Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Forklar kort forskelle i anatomisk opbygning og fysiologisk funktion mellem hypofyseforlappen og hypofysebaglappen

Neuroner i hypotalamus sender axoner direkte ned i baglappen. Fra nerveterminalerne frigøres i baglappen frigøres oxytocin og vasopressin --> ud i blodomløbet --> effekter
forlappen får signaler fra hypotalamus i form af hormoner via dens portalårersystem. Her frigives en række hormon regulatoriske hormoner

Hvilke hormoner frigives fra baglappen og hvad er deres funktion?

to hormoner: oxytocin og vasopressin.
Oxytocin: produceres i hypotalamus og opbevares i baglappen hvor den frigives, den øger bl.a. kontraktioner under fødsel hos gravide.
Vasopressin: kontrahere glat muskulatur (V1) og fører til vand retention (V2) Stimulerer ACTH frigivelsen i CNS (V3)

Hypotalamus, hypofysen og binyrebarken, en pathway tilsammen kaldet HPA:


hypothalamic-pituitary-adrenal pathway.
Skitsér og forklar, hvordan denne pathway regulerer cortisol niveauet

Hypotalamus frigiver CRH (corticotropin-releasing hormon), som nede i forlappen stimulere frigivelsen ACTH (adreno-corticotropic hormon). Denne vil via blodet komme til binyren, hvor den stimulerer frigivelsen af cortisol (glukokortikoid) fra cortex.


Cortisol udøver negativ feedback på frigivelsen af ACTH og CRH

Hvor dannes cortisol, hvilket organ stimulerer dens produktion, og via hvilket hormon.

Cortisol dannes i binyren i adrenal cortex. Dannelsen stimuleres af hypofysen via ACTH (adreno-corticotrophic hormon).

Cortisol er et glukokortikoid. Fortæl kort dens effekt på de vigtigste organer i kroppen.

Dens metaboliske effekter, modarbejder hypoglykæmi.


- immunsystemet: hæmmer funktionalitet.


- lever: forøger gluconeogenese --> modvirker hypoglykæmi


- Muskler: protien katabolisme (nedbrydning)


- lipolyse


- forhøjet cortisol medfører: humørsvingninger, og påvirker hukommelse og oplæring

Hvad kaldes sygdommen, der opstår af forhøjet cortisol, altså hypercortisolisme,

Cushing's syndrome - hypercortisolisme


- En forhøjet gluconeogenese --> hyperglykæmi --> diabetes


- Muskelprotein nedbrydning --> tynde arme og ben


- lipolyse --> nedbrydning af væv


- displacering af fedtvæv --> fed mave og tykt ansigt.


- CNS effekter --> depression, hukommelsessvigt og indlæringsbesvær

Hvad kan hypercortisolisme forårsages af?

1. Svulst i binyren der automatisk frigiver cortisol ukontrolleret af ACTH


2. svulst i hypofysen der automatisk frigiver ACTH --> overstimulering af binyrebarken --> forhøjet cortisol frigivelse


3. iatrogenisk hypoercortisolisme --> skyldes terapeutisk behandling med cortisol

(se svar 7):


Hvordan vil koncentrationen af CRH, ACTH og cortisol være ved 1. tilfælde (svulst i binyren)

Her ses en svulst i binyren, altså er frigørelsen af cortisol uafhængig af hypofysen. Selvom dette er gældende, udøver cortisol stadigvæk negativ feedback på frigørelsen af CRH og ACTH fra hhv. hypothalamus og hypofysen, hvorfor der her observeres en:


Lav koncentration af CRH og ACTH


Høj koncentration af Cortisol

(se svar 7):


Forklar hvordan koncentrationen af CRH, ACTH og cortisol vil være ved 2. tilfælde (svulst i hypofysen)

Fordi der ses en svulst i hypofysen, vil frigivelsen af ACTH være ukontrolleret. Altså har hypofysen ikke længere behov for stimulation fra CRH (frigivet fra hypotalamus), for at frigive ACTH.


Dette vil medføre at binyrebarken overstimuleres --> overproduktion af cortisol. Cortisol kan dog ikke udøve negativ feedback på svulsten, men på hypothalamus, hvorfor der observeres:


Høj koncentration ACTH (ukontrolleret af negativ feedback)


Lav koncentration af hhv. CRH (negativ feedback) og Cortisol

Angiv navnet på hypocortisolisme, og forklar kort hvad den går ud på.

Addison's disease.


Skyldes en ødelæggelse af adrenal cortex, hvor der ikke kan dannes cortisol, hvorfor der ses en forhøjet produktion af androgener.

Forklar hvordan det kan være at stress og immunsystemet har en sammenhæng?

Stress stimulerer produktionen af CRH fra hypotalamus. Dette stimulerer hypofysen til at frigive ACTH, som stimulerer binyrebarken til at danne cortisol. Som sagt har cortisol en svækkende effekt på immunforsvaret, hvorfor alvorlig stress, kan have alvorlige konsekvenser på immunforsvaret.

Angiv et lægemiddel mod hypercortisolisme, og forklar meget kort hvordan denne virker.

Metyropane, Trilostane og Aminogluthamide.
Virker ved at hæmme nogle bestemte enzymer i syntetisering af cortisol fra cholesterol.

Hypofyseforlappen udskiller nogle hormoner, der regulerer en række processer.
Nævn disse hormoner, og hvad de regulerer

ACTH --> regulerer cortisol niveauet


TSH --> Regulerer thyroid hormonerne (T4 +T3)


GnRH --> sex hormoner


Growth hormone --> vækst af knogler


Prolactin --> brystvæv + lactation