• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back

entretenir

onderhouden

appartenir à

behoren tot

la ressemblance

de gelijkenis

réciproque

wederzijds

la naissance

de geboorte

le conjoint

de echtgenoot

baptiser

dopen

gâter

verwennen

se disputer

ruzie maken

mal élevé

slecht opgevoed

détester

een hekel hebben aan

confier

toevertrouwen

plaire à

in de smaak vallen, bevallen

enceinte

zwanger, in verwachting

consacrer à

besteden aan, wijden aan

fréquenter

omgaan met

le comportement

het gedrag

responsable de

verantwoordelijk voor

abandonner

in de steek laten

se convertir à

zich bekeren tot

la rupture

het verbreken, de breuk

la pauvreté

de armoede

le chagrin

het verdriet

insupportable

onuitstaanbaar

porter plainte

een klacht indienen

le deuil

de rouw

le cimetière

de begraafplaats

un enterrement

een begrafenis

la douleur

het verdriet

la veuve

de weduwe

le décès

het overlijden

ridiculiser

belachelijk maken

le soutien

de steun

compréhensif

begripvol, begrijpend

faire appel à

een beroep doen op

conseiller

aanraden, advies geven

la convivialité

de gezelligheid

célibataire

vrijgezel

contrarier

ergeren

le désir

het verlangen