Nas for Organization Essay

10039 Words Jan 11th, 2014 41 Pages
NETWORK-ATTACHED STORAGE FOR SMALL COMPANIES
Case: Design Foundation Finland

LAHTI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Degree Programme in Business Information Technology Bachelor Thesis Autumn 2012 Jari-Pekka Koivisto

Lahti University of Applied Sciences Degree Programme in Business Information Technology KOIVISTO, JARI-PEKKA: Network-attached storage for small companies Case: Design Foundation Finland

Thesis in Degree Programme in Business Information Technology, 56 pages, 11 pages of appendices Autumn 2012 ABSTRACT

This study focuses on finding the proper solution to create Network-attached storage (NAS) for a small company. This study was commissioned by Design Foundation Finland, aiming to improve the security and the
…show more content…
Keywords: NAS, Backup, Security, VPN, File-Server

Lahden Ammattikorkeakoulu Degree Programme in Business Information Technology KOIVISTO, JARI-PEKKA: Network-attached storage for small companies Case: Design Foundation Finland

Degree Programme in Business Information Technology opinnäytetyö, 56 sivua, 11 liitesivua Syksy 2012 TIIVISTELMÄ

Tämä tutkimus käsittelee NAS-laitteen käyttöönottoa pienyrityksessä. Tutkimuksen hankkeisti Suomen Muotoilusäätiö, tarkoituksena kehittää säätiön sisäistä tietoturvaa, sekä informaation hallintaa. Tämä tutkimus pyrkii löytämään optimaalisen tavan implementoida ja käyttää NAS-laitetta säätiössä, tai pienyrityksessä. NAS:ia tullaan käyttämään pääasiallisena tiedostojen tallennuspaikkana, tarkoituksena parantaa säätiön informaationhallintaa, tietoturvaa, sekä helpottaa säätiön työntekijöiden pääsyä säätiön sisäiseen informaatioon. Tutkimuksen lopputuloksena on NAS-laitteen käyttöönotto, sekä sen maksimaalinen hyödyntäminen kohdesäätiössä suhteellisen pienellä budjetilla. Kohdesäätiö sijaitsee Lahdessa. Säätiö on perustettu 2009; tarkoituksena edistää ja tukea muotoilun tieteellistä tutkimusta, koulutusta, sekä kehittämistyötä. Suomen Muotoilusäätiöllä on myös oma ryhmä, jonka tarkoituksena on edistää Suomalaista teollisuusmuotoilua lukuisilla teollisuuden alahaaroilla. Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, joka perustuu kirjoittajan omiin havaintoihin kohdesäätiössä,

Related Documents