• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Yalan ve hilenin zararları nelerdir?

Yalan, insanlar arasındaki ilişkiyi bozar. Hile ise insanlar arasında güven kaybına neden olur.

Kibir ve kötü zan ne demektir?

Kibir, kişinin kendisini başkalarından üstün görmesidir. Kötü zan ise kesin bilgi sahibi olmadan görüş ve tahminde bulunmaktır.

Kıskançlık ve imrenmek ne demektir?

Kıskançlık, başkalarında olan güzellikleri çekememektir. İmrenmek ise beğenilen kişi veya şeyi örnek almak, gıpta etmektir.

Felak suresinin okunuşu nasıldır?

Bismillâhirrahmânirrahîm.


1. Kul eûzü birabbi'l felâk.


2. Min şerri mâ halak,


3. Ve min şerri ğasikın izâ vekab,


4. Ve min şerri'n-neffâsâti fi'l ukad,


5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak suresinin anlamı nedir?

Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla.


1. De ki: Sabahın Rabb'ine sığınırım.


2. Yarattığı şeylerin kötülüğünden,


3. Karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden,


4. Düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin kötülüğünden,


5. Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin kötülüğünden.

Türkler nasıl Müslüman olmuşlardır?

İslam'dan önce Orta Asya, Hazar Denizi ve Maveraünnehir civarında yaşayan Türkler, Talas Savaşı'nda (751) Müslüman olan Abbasiler ile Çinliler'e karşı zafer kazandılar. Kendi inançlarına benzeyen İslam ile tanışıp Müslüman oldular. İlk Türk-İslam devleti olan Karahanlılar Devleti'ni (930) kurdular.

Ebu Hanife kimdir?

Kur'an ve sünnet ışığında ibadet ve insanlar arasındaki ilişki hakkında yol gösteren Ebu Hanife'nin görüşleri Fıkhu'l Ekber'de toplanmıştır. "Hanefilik" meshebinin kurucusudur.

Maturidi kimdir?

Kur'an ve hadisler ışığında inanç ve iman hakkındaki fikirleriyle İslam dünyasına ışık tutan Maturidi, "Maturidilik" meshebinin kurucusudur.

Türkler arasında İslam'ın yayılmasında etkili olan beş kişi kimlerdir?

Ebu Hanife, Maturidi, Ahmet Yesevi, Yunus Emre ve Hz. Mevlana'dır.