• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
❤tüm kan hücrelerinin❤

💕ortak ana hücresi💕
💕hemositoblast💕
❤eritropezde❤

❤Hb'nin sentezlendiği❤

evre
❤polikromatofil eritroblast❤
eritropoezde

❤nukleusun❤

💕son görüldüğü evre💕
❤normoblast❤
❤kanda farklı çaplarda❤

eritrositlerin

❤büyük oranda❤

bulunmasına ne denir
❤anizositoz❤
eritrositin

❤normal biçimini kaybetmesine❤

ne denir
❤polikilositoz❤
eritropoezin

❤geç evrelerini❤

❤sitümüle eden hormon❤
💕eritropoetin💕
❤eritropoietin❤

❤nereden salgılanır❤
💕böbrek💕
💕eritropoietin💕

💕böbrekteki 💕

hangi hücrelerden salgılanır
💕peritübüler hücre💕
💕CFU-GEMM💕

💕kökenli olmayan💕

hücreler
❤T ve B lenfosit❤

T lenfosit nerede olgunlaşır

timus

plazma hücresi hangi hücreden oluşur

B lenfositten

makrofaj hangi hücreden oluşur

monosit

💕gronülositler 💕

🌹neler🌹
💕nötrofil💕

💕eozinofil💕

💕bazofil💕
❤granülosit❤

❤kök hücresi❤
💕myeloblast💕
💕mast hücresi💕

hangi hücreden oluşur
💕bazofil💕
💕trombositler 💕

💕hangi hücreden 💕

oluşur
💕megakaryoblast💕

💕megakaryosit💕
💕kemik iliğindeki 💕

❤en büyük hücre❤
💕megakaryosit💕
ihtiyaç olduğunda

💕kapillerden çıkarak💕

💕dokularda fagositoz💕 yapanlar
💕gronülositler💕
💕YD ve çocukta💕

❤hakim olan lökosit tipi❤
💕lenfosit💕
❤erişkinde❤

💕hakim olan💕

💕 lokosit tipi💕
💕nötrofil💕

histamin ve heparin içeren hücre

bazofil

parazitik helmintlere karşı korunmada görevli olan hücre

eozinofil

inflamasyonun akut safhasında görevli granülasit

nötrofil

diğer hücrelere göre daha fazla yüzey immünglobini içeren lenfosit

B lenfosit

nötrofillerde

🎯bakteri öldürücü enzim🎯
💕NADPH oksidoz💕
💕NADPH oksidozun💕

etkisi
💕oksijenden➡serbest radikal💕

oluşturur
❤bağ dokusunda❤

bulunan

❤fagositoz fonks.olan h.❤
❤histiosit❤
💕akciğere bulunan💕

💕fagositoz fonksiyonu💕

olan hücre
❤alveoler makrofaj❤

kemikte bulunan fagositoz fonksiyonu olan hücre

osteoklast

❤lenf düğümü❤

❤dalak❤

❤kemik iliğinde bulunan❤

❤ fagositoz fonksiyonu❤

olan hücre
💕makrofaj💕
karaciğerde bulunan fagositoz olan hücre
kupffer
beyinde bulunan

❤fagositoz fonksiyonu❤

plan hücre
❤mikroglia❤

deride bulunan fagositoz fonksiyonu olan hücre

langerhans

💕böbrekte bulunan💕

💕fagositoz fonksiyonu💕

olan hücre
💕mezengial hücre💕
💕retinada bulunan💕

💕 fagositoz fonksiyonu💕 olan hücre ne
❤pigment hücresi❤
💕damar duvarı💕

💕zedelenmesine💕

ilk cevap
❤vazokonstriksiyon❤
💕F10' u 💕

⬆aktifleyen⬆
💕3-7 kompleksi💕
❤protrombini(2)➡trombin❤

dönüştüren
💕F10💕

(PROTROMBİN AKTİVİTARÜ)
💕Fibrinojen(1)➡fibrin💕


dönüştüren
❤trombin❤
❤fibrini polimerize❤

eden
💕13💕
❤ekstrensek yoldaki❤

💕pıhtılaşma faktörleri💕
💕3-7💕
💕intrensek yoldaki💕

pıhtılaşma faktörleri
💕12-11💕
💕PT uzamışsa 💕

sorun

💕hangi pıhtılaşma yolağında💕
💕ekstrensek yolda💕
💕aPTT uzamışsa 💕

sorun hangi pıhtılaşma yalağında
💕intrensek yolda💕
💕PT-aPTT birlikte uzamış💕

sorun nerede
💕ortak yolda💕
💕trombositlerin 💕

💕hasarlı endotele💕

❤yapışması❤
❤adezyon❤
❤trombositlerin❤

💕birbirine yapışarak💕

💕kümeleşmesi💕
💕agregasyon💕
💕hemofili A💕

🎯eksik faktör 🎯
💕F8💕

hemofili B de eksik olan faktör

F9

💕pıhtılaşma faktörü 💕

💕olarak görev yapan iyon💕
💕Ca💕