Masusing Pag-Aaral Sa Pagyabong Ng Gay Lingo Essay

3475 Words Feb 28th, 2013 14 Pages
Masusing Pag-aaral sa Pagyabong ng Gay Lingo
Barrameda, Philipp Enrico N.*, Ajero, Clarice Lyza A., Belulia, Lyra Faye B., Bernardo, Maria Jessanina R., Dayag, Daphnie Dianne D., Diaz, Atheena Noelle D., Esplana, Mary Yukilei D., Mondejar, Princess Lien H. , mula sa klase I-6 ng Unibersidad ng Santo Tomas - Kolehiyo ng Narsing Ika-2 Semester, TA: 2009-2010 Sa Patnubay ni Gng. Zendel M. Taruc, M. Ed.

LanGAYge: Isang

LAYUNIN AT KAHALAGAHAN
Ang pag-aaral na ito ay may layuning maglahad ng mga impormasyon tungkol sa mga Pilipinong gay, ang kanilang wika o ang tinatawag na gay lingo. Ito ay para malaman kung ano ang kahulugan ng gay lingo, ang dahilan bakit ito nabuo, paano ito nagsimula at lumaganap at ano ang pangkalahatang epekto
…show more content…
MGA KAUGNAY NA BABASAHIN AT LITERATURA 1

A .Pinagmulan ng Gay Lingo
Ang mga lalaking may pusong mamon ay nakaranas ng matinding pang-iinsulto sa kanilang pagkatao na naging resulta ng diskriminasyon nila sa lipunan. Ito ang nagtulak sa kanila upang buuin ang kanilang pagkakakilanlan sa bayan. Dahil dito, nakaisip sila ng paraan kung saan maaari nilang maitago ang bawat paksang kanilang pag-uusapan. At doon na nagsimulang umusbong ang gay lingo. Nagsimula ang gay lingo sa Pilipinas noong dekada 60 upang itago sa lipunan ang kanilang mga kwento (Ruth, 2008)1. Mula sa mananaliksik na si Reinero Alba, tinawag ni Jose Javier Reyes noong 1970 na “swardspeak” ang gay lingo subalit pinabulaanan ito ni Ronald Baytan sapagkat sa panahon ngayon, itinuring ang terminolohiyang “sward” na makaluma na kung kaya’t mas kinilala ito sa terminolohiyang gayspeak o gay lingo. Sa pamamagitan ng gayspeak, nakagagawa ng bagong imahe ang mga gay na naiiba sa dominante ng lipunan noon, ang patriarchal (Alba, 2006)2. Ayon kay Miko Santos, ang gay lingo ang naging sandata nila upang makamit nila ang kalayaan at karapatan na kanilang inaasam. Ito ang naging simbolo ng kanilang paglaban sa lipunang nais silang burahin, ang lipunang naging mapanghusga sa kanilang pagkatao (Santos,2007)3.

1. Ang Gay Lingo sa Larangan ng Media
Nang nagsimula ang ika-21 siglo, patuloy na umunlad ang gay lingo dahil na rin sa teknolohiya at modernisasyon. Ang media ang nagsilbing

Related Documents