Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvor er receptorerne for hhv de vandopløselige kemiske budbringere som catecholamin hormonerne og peptid hormonerne lokaliserede, og de lipidopløselige kemiske budbringere som steroid hormonerne og thyroidea hormonerne lokaliserede?

Receptorer for vandopløselige kemiske budbringere:


- Målcellens cellemembranen
Receptorer for lipidopløselige kemiske budbringere


- Hovedsagligt inde i målcellen

Hvordan kan hormoner påvirke en målcelles respons ?

Ved at regulere på hormon receptorerne
Up-regulering:


Stigning i antallet af hormon receptorer i målcellen, ofte resultat af, at målcellen er blevet udsat for langvarig lav koncentration af hormonet, der har øget målcellens følsomhed overfor hormonet.
Ned-regulering


Fald i antallet af hormon receptorer i målcellen, som resultat af, at målcellen er blevet udsat for høj koncentration af hormonet, hvilket reducerer målcellens følsomhed ovefor hormonet således, at målcellen ikke overstimuleres.

I nogle tilfælde kan hormoner op, - eller nedregulere ikke kun egne receptorer, men også receptorer for andre hormoner.
Hvis et hormon fremkalder ned-regulering af et sekundært hormons receptorer, vil resultatet blive reducering i det sekundært hormons effektivitet.
Hvsi et hormon fremkalder up-regulering af sekundært hormons receptorer, vil resultatet blive stigning i dette sekundært hormons effektivite.
Nævn et eksempel på, hvordan et hormon kan fremkalde up-regulering af et sekundært hormon.

Permissiveness
Hormon A skal være tilstede for at hormon B kan udøve sin fulde effektevitet.
Eksempel adrenalin forårsager frigivelse af store mængder af fedtsyrer fra fedtvæv, men kun hvis thyroidea hormoner er tilstede (11.9) En af grundene: thyroidea hormoner stimulerer syntesen af beta-adrenalinerge receptorer for adrenalin i fedtvæv. Som resultat bliver fedtvævet mere følsom overfor adreanlin.

Hvordan fremkalder catecholamin hormonerne og peptid hormonerne cellulær respons ved bindingen til deres receptorer?

De aktiverede receptorer påvirker direkte
- Enzym aktiviteten der er en del af receptorerne. Hurtige ændringer i enzymaktivitet, der danner ændringer i aktiviteten af adskillige cellulære proteiner.
eller
- Aktiviteten af cytoplasmatiske janus kinaser associerede med receptorerne
eller
- G proteiner bundede til effektor proteiner (enzymer eller ionerkanaler) i cellemembranen, der danner "second messengers" som cAMP og Ca2+.


---> Åbningen eller lukningen af ionkanaler ændrer membranpotentialet over membranet. Hvis Ca2+ ionkanler er involverede, ændres koncentrationen af Ca2+ ioner.

Hvordan fremkalder steroid hormonerne og thyroidea hormonerne cellulær respons ved bindingen til deres receptorer?

Bindingen af receptoreren til hormonet aktiverer (eller i nogle tilfælde hæmmer) transkriptionen af bestemte gener, hvilket ændrer syntese mængden af de proteiner som disse gener koder for. Resultatet bliver


- Forstærkelse eller hæmning af processer som cellen udfører eller


- Ændringer i mængden af proteiner cellen secernerer.

Nævn et eksempel på et hormon der bruges i medicinsk behandling (hormon behandling)

Prednison, syntetisk form for cortisol mod allergi og inflammatoriske reaktioner.