• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back

une habitude

een gewoonte

le mépris

de minachting

la haine

de haat

une attitude

een houding

avoir honte

zich schamen

l’embarras

de verlegenheid, de verwarring

la pitié

het medelijden

sensible

gevoelig

approuver

goedkeuren

l’amertume

de verbittering

exemplaire

voorbeeldig

se moquer de

spotten met

bouleversé

diep getroffen, geheel van streek

la tendresse

de tederheid

la déception

de teleurstelling

méfiant

wantrouwend

indigné

verontwaardigd

fâché

kwaad

la fureur

de woede

ennuyé

ontstemd, bezorgd

avoir horreur de

verafschuwen

consoler

troosten

craindre

vrezen, bang zijn voor

souffrir

veel verdriet hebben, lijden

avoir du mal à

moeite hebben om

convenir

schikken, passen

avoir tort de

ongelijk hebben

la foi

het geloof

soupirer

zuchten