• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back

emosyon

pozitif veya negatif uyarılma sonucu oluşan fizyolojik ve psikolojik yanıtların dışavurumu

emosyonların beyine etkisi

duygunun bilinçli algısı


uyanıklık artışı


dikkat bellek ve karar verme süreçlerinde değişim

emosyonun vücutta etkileri

endokrin sistem de stres yanıtı artışı


otonom sinir sistemi iç organların işleyişinde değişim


somatik sistemde istemli iskelet kaslarının çalışması

feeling

beyinin emosyonları algılama ve yorumlaması kişinin deneyimlerine dayalı olan kişisel bir süreç bebekler de yok

3 çeşit uyaran

1.nötr


2.naturally competent


3.asosyatif öğrenme

emosyonların mental komponentları

afekt,biliş,çaba(motivasyon)

emosyonların fiziksel komponentları

otonom sinir sistemi


somatik sinir sistemi


endokrin sistem

afekt nedir

güçlü uyaranlarla ortaya çıkar doğuştan itibaren oluşabilir istemsizdir bilinçli algıdan önce vücutta verilen tepkidir dile getirilemez

4 duygu teorisi

1.halk inanışı


2.james lang


3.cannon-bard


4.schachter- singer

halk inanışına göre duyguların oluşumu

uyaran-duygu ve algılanması-fizyolojik yanıt

james lang teorisi

uyaran-otonom fizyolojik yanıt-duygu yanıtı

cannon-bard

uyaran-otonom yanıt ve duygu yanıtıschather-singer

uyaran-fizyolojik yanıt-fizyolojik yanıtı yorumlama bilişsel süreç etiketleme-duygu

3 önemli duygu bölgesi

hipotalamus limbik sistem beyin sapı

neokorteksin duygularla ilgisi görevi

periferden ve limbik sistemden alığı bilgilerle;


duyguların bilinçli algısı, deneyimlere ilişkin duygu etiketlerinin depolanması,otonom ve somatik yanıtların düzenlenmesi

limbik sistemin temel görevleri

duygu duygu durum motivasyon ve davranış ilişkileri


öğrenme ve bellek süreçleri


örtük bellek depolanması


koku algısı


otomatik sinir sistemi düzenlenmesi


cinsiyet,açlık,seks,susama düzenlenmesi


stres yanıtı


ısı homeostaz mekanizmaları düzenleme

stres

zararlı veya tehlikeli olan veya öyle olabileceği düşünülen uyaranların homeostazı bozması veya bozması ihtimali durumunda vverilen fizyolojik ve davranışsal yanıt

strese neden olan uyaran

stresör

fiziksel stresörler

içeriden: mekano termo kemo reseptörlerle vücutta algılanan homeostazı bozan durumlar


dışarıdan:duyular sayesinde algılanan çevresel uyaranlar

psikolojik stresörler

kortikal aktiviteyle oluşan kısa süreli olduğu zaman homeostazı bozmayan ancak kronikleşince hastalığa neden olan

stres yanıtının özellikleri

1.stresör ve tetiklediği mekanizma farklı olsa da yanıt aynıdır.


2.homeostatik mekanizmalardan farklı olarak tüm vücudu etkiler


3.stresötle aynı zamanda tetiklenir ve sonlanır


4.stresörün şiddetiyle doğru orantılı değildir

3 temel stres yanıtı mekanizması

1.sempatik noradrenerjik sinir sistemi uyarımı


2.sempatik adrenerjik uyarım


3.hipotalamo pitiritüer adrenal eksen(HPA)

sempatik noradrenerjik uyarım

iç organları uyaran sinir sistemi aktivitesi-sinirlerden NA salınımı-iç organ aktivite değişimi

sempatik adrenerjik uyarım

sempatik sinir sistemi adrenal medullayı uyarır-adrenalin salınımı

HPA ekseni

hipotaalamus CRH-hipofiz ACTH- adrenal korteks kortizol

walter canon Acil durum reaksiyon hipotezi

akut stres yanıtı


adrenal medulla adrenalin sempatik sinirler noradrenalin salgılar strese verilen ilk yanıttır vücudu fight or flight a hazırlar

Hans Selye-Genel adaptaston sendromu

kronik strese verilen yanıt


1. evre:alarm durumu akut evre adrenalin ve kortizol salınımı


2.evre: rezistans adaptaston kortizol ve adrenalin de artış vücut allostazis durumuna geçer


3.evre: tükeniş kortizol ve adrenalin depoları biter ölüm

allostazis

vücudun iç mekanizmalar yardımıyla değişen koşullar karşısında tekrar iç dengesini sağlaması

stres yanıtı oluştururken hipotalamusu uyaran 2 yol

-korteks ve limbik sistemden dış çevreden gelen duyusal ve psikolojik uyaranların bilgisi


-beyin sapı ve omurilikten fiziksel stresörlerle ilgili bilgi

hipotalamusun stres yanıtları

erken yanıt: beyin sapından ss aktivitesi arttırımı adrenal medulla uyarımı ve adrenalin salgısı


geç yanıt:HPA ekseni


noradrenerjik sistem; hipotalamusta lokus korelues uyarımı ve noradrenalin salgısı cerebral korteks uyarımı dikkat uyanıklık ve mentasyonda artış