Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är skillnad på kvalitativ och kvantitativ data?

Kvantitativ:


Data är data som är i form av siffror eller som lätt kan översättas till siffror. Exempelfrågor kan vara hur många gånger använder du en produkt, antalet minuter en viss uppgift tar att göra.Ex: Omfång, frekvens, utrymme (hur ofta och hur mycket)
Kvalitativ:


Data är fakta som är svår att mäta, beräkna eller uttrycka i numeriska termer i en förnuftig form. Brukar handla om att förstå en användares användning med en produkt.

Nämn vilka olika tekniker som kan användas i enkel kvantitativ analys?

Två vanliga tekniker är Medel och Procent
Olika typer av medel är:


Mean – vanliga medelvärdet


Median – rangordna all värden och det som är i mitten är median


Mode – Flest förekommande värde

Vilka olika tekniker kan användas vid enkel kvalitativ analys?

- Identifiera återkommande mönster och teman


- Kategorisera data


- Leta efter kritiska incidenter – de berörda personerna får berätta om de positiva och negativa upplevelserna.

Det finns tre teoretiska ramverk för att hitta ytterligare inblickar som inte upptäcktes i simplare analystekniker, vilka är dessa?

- Grounded theory


- Distributed cognition


- Activity theoryVad innebär Grounded theory och när tillämpas det?

Syftar till att skapa teorier som baserar sig på den empiriska data man samlat in. Analysenpågår under tiden som man samlar in data. Teorier byggs upp på data, och man samlar indata för att testa och bygga på teorin. Iterativ insamlingsmetod. Man kodar all data, alltsådefinierar.

Vad innebär öppen, axial och selektiv kodning i Grounded theory?

Kodning:


I grounded theory börjar man med att ”koda” data från alla observationer och intervjuer etc.
- Öppen kodning:


Innebär att man bryter ner, undersöker och jämför data.Man kodar ofta hela texter (ofta rad för rad) och letar efter ord eller uttryck som indikerar till övergripande begrepp, om orden är t.ex. stol och bord så är det övergripande begreppet ”möbel”. Dessa jämför man sedan. Efter hand minimeras antalet begrepp, men även nya genereras.


I den grundade teorin analyserar man inte personer utan händelser. I en studie där man exempelvis intervjuat och observerat femtiotalet personer kan antalet analyserade händelser överskrida tusen.


- Axial kodning:


Där den öppna kodningen upphör tar den axiala vid. Vilket innebär att data sätts samman efter de olika kategorierna som generades i den öppna kodningen.


- Selektiv kodning: Det sista steget i analysen är den selektiva kodningen, vilket innebär att forskaren väljer ut en huvudvariabel och jämför den med andra kategorier(situationer). Detta blir sedan själva ”ryggraden” i teorin. Selektiv kodning görs för att förtydliga sin teori.

Vad innebär mättnad i Grounded thoery?

När nytt material inte tillför kategorier och mönster är det ett tecken på att mättnad har uppnåtts.


Då det kan finnas behov av ny information bör det vara möjligt att ta ett steg tillbaka för att återigen samla in data.

Vilka analysverktyg används för att hjälpa analysernas tänkande samt identifiera och karaktärisera relevanta kategorier?

- Användandet av frågor(frågor om data)
- Analysera ord, fraser eller meningar, kan hjälpa analytikern att se andra perspektiv.
- Vidare analys genom jämförelse.

Vad menas med distributed cognition?

Analyserar rutiner och procedurer (som man samlat data kring). Skapar en detaljerad beskrivning av domänen. Informationsflöden, distribuering av information.

Vad menas med activity theory? Måla upp modellen

Aktivitetsteorin hjälper designern att förstå vilka handlingar en aktivitet är uppbyggd avoch vilka faktorer som påverkar en individ då denna utför en uppgift och vad behöveranvändaren för förutsättningar i just detta sammanhang för a...

Aktivitetsteorin hjälper designern förstå den kontext som användaren agerar inom och hur den påverkar användarens handlingar.
- Aktiviteter kan fastställas på grund av dess motiv som framför dem


- Action kan fastställas på grund av medvetna mål som guidar dem


- Operation kan fastställas på grund av villkorens nödvändighet att uppnå målen.

Nämn tre presentationstekniker och exemplifiera.

Rigorous notations(sträng och noggrann):


Här ska syntaxen och semantiken vara tydliga. Fördelen med denna typ av presentation är att den ger dig tydlig vägledning om vad du ska titta efter och vad som ska framhävas samtidigt som den tvingar dig att vara noggrann. En nackdel kan vara att när du framhäver en aspekt så kan du glömma en annan. T.ex. UML


Stories (storytelling, scenarios):


Sagoberättande är ett bra tillvägagångssätt för människor att kommunicera och utbyta idéer och upplevelser med varandra. Skapa scenarios


Summarizing the finding:


Tydligt skrivna rapporter med en överblick från start och en detaljerad innehållslista som gör det enkelt för läsaren att läsa och med en bra referenshänvisning.