Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/11

Click to flip

11 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad är en konceptuell modell?

En konceptuell modell är en helomfattande beskrivning av hur ett system är organiserat och verkar.
- Vad människor kan göra med produkten.

- En bra konceptuell modell gör att användaren känner igen sig även på tillämpningar den aldrig varit förut.


Vad består en konceptuell modell av?

- Metaforer och analogier som förmedlar till folk hur man förstår vad produkten är till för och hur man använder den för en aktivitet (t.ex. surfar, bokmärken).
- De koncept som människor utsätts för genom produkten, inklusive ”task-domain objects” som de skapar och manipulerar, dess attribut och operationer som kan utföras på dem (t.ex. att spara, återbesök, organisering).
- Relationerna mellan dessa begrepp (t.ex. om ett objekt innehåller en annan, den relativa betydelsen av åtgärder för andra, och om ett föremål är en del av en annan).
- Mapping(kartläggning) mellan begreppen och användarupplevelsen produkten är utformad för att stödja eller åberopa (t.ex. man kan återkomma genom att titta på en lista över besökta webbplatser, mest besökta, eller sparade webbsidor).

Olika typer av konceptuella modeller

- Baserad på en aktivitet eller process


- Baserat på ett objekt


- Baserat på en metafor – sånt människor har kunskap om t.ex. kundvagn


- En kombination av flera

Vad är en (gränssnitts)metafor och vad bör man tänka på när det gäller metaforer?


- Exempel på (gränssnitts)metaforer?


- När kan man använda (gränssnitts)metaforer?

- Att beskriva något med hjälp av saker människor är medvetna om.
- Stödjer användarens tidigare erfarenheter och kunskaper om vardagliga företeelser
- Virus – datavirus och hjärna – processor


- Olika objekt på skrivbordet som finns i verkliga kontor t.ex. skrivbordet,mappar, soptunna, fönster
Kan användas till:


- Användargränssnitt (skrivbordet)


- Interaktionsstil – direktmanipulering


- Beskriva koncept och funktioner t.ex. brandvägg, klippa, klistraVilka fyra olika interaktionstyper finns det?

- Instructing


- Conversing


- Manipulating


- Exploring

Instructing(interaktionstyp)

När användare ger instruktioner till ett system.


Detta kan göras på flera sätt, bland annat: att skriva in kommandon, välja alternativ från menyer i en Windows-miljö eller på en multitouch-skärm, talar högt kommandon, en gest, trycka på knappar, eller med en kombination av funktionstangenter.

Conversing(interaktionstyp)

När användare har en dialog med ett system.


Användare kan tala via ett gränssnitt eller skriva frågor som systemet besvarar via text eller tal.

Manipulating(interaktionstyp)


- Direktmanipulering?

När användare interagerar med objekt i ett virtuellt eller fysiskt utrymme genom att manipulera det (t.ex. öppna, hålla, stänga, placera).


Användare kan tillämpa sin kunskap om hur man interagerar med objekt.


Direktmanipulering innebär att man t.ex. drar och flyttar ikoner och får direkt feedback.

Exploring(interaktionstyp)

När användarna går igenom en virtuell miljö eller ett fysiskt utrymme.


Virtuella miljöer inkluderar 3D-världar, och förstärkta och virtuella reality system. De gör det möjligt för användare att tillämpa sin bekanta kunskap om att fysiskt flytta runt.


Fysiska utrymmen som använder sensorbaserade teknologier omfattar smarta rum och omgivande miljöer, gör det möjligt för människor att tillämpa igenkänning.

Ge exempel på lös och tight koppling

Koppling beskriver hur förhållandet mellan en händelse och reaktion är.


En tight koppling är en hand som slår på en lampa via en lampknapp och en lös koppling är ett sms för att aktivera ett larm.

Beskriv Normans klassiska konceptuella ramverk

Det handlar om förhållandet mellan designen av en konceptuell modell och användarens förståelse av den. Ramverket avbildar tre interaktionskomponenter:


Designen, användaren och systemet, bakom dessa är:
- Designmodellen: Modellen som designern har rörande hur systemet ska fungera


- Användarmodellen: Hur användaren förstår och uppfattar hur systemet fungerar


- Systembilden: Hur systemet faktiskt fungerar, är beskrivet till användaren genomgränssnittet, manualer och hjälpanordningar.