Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Redegør for og Illustrér, hvordan hyroideahormonernes frisættelse kontrolleres, og hvordan T3 og T4 hæmmer sekretionen af TSH og TRH vha. negativ feedback.

1) Hypothalamus modtager neurale input
2) Neurale input til hypothalamus stimulerer sekretion af TRH i hypothalamus
3) Stimuleringen af TRH sekretion i hypothalamus fører til øget plasma TRH (i hypothalamo-hypofysale portale kar)
4) Øget plasma TRH fører til stimulering af sekretionen af TSH i hypofyseforlappen
5) Stimulering af TSH i hypofyseforlappen fører til øget plasma TSH.
6) Øget plasma TSH fører til stimulering af sekretionen af thyroideahormonerne (T3 og T4)
7) Stimulering af sekretionen af thyroideahormonerne fører til øget koncentration af thyroideahormonerne i plasmaet.
8) T4 omdannes til T3 i målcellerne for thyroideahormonerne og målcellernes respons på thyroideahormonerne.
T4 og T3 hæmmer sekretionen af TSH og TRH via. negativ feedback som det også kan ses i bilaget.

Hvilke andre funktioner har TSH udover af stimulere sekretionen af T3 og T4 ?

1) Øger proteinsyntesen i de follikulære epitelceller.
2) Øger DNA replikation og celledeling i de follikulære epitelceller.
3) Øger mængden af RER og andre cellulære maskineri, der kræves af de follikulære epitelceller for proteinsyntese.

Hvad vil der ske, hvis Gl thyroidea cellerne bliver udsat for større TSH koncentration end normalt?

De vil undergå hypertrofi, dvs. de bliver større.

Hvad forstår man ved en goiter?

En forstørret Gl. thyroidea.