• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Beskriv forskningsprocessen om du använder en kvalitativ forskningsansats

Forskningsfråga - Datainsamlinggenom t. ex. intervjuer eller fokusgrupper.Dataär kvalitativ. - Kvalitativanalys genom t. ex. innehållsanalys eller diskursanalys.

Beskriv forskningsprocessen om du använder en kvantitativ forskningsansats

Forskningsfråga - Datainsamlinggenom t. ex. enkäter,biokemiska data ellerannan mätning. Dataär kvantitativ. - Kvantitativanalys genom beskrivandestatistik ochanalytiskstatistik.nt-->ÿ}t׾X

Vad innebär begreppet population?

Population är en grupp av individer (det kan vara människor, fall,föremål eller händelser) som har någon gemensam egenskap.

Vad innebär begreppen urval, individ och variabel i statistiken?

Urval är en del avpopulationen som vi undersöker. Individer är det objekt man undersöker i enstatistisk undersökning. Variabel innebär den egenskap man studerar hosindividerna.

Ge exempel på olika variabler som kan vara relevanta i forskning inom hälsovetenskap

•Blodtryck•Hälsotillstånd•Livskvalitet •Ångest-depression- eller stressnivå•Kön•Biokemiskamarkörer (t. ex. Hb, CRP etc.)•Ålder•Inkomst•UtbildningLängd

Definition av en kvalitativ variabel

envariabel som är icke-numerisk;innebär indelning i kategorier eller klassificering.

Hur delas de kvalitativa variablerna in?

OrdnadevariablerDetfinns en ordning mellan kategorierna (t.ex. upplevt hälsotillstånd).

Oordnade variabler: Haringen direkt ordning (t. ex. kön).

Hur definieras kvantitativa variabler?

envariabel som mäts med numeriskamätvärden. Det finns en ordning mellanmätvärdena. Lika stora skalsteg.

Hur delas de kvantitativa variablerna in?

KontinuerligvariabelKananta olika värden inom ett intervall (t.ex längd, vikt eller kroppstemperatur)

DiskretvariabelKanendast anta vissa värden oftai heltal (t.ex. antal tänder i munnen, antal barn i en familj). t

Om din variabel är att du vill se antalet åskådare på en match, vilken slags variabel är detta då?

En kvantitativ variabel - diskret variabel

Om din variabel är att mäta temperaturen, vilken slags variabel är detta då?

En kvantitativ variabel som kan anta alla värden (också icke-heltal!) inom sitt variationsområde - En kontinuerlig variabel

Om du är intresserad av att studera blodgruppstillhörighet, vilken slags variablel är detta?

En kvalitativ variabel - Oordnade variabler;det finns ingen ordning mellan kategorierna (t. ex. blodgrupp; man/kvinna).

Om du är intresserad av att studera hur människor upplever sitt hälsotillstånd, vilken slags variabel använder du dig av då?

En kvalitativ , ordnad variabel -det finns en ordning mellan kategorierna (a kommer före b etc.).

Data kan delas in i olika skalnivåer, vilka?

Nominalskala

Ordinalskala


Intervallskala


Kvotskala

Lägstadatanivån. Indelning i grupper utan att kunna rangordna grupperna sinsemellan. T. ex. man/kvinna, blodgrupp.

Nominalskala

Rangordningav individer är möjlig. Men kan inte säga något om storleken mellan mätvärden. (T. ex Likert-skala).

Ordinalskala

Rangordningär möjlig och vi kan uttala oss om skillnader mellan mätvärden. Dock inte möjligt att beräkna kvoten. Avsaknad av en absolut nollpunkt. T.ex. temperatur iCelsius.

Intervallskala

Högstadatanivån. Alla egenskaper som intervallskalan samt att det går att beräkna kvoter. Absolut nollpunkt finns.

Kvotskala

Du är intresserad av att studera upplevt hälsotillstånd, vilken datanivå är aktuell?

i detta fallet vill jag rangordna datan och klassificera den genom att använda kategorier som: mycket dåligt – dåligt – varken eller – bra – mycket bra. Datan är därför på ordinalskalenivå

Du vill studera skillnader i temperatur under en viss period, vilken skalnivå är det som används?

Intervallskala - att man kan klassificera data, rangordna dem men också att avståndetmellan de olika mätvärdena är lika stort.

Du vill studera kroppslängd och vikt, vilken skalnivå är det du använder?

Kvotskala, dvs man kan klassificera data, rangordna dem, att avståndet mellanmätvärdena är lika stora samt att det finns en absolut nollpunkt.

Vad innebär icke- parametrisk data?

Det är kvalitativ data på nominalskalenivå eller ordinalskalenivå.

Nominalskala - klassificering


ordinalskala - klassificering och ordning

Vad innebär parametrisk data?

Det är kvantitativ data på intervallskalenivå eller kvotskalenivå


Intervallskala - ordning + differens


Kvotskala - ordning+ differens + kvot

Hur skiljer man på kvotskala och intervallskala?

Envariabel som saknaren absolut nollpunkt fallerunder intervallskalan – t. ex. grader mätt i Celsius (vars absoluta nollpunktmäts i Kelvin…). Vi kansäga att ”det är nog fem grader varmare idag”, men vi kaninte bilda en kvot och säga att ”igår var det20 grader, idag är det 40 grader, alltså dubbelt så varmt”. Svårt att beräknakvoten på -10 och +10…
På vilken skalnivå kan en kvalitativ variabel mätas?
Nominal- ellerordinalskalenivå.
På vilkenskalnivå kan en kvantitativ variabel mätas?
Intervall- ellerkvotskala (men egentligen alla skalnivåer…).
Vilken skalnivå är det om du studerar:

a) Kön


b) Ålder


c) Utbilningsnivå


d) Vikt


e) Läkarbesök


f) Rökare


g) Hur ofta


h) Alla miljöer bör vara rökfria

a) Kön – nominal

b) Ålder – kvot (kontinuerlig)


c) Utbilningsnivå – ordinal


d) Vikt – kvot (kontinuerlig)


e) Läkarbesök – ordinal


f) Rökare – nominal


g) Hur ofta – ordinal


h) Alla miljöer bör vara rökfria –ordinal

vad innebär en dikotom variabel?

Att den kan anta två olika värden t ex kön

Vad betyder N eller n i en studie?

N= antal individer som deltar

Ge exempel på tre olika centralmått/ genomsnittsvärden och när dessa är tillämpbara

Medelvärde– tillämpbart på intervall- och kvotskala

Median– tillämpbart på ordinal, intervall- och kvotskala


Typvärde– tillämpbart på samtliga data-/skalnivåer

Vad är det som styr vilka centralmått som används?

Vilketcentralmått vi använder utgår ifråndata-/skalnivå

Vad innebär en normalfördelning?

•Fördelningen är en teoretisksymmetrisk fördelning

•Samtliga observationer liggersamlade runt medelvärdet


Mångastatistiska analysmetoder förutsätter att variabeln är normalfördelad

Beskriv en kurva som har negativ sned fördelning

kurvan lutar mer åt höger

Beskriv en kurva som har en positiv sned fördelning

Kurvan lutar mer åt vänster

Vad är typvärdet ?

•Vanligasteförekommande värdet i en fördelning, det värde som har den största frekvensen. Ex. hur många dagstidningar läser du per vecka : flest personer svarar att de läser 2 tidningar/ vecka. Då är 2 typvärdet.

Vad är medelvärde?

•Summanav alla observationer dividerat med antalet observationer.

Vad är medianvärde och när är det lämpligt att använda?

•Observationernarangordnas i storleksordning, där medianvärdet är mittobservationens värde.•Delarmaterialet i två lika stora delar

•Lämpligtnär materialet innehåller extremvärden (snedfördelat)

Hur gör du för att räkna ut medianvärdet i följande data som visar ålder på personer som går på en HV match:
24, 11, 65, 32, 16, 25, 33, 67, 71

N=9•Observationernarangordnasistorleksordning, där medianvärdet är mittobservationens värde
= 11, 16,24,25,32, 33,65, 67, 71


=32 är medianen

Hur gör du för att räkna ut medianvärdet i följande data som visar ålder på personer som går på en hv-match?
24, 11, 65, 32, 16, 25, 33, 67,

N=8


Formelför beräkning av medianvärde: (n+1)/2
observationerna rangordnas i storleksordning


11, 16,24,25,32, 33,65, 67,
median är värdet av (8+1)/2 =4,5, dvs värde 4 och 5/2 = 25 +32/2 = 57/2 = 28,5 år

Vad anger spridningsmåttet?

•Beskriver spridningen hos en variabel.•Spridningsmåttetgeross en uppfattning om hur observationerna fördelar sig i förhållande tillcentralmåttet. Desto högre spridning– desto högrevariation.

Ge exempel på tre olika spridningsmått och när de är läpligast att använda

Standardavvikelse(används tillsammansmed medelvärde)

Kvartilavstånd(används tillsammansmed median)


Variationsvidd(range)– anger endast högsta resp. lägsta värdet.

Vad är fraktiler?

•Fraktilernadelar ett statistiskt material i bestämda proportioner.

•Beräkningarnaförutsätter minst ordinalskala.


Percentil, Decilier, Kvartiler

Percentil

Delarmaterialet i 100 lika stora delar, vilka betecknas P01, P02, … P99. Under P09 ligger alltså 9% av fördelningenoch över P09 alltså 91 % av fördelningen

Decilier

Delarmaterialet i tio lika stora delar. P10, P20,… P90.

Kvartiler

Delarmaterialet i fyra lika stora delar. P25, P50, P75. Kan även betecknas q1, q2 och q3.

På vilken skalnivå kan du räkna ut medelvärde och standardavvikelse ?

Intervallskala & kvotskala

På vilken skalnivå kan du räkna ut median och kvartilavstånd?

Ordinalskala, intervallskala & kvotskala

På vilken skalnivå kan du räkna ut Typvärde?

Nominal, ordinal, intervall och kvotskala

Vad är syftet med att använda tabeller och diagram?

•Ordnar och presenterar datapå ett överskådligt sätt

•Absoluta tal, frekvenser, kumuleratantal/frekvens•Skall ge en sammanfattande bild


•Hänvisning skall finnas i löpandetext

Vad kan du visa genom en frekvenstabell?

Frekvenstabell– anger variabelvärden som förekommer samt dess frekvenser (=antal).

Vad innebär kumulerad frekvens?

Kumuleradfrekvens – antal individer som har ett visst variabelvärde eller ”högre”.T. ex:24 individer har betyget B ellerhögre.

Vad innebär relativ frekvens?


Om N=108 och 20 av dessa har betyget B. Vad är den relativa frekvensen?

Relativfrekvens –anger frekvensandel av totala antalet observationer (%).

20/108 = 0,185= 18,5% är den relativa frekvensen

Vad innebär kumulerad relativ frekvens?

Kumuleradrelativ frekvens – beräknas utifrån”kumulerad frekvens” för att undvika attavrundningsfel påverkar fortsatt beräkning.

Kumulerad relativ frekvens för betyget C: 62/108 = 0,574 = 57,4%

Vad visar ett cirkeldiagram?

•Visarhur en kvalitativ variabel förhåller sig

•Ytanär proportionell mot frekvens eller andel – alltså, större tårtbit vid störreandel


•Antaletkategorier bör inte vara för många

Vad visar ett stolp/stapeldiagram?

•Stolpdiagram/stapeldiagram (eng:Bar Chart)•Bådekvalitativa och kvantitativa (diskreta) variabler.

•Kananges grupperade eller liggande.

Vilka två typer av stolp/stapeldiagram finns det?

•I–höjden/längden anger frekvens/antal

•II –stapelns yta är proportionerlig mot frekvens/andel

om du vill jämföra två olika grupper ( t ex kvinnor och män) i en frekvenstabell, hur gör du då?

Jag använder Grupperadestaplar – vilket passar bra om man vill jämföra mellan grupper

Hur ser ett histogram ut och när kan man använda det?

•Användsvid kvantitativa kontinuerligavariabler och klassindelade variabler

•Noteraatt vi faktiskt kan klassindela diskreta variabler…


•Klassindelar materialet – t. ex. •BMI: 0-11,99; 12,00-14,99; 15,00-17,99 osv. •Längd i meter: 100-109; 110-119; 120-129; 130-139 osv.


•Inget mellanrum mellan stolparna i diagrammet

Vad visar en frekvenspolygon och hur ser den ut?

Den visar samma som ett histogram. En graf över värdet som är i mitten av klassindelningen.

Vad är en summapolygon och vad visar den?

•den visar kumulerad relativ frekvens

Vad visar ett linjediagram och hur ser set ut?

Linjediagram ser ut som frekvens och summapolygon men visar något helt annat. Är lämpligt när förändringar över tid ska beskrivas