• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/3

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

3 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hvor ofte bør nyrefunksjon kontrolleres hos pasienter med nyresvikt?

GFR/10=antall mnd mellom hver kontroll

Begrensninger med eGFR og kreatinin

eGFR justeres kun for kjønn og alder. Er unøyaktig hos under- og overvektige


Kreatinin

Aldersgrenser kreatinin

70


80