• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Critical period – Kritisk period
Utveckling, en tid då exponering till särskilda typer av stimulus krävs för att normal tillväxt ska ske.
Sensitive period – Känslig period
En optimal ålder för en viss erfarenhet, men om erfarenheten uppstår vid ett annat tillfälle, så kommer en normal utveckling fortfarande att vara möjlig (Jämför med kritiska perioder).
Cross-sectional design – Tvärsnittsdesign
En forskardesign som samtidigt jämför människor i olika åldrar vid en viss tidpunkt.
Cohort – Kohort,skara, grupp
En grupp människor som har delat samma historiska händelser på grund av att de är i samma ålder.
Cohort effect – Kohort effekt
Skillnader i förmåga eller erfarenheter bland grupper av människor som är födda vid olika tidpunkter i historien.
Longitudinal design - Longitudinell design
En forskarmetod där samma människor testas upprepade gånger när de blir äldre.
Sequential design - Sekventiell design
En forskarstrategi som omfattar att testa flera åldersgrupper i takt med att de blir äldre.
Microgenetic design – Mikrogenetisk design
Longitudinell metod som mäter förändringar under korta tidsperioder.
Zygote – Zygot
Ett befruktat ägg.
Embryo
V.2-8. En vetenskaplig term för den prenatala organismen från den andra veckan till den åttonde veckan efter befruktningen.
Foetus - Foster
V.9-Födsel. En vetenskaplig term för den prenatala organismen från den nionde veckan efter befruktningen till födseln.
Epigenetics – Epigenetik
Studier av förändringar i genuttryck på grund av miljöfaktorer och oberoende av DNA.
Teratogens - Teratogener
Miljöbetingade (icke-genetiska) agenter som orsakar onormal prenatal utveckling. Ex. droger, alkohol, ålder, sjukdomar.
Foetal alcohol syndrome (FAS) - Fetalt alkoholsyndrom (FAS)
En svår grupp av avvikelser som är ett resultat av prenatal exponering för alkohol.
Foetal alcohol spectrum disorders (FASD) – Fetalt alkoholspektrumstörningar
En grupp av abnormiteter som är ett resultat av varierande typer av prenatal exponering av alkohol.
Reflexes – Reflexer
Automatiska, medfödda beteenden som utlöses av specifika stimuli.
Cephalocaudal principle/trajectory - Cephalocaudala principen/banan
Den fysiska utvecklingens tendens att ske från huvudet till fötterna.
Proximodistal principle/trajectory - Proximodistala principen/banan
Den fysiska utvecklingens tendens att börja längs de innersta delarna av kroppen och fortsätta mot de mest avlägsna delarna. Ex. armen före handen, fingret.
Schemas – Scheman
Organiserade mönster av tankar och handlingar.
Assimilation
I kognitiv utveckling, införlivandet av nya erfarenheter till existerande scheman.
Accommodation – Ackommodation
I kognitiv utveckling, den process där nya erfarenheter orsakar befintliga scheman att förändras.
Sensimotoriskt stadium
Piaget, 0-2 år. Spädbarn förstår sin värld primärt genom sensoriska upplevelser och fysiska (motor) interaktioner med objekt.
Object permanence - Objektpermanens
ca. 8 månader. Erkännandet att objektet fortfarande finns kvar även när den inte längre kan ses.
Pre-operational stage – Föroperationella stadiet
Piaget, 2-7 år. Stadiet där barn representerar världen symboliskt genom ord och mentala bilder men förstår ännu inte grundläggande mentala operationer eller regler.
Conservation – Konservation/Bevarande
Principen att grundläggande egenskaper hos objekt, såsom deras vikt eller kvantitet, förblir densamma (bevaras) även om deras yttre utseende förändras.
Egocentrism
Svårigheter att se världen från någon annans perspektiv.
Concrete operational stage - Konkreta operationella stadiet
I Piagets teori, det kognitiva utvecklingsstadiet där barn kan utföra grundläggande mentala handlingar som rör problem med konkreta objekt och situationer. 7-12 år.
Formal operational stage - Formella operationella stadiet
I Piagets teori, den period då individer kan tänka logiskt och systematiskt om både konkreta och abstrakta problem, skapa hypoteser och testa dem på ett övertänkt sätt.
Zone of proximal development - Proximal utvecklingszon
Skillnaden mellan vad ett barn kan göra självständigt och vad barnet kan göra med stöd från vuxna eller mer avancerade kamrater.
Metacognition – Metakognition
Medvetenheten om och förståelsen för ens egna kognitiva förmågor.
Theory of mind - Sinnesteorin
En persons övertygelse om "sinnet" och förmågan att förstå andra människors psykiska tillstånd.
Puberty – Puberteten
En period av snabb biologisk mognad där personen blir kapabel till sexuell reproduktion.
Adolescent egocentrism
Ett mycket självfokuserat tankesätt av ens egna unikhet och viktighet, framförallt i de tidiga tonåren.
Senile dementia - Senil demens
Demens (en gradvis förlust av kognitiva förmågor på grund av normala hjärnförsämringar) som börjar efter 65 års ålder.
Emotion regulation - Emotion regulering
De processer där vi utvärderar och ändrar våra känslomässiga reaktioner.
Social referencing – Sociala referenser
Den process där spädbarn eller barn använder (emotionella) responser från en annan person för att styra sina handlingar/beteende.
Temperament
Ett känslo- och beteendemässigt reaktionssätt för miljön, grundat på biologi.
Psychosocial stages - Psykosociala stadier
Utvecklingsstadier som har föreslagits av Erikson, där var och en involverar en "kris" (d.v.s. konflikt) över hur vi ser oss själva i förhållande till andra människor och världen.
Imprinting – Prägling
En plötslig, biologiskt förberedd form av hängivenhet hos vissa arter.
Attachment – Anknytning
Det starka känsloband som utvecklas mellan två människor. Utvecklingsbetingat, bandet mellan ett barn och dess vårdnadshavare.
Stranger anxiety – Främlingsrädsla
Oro över kontakt med främlingar som vanligtvis utvecklas under det första året av barndom och försvinner under det andra året.
Separation anxiety – Separationsångest
Mental smärta hos barn när de separeras från en primär vårdgivare, framförallt mellan 12 och 16 månader och försvinner mellan åldrarna 2 och 3 år.
Strange situation - Främmande (okänd) situation
Ett standardiserat förfarande som används för att bestämma typ av känsloband mellan ett spädbarn och en vårdnadshavare.
Still face paradigm
Ett spädbarn presenteras för en situation där deras förälder tittar på dem utan att röra sitt ansikte.
Authoritative parents - Auktoritativa föräldrar
Vårdnadshavare som är kontrollerande men varma, de etablerar och upprätthåller klara regler i en omsorgsfull och stödjande atmosfär.
Authoritarian parents - Auktoritära föräldrar
Vårdnadshavare som utövar kontroll över deras barn i ett kallt, oansvarigt, eller avvisande förhållande.
Indulgent parents - Överseende föräldrar
Vårdgivare som har varma och omtänksamma relationer med sina barn men inte ger mycket vägledning och disciplin.
Neglectful parents - Försummande föräldrar
Vårdnadshavare som tillhandahåller varken värme, regler eller riktlinjer.
Gender identity – Könsidentitet
Den känsla av kvinnlighet eller manlighet som är en integrerad del av vår identitet.
Gender constancy – Könkonstans
Förstå att vara manlig eller kvinnlig är en permanent del av en person.
Gender typing
Att behandla andra olika baserat på deras kön.
Pre-conventional moral reasoning – Förkonventionellt moralresonemang
Enligt Kohlberg, det skede där moraliska bedömningar är baserade på förväntade bestraffningar eller belöningar.
Conventional moral reasoning - Konventionellt moralresonemang
Enligt Kohlberg, det skede där moraliska domar är baserade på överensstämmelse med samhällets förväntningar, lagar och uppgifter.
Post-conventional moral reasoning – Efterkonventionellt moralresonemang
Enligt Kohlberg, det skede där moraliska bedömningar är baserade på ett system med internaliserade, väl genomtänkta moraliska principer.
Adolescence – Adolescens
Den utvecklingsperiod som rör den gradvisa övergång mellan barndom och mogen ålder.