Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Anafor
är en stilfigur där talaren upprepar ett eller flera ord i början av flera meningar eller satser. ex. We shall not flag or fail. We shall go on to the end. We shall fight in France, we shall fight...
Anastrof
är en retorisk figur där, att ett ord flyttas tillbaka från sin rätta plats i satsen och därigenom kommer att stå framför det ord, efter vilket det egentligen skulle följa. Den populära figuren Yoda från Star Wars använder ofta anastrofer.
Dysfemism
är en pejorativ omskrivning som syftar till att vara mer nedsättande, vulgär eller stötande än ursprungsordet, i motsats till en eufemism. exempel Lagvrängare - advokat
Ellips
som innebär att ett visst ord eller ibland flera ord utelämnas därför att det/de ändå förstås av sammanhanget. exempel - Det enklaste sättet att skapa ett litet kapital är att börja med ett stort.
Epifor
är en stilfigur som är motsatsen till anafor vilket betyder att i slutet av varje mening sker två eller flera upprepningar av meningssatsen. exempel "Dessa ord, dessa mina ord, dessa mina sista ord."
Hypofor
är en stilfigur inom retorik i vilken talaren ställer en fråga som hon eller han sedan själv besvarar.
Katakres
är en (till synes) ologisk sammanblandning av ord, uttryck eller bilder[1] som kan vara både medveten och omedveten. En katakres kan vara humoristiskt menad eller en helt ofrivillig groda. exempel Snart är råttet mågat.
Kiasm
Ordet betyder egentligen "korsställning". t. ex. ”fråga inte vad (A) ditt land kan göra för (B) dig”. I nästföljande sats har orden skiftat plats ”utan fråga istället vad (B) du kan göra för (A) ditt land”
Malapropism
är en språkvetenskaplig term avseende felaktig användning av ett ord genom att det ersätts med ett snarlikt ord med en annan betydelse
Metonymi
betyder i själva verket "namnbyte" [1] till exempel flaskan istället för alkohol, som då kallas en metonym. [2]
Paratax
från grekiskans para (bredvid) och taxis (ordning), är en litterär teknik som består av satser som samordnas och binds samman. I svenska språket sker detta ofta genom att utesluta bindeord. Ett välkänt exempel är Julius Caesars citat Veni, vidi, vici
Paronomasi
är en retorisk ordlek, en användning av ord som liknar eller påminner om varandra för att visa den dubbeltydighet som finns i vissa termer,[1] eller där ord låter lika. exempel Katt åt linjal, blev mätt. exempel 2 Katt åt fjärdedel, bråk i magen.
Pars pro toto
som betyder ungefär delen istället för helheten. Exempel: Att säga Holland när man menar Konungariket Nederländerna.
Pleonasm
är ett ord, eller en ordföljd, som kan utelämnas ur det stycke som det tillhör, utan att innebörden i stycket ändras.[1] Ofta består pleonasmen således av upprepade synonymer eller av en fras där flera delar har samma betydelse. exempel människoätande kannibal
Prosopopoeia
är en figur inom retoriken som innebär att man, för att stödja sin åsikt, åberopar ett vittne som inte finns tillgängligt. Det kan vara en icke närvarande person till exempel en anfader, en folkgrupp, kommande generationer, eller ett djur eller ett ting till exempel naturen. ex. Om dessa väggar kun
Ratiocinatio
på svenska även kallad överläggning, är en retorisk stilfigur där talaren resonerar med sig själv.