• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back

l’Education nationale

het onderwijs

une épreuve

een (examen)opgave, een toets

la solution

de oplossing

la conception

de opvatting, het begrip

les connaissances

de kennis

le proviseur

de rector

redoubler

blijven zitten, overdoen

décevant

teleurstellend

poursuivre

voortzetten, vervolgen

obtenir

(be)halen

être doué pour

aanleg hebben voor

la filière

de (studie)richting

le dessin

de tekening

être en train de

bezig zijn te/met

se tromper

zich vergissen

commettre

begaan

un emploi du temps

een rooster

le manuel

het schoolboek

contraindre à

dwingen

un oral

een mondeling (examen)

efficace

doeltreffend

la condition

de omstandigheid

faire preuve de

blijk geven van

indifférent

onverschillig

le prétexte

het smoesje, het voorwendsel

rattraper

inhalen

obligatoire

verplicht

retenir

onthouden

punir

straffen

la valeur

de waarde

convaincre

overtuigen

la scolarité obligatoire

de leerplicht

soumettre

voorleggen

souligner

onderstrepen

la performance

de prestatie

la confiance

het vertrouwen

la tâche

de taak

la couverture

de kaft, het omslag

permettre

toestaan

précoce

vroegrijp, voorlijk