• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Health psychology (Hälsopsykologi)
Studier av psykologiska och beteendemässiga faktorer i förebyggande syfte, behandling av sjukdom och förbättring av hälsan.
Stressors (Stressorer)
Situationer som ställer krav på organismer som överskrider deras resurser.
Stress (Stress)
En term som på olika sätt används för att ange (1) situationer som har starka krav på en organism, (2) det kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga svar på sådana situationer, och (3) utbyte mellan individer och krävande situationer.
Stress response (Stressrespons)
Mönstret av kognitiva, fysiologiska och beteendemässiga reaktioner på krav som överstiger en persons resurser.
Primary appraisal (Första utvärdering)
Den första bedömningen av en situation som gynnsam, irrelevant, eller hotande; en uppfattning om styrkan på kravet.
Secondary appraisal (Andra utvärdering)
En bedömning av personliga resurser som krävs för att klara av en stressfaktor.
General adaptation syndrome (GAS) Allmänna adaptionssyndromet
Selyes beskrivning av kroppens svar på stressfaktorer, som omfattar successiva faser av alarmering, motstånd och utmattning.
Cytokines (Cytokiner)
Kemiska molekyler som avges från immunceller som ger feber och inflammation, främjar läkning av skadad vävnad, och aktiverar andra immunceller.
Vulnerability factors (Säkerhetsfaktorer)
Inre eller fysiska attributioner som ökar känsligheten för de negativa effekterna av stressande händelser.
Protective factors (Skyddande faktorer)
Miljöbetingade eller personliga resurser som hjälper människor att agera bättre i stressituationer.
Type A behavior pattern (Typ A beteende)
En känsla av brådska, konkurrenskraft, pressat beteende och fientlighet som kan vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.
Hardiness (Motståndskraft/ hårdhet)
En faktor som skyddar mot stress. Den består 3 ”C” : engagemang/åtagande, kontroll och utmaning. (commitment, control och challenge) (Egen översättning)
Coping self-efficacy (Medvetet försvar)
En teori om vår förmåga att effektivt hantera en stressande stimulans eller situation, inklusive smärta.
Problem-focused coping (Problem-fokuserad coping)
Coping strategier som innebär ett direkt försök att konfrontera och behärska en stressande situation.
Emotion-focused coping Känslofokuserat försvar (coping)
Coping strategier inriktade på att minimera eller minska känslomässiga reaktioner på en stressfaktor.
Seeking social support
Att vända sig till andra för hjälp och känslomässigt stöd I stressiga situationer. (Egen översättning)
Cognitive restructuring (Kognitiv omstrukturering)
Ett kognitivt stressminskande synsätt där man försöker att upptäcka, diskutera och ändra maladaptivt beteende eller irrationella idéer som utlöser negativa känslor.
Self-instructional training (Självinstruktion)
En kognitiv coping strategi där man ger adaptiva självinstruktioner till sig själv i avgörande skeden av coping processen.
Somatic relaxation training
Fysiska/ kroppsliga avslappningsövningar. (Egen översättning)
Cognitive relaxation (Kognitiv avslappning)
Ett mentalt vilotillstånd som kan åstadkommas genom meditation eller andra metoder.
Gate control theory (Teorin om grindkontroller)
En förklaringsmodell för smärta som förutsätter att det finns en "grind" mekanism i ryggmärgen och hjärnan kan öka eller minska upplevelsen av smärta genom att reglera flödet av smärta impulser till hjärnan.
Endorphins (Endorfiner)
Naturella opiumliknande ämnen som är inblandade i smärtlindring.
Stress-induced analgesia (Stress-inducerad smärtsänkning)
En minskning av smärtkänslighet som inträffar när endorfiner frigörs under påfrestande förhållanden.
Placebos (Placebo)
Ett icke-aktivt eller inert ämne.
Intention
En persons motivation att agera på ett viss sätt. (Egen översättning)
Aerobic exercise (Aerobisk träning)
Långvarig aktivitet som ökar hjärtfrekvensen och dessutom ökar kroppens behov av syre.
Mass media campaigns
Massmediala kampanjer (egen översättning)
Motivational interviewing (Motiverande intervju)
En behandlingsstrategi som undviker konfrontation och leder klienter till deras eget förverkligande av ett problem och ökar deras motivation till förändring.
Multi-modal treatments (Multimodal behandling)
Drogmissbruksingripande som kombinerar ett antal behandlingar, såsom aversionsterapi och 'coping' utbildning.
Harm reduction (Skadereduktion)
En förebyggande strategi som inte är utformad för att eliminera ett problematiskt beteende utan att minska dess skadeverkningar.
Relapse prevention (Återfallsförebyggande)
En behandling som syftar till att lära ut "coping skills", ökad egenförmåga, och att motverka abstinenseffekt, vilket minskar sannolikheten för återfall.
Abstinence violation effect ("Abstinence violation" effekt)
Ett resultat av ett misstag när en person anklagar sig själv och drar slutsatsen att de är oförmögna att göra motstånd mot högrisk situationer.
Non-adherence
Personen svara inte på aktuell behandling, anpassar sig inte till föreslagen behandling och beteende. (Egen översättning).