• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Amin yapılı hormonlar

Tirozin


Katekolamin

Lipit te çözünen hormonlar

Tiroit hormon


Steroid hormon

Steroid hormonu

D vitamini


Adrenal korteks


(mineralokortikoid ve glukokortikoid)


Östrojen


Androjen


Progesteron

Veziküllerde Atp ve kromograninle depolanan hormon

Katekolamin

Adenohipofiz hormonları

GH salınımını artıranlar

Preprohormon POMC içerikleri

MSH


ACTH


Beta lipotropin


Beta endorfin

Hipotalamohipofizer yetmezlik te artan tek hormon

Prolaktin çünkü baskı mekanizmasıyla çalışıyor

ADH etkileri

Aldosteron etkisi

H, K atar. Na, su tutar.


Na iyon konsantrasyonunun artması aldosteron sekresyonunu çok az azaltır

Katekolaminlerin vezikülünde bulunan

ATP


Kromogranin


Proteinler


beta hidroksilaz


Dopamin beta hidroksilazNöropeptid YEnkefalinler


Nöropeptid Y


Enkefalinler
Korteks ve medulla farkı

Steroidleri depolamayan korteksin aksine medulla hormonları depolanır

Katekolaminlerin idrardaki atılımı

Serbest metanefrin


Normetenefrin


VMA

İştah açıcı

Nöropeptid y


Oreksin


Ghrellin