• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvad viser et boksplot?

Et diagram med fem lodrette streger. Disse repræsenterer største- og mindste observation samt kvartilerne.

Hvad forstås ved et estimat?

Et beregnet gæt på populationsværdien ud fra stikprøven.

Hvad forstås ved en hypotese?

Det, vi forventer, at undersøgelsen vil vise.

Nævn de to typer af hypoteser.

Nulhypotese/H0-hypotese: Det, vi tror/forventer, at undersøgelsen vil vise.
H1/Ha-hypotese: Den alternative hypotese, som modsvarer nulhypotesen, dvs. det modsatte af nulhypotesen.

Forklar, hvad nulhypotesen/H0-hypotesen omhandler.

Nulhypotese/H0-hypotese: Det, vi tror/forventer, at undersøgelsen vil vise.

Forklar, hvad H1/Ha-hypotesen omhandler.

H1/Ha-hypotese: Den alternative hypotese, som modsvarer nulhypotesen, dvs. det modsatte af nulhypotesen.

Hvad forstås ved kvartilsæt?

Kvartilsættet består af 25 %-, 50 %- og 75 %-fraktiler.

Hvad forstås ved median?

Den midterste observation (50 %-fraktilen). Såfremt der forekommer et lige antal observationer, vælges den mindste af de to midterste værdier.

Hvad forstås der ved, at en stikprøve er repræsentativ?

Hvert individ i populationen har samme sandsynlighed for at blive udtrukket i stikprøven.

Hvad forstås der ved stikprøve?

En delmængde af den samlede population.

Hvad forstås der ved typetal?

Den observation, som forekommer oftest.

Hvad forstås ved variationsbredden?

Fra største til mindste værdi.