett område med lägre vätsketryck?

Filtration

Vilken transportmekanism används för förflyttning av molekyler i vattenlösning från ett område med låg koncentration till ett område med hög?

Aktiv transport

För kroppens vätskerum gäller :

ECV= ISV + IVV

För kroppens vätskerum gäller :

Kroppsvattnet = ECV +ICV

För diffusion gäller :

Diffusion innebär att lösta ämnen förflyttar sig från ett område med hög koncentration till ett område med låg koncentration.

För osmos gäller:

Osmos innebär att vattenmolekyler förflyttar sig från ett område med låg koncentration av ett löst ämne till ett område med hög koncentration av det lösta ämnet. Förflyttning sker genom ett membran som släpper igenom vattenmolekyler men ej det lösta ämnet.

Inferior

Nedre

Ventral

Åt baksidan till

Superior

Övre

Posterior

Bakre

Anterior

Främre

Extern

Yttre

Dorsal

Åt ryggsidan till

Intern

Inre

Kranial

Ovanför, mot huvudet

Proximal

Nära kroppens centrum

Lateral

Åt sidan till

Distal

Långt från kroppens centrum

Superficials

Ytlig

Profundus

Djup

Kaudal

Nedanför, mot svansen

Dexter

Höger

Medial

Åt mitten till

Sinister

Vänster

Communis

Gemensam

Extra

Utanför

In

In i

Ante

Framför

Infra

Nedanför

Ab

Från

Cicum

Omkring

Ad

Till

Anti

Mot

Epi

På, ovan

Cum

Med