• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Parapitoz

Igf-1 reseptör çok uyarılırsa non apoptatik hücre ölümü vakualizasyon

Piropitoz

Yoğun enflamasyon sonucu kaspaz 1 aktivasyonu

Kaspaz

FAS reseptör CD95


FAS ligand CD178


Bağlanır kaspaz 8 aktıveMitokondriyal yolak sitokrom c çıkar (bax açar kapiyi)


kaspaz 9 u aktıve eder ve sonuç olarak kaspaz 3P53 bax ve Fas aktivasyonu


Bax × bcl-2


Mikrotubul hastalıkları


Taupati hirano alz, parkınson lewy


Hermanski pudlag


Chediak hissi


Entactin

Bazal laminaya özgü glikoprotein

Bazal lamina

Yapısında kollajen İV


Altındaki bağ dokusuna kollajen VII ile tutunur


Retikuler laminanin temel bileşeni tip III

Perlakan

Bazal membran spesifik heparan sulfat

Integrin

Hemidesmozom yapısında var


Fibronektin e bağlanıyor

Silya

Mikrotubullerden oluşuyor


Dinein hareket yeteneği


Neksin tübulleri birbirine bağlayan


Mikrovullus


Farklı boylarda fircamsi kenar (böbrek proksimal tubulleri)


Ayni boy çizgili kenar (ince barsak epiteli)Aktini membrana villin kalmodulin miyozin


Birbirine fimbrin espin fascin

Cop II

GER den golgi ye

Gianuzzi yarım aylari

Mukoz besler çevresinde bulunan yarım ay şeklinde seroz bezler (submandibular sublingual bez bu tip salgı yapar)

Elastik

Orsein ve rezorsin fuksin

Kollajen

Anılın mavisi ve masson boyası

Hyaluronik asit

Sülfat içermez


Hücre yüzeyindeki enzimler tarafından sentezlenir post transkripsiyonel modifikasyona uğramaz


Proteoglikan yapısına girmez

En az GAG iceren proteoglikan

Dekorin

Agrekan

Kıkırdak proteoglikani

Tenasin

Embriyogenezde yara iyileşmesinde malign tmlerde

Osteopontin

Osteoklastlari altındaki kemik dokuya tutundurur

Retikuler hucre

Timus disindakilar mezoderm(vimentin) kokenli timusta ise endodermal (keratin)


Mast huc

Metakromatik boyanmasindan heparin sorumlu


Antikordan bağımsız mekanizmalar ile tnf salgilar


Bazofil ile ayrımında triptaz aktivitesi

Russel body

Plazma hücreli tümörler (asidofilik boyalı ig artıkları)

Keratin 5 14

Stratum basale ye özgü -> melanosit ve merkel de bu tabaka da