• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bloedingsneiging
Differentiaal diagnose (3 main, 16 sub)

Afwijkingen in de primaire hemostase


Aangeboren:


- trombocytopathie


- ziekte von Willebrand


- storage pool disease


Verworven:


- trombocytopenie (leukemie, auto-immuun of bloeding)


- nierinsufficiëntie


- levercirrose


- medicatie
Afwijkingen in vorming fibrine stolsel


Aangeboren:


- Hemofilie A (VIII)


- Hemofilie B (IX)


Verworven:


- Leverinsufficiëntie


- Vitamine K-deficiëntie


- massaal bloedverlies


- antistollingsmedicatie (cumarine of heparine)
Vasculaire afwijkingen


- hereditaire hemorragische teleangiëctasie (ookwel ziekte van Rendu-Osler-Weber)


- Ziekte van Ehlers-Danlos


- Vitamine C deficiëntie (scheurbuik)

Bloedingsneiging
Diagnostiek (2 main, 4 sub)

- Anamnese belangrijkst
Functioneren trombocyten


- bloedingstijd


- platelet function analysis (PFA)


Functioneren stollingsfactoren


- Protrombine tijd (PTT)


- geactiveerde partiële tromboplastine tijd (APTT)

Dementie / neurocognitieve stoornis
Differentiaal diagnose (6)

Delier


Depressie


Alcoholverslaving


Psychose


Subduraal hematoom


Medicatie met anticholinerge effecten

Dementie / neurocognitieve stoornis
Oorzaken (9)

Alzheimer


Vasculaire dementie


Lewy-Body-dementie


Parkinsondementie


Frontotemporale dementie


Traumatisch hersenletsel


HIV infectie


Prion ziekte


Ziekte van Huntington

Dementie / neurocognitieve stoornis
Syndroom diagnose (4)

1. een geheugenstoornis; én


2. één of meer andere cognitieve stoornis(sen) in:


- taal (afasie),


- gericht handelen (apraxie),


- herkenning (agnosie),


- uitvoerende functies (zoals plannen, organiseren, opeenvolgend handelen, abstraheren); én


3. stoornissen die een significante beperking geven in het sociaal of beroepsmatig functioneren ten opzichte van het vroegere niveau van functioneren; én


4. er geen delier is

Dementie / neurocognitieve stoornis
Diagnostiek

- MMSE


- Klok-tekentest

Elektrolytstoornissen - Hyponatriëmie
Symptomen (mild 5, ernstig 3)

Mild:


- Algemene malaise


- Misselijk


- Hoofdpijn


- Apathie


- Verminderde zintuigwaarneming
Ernstig:


- Epileptische aanvallen


- Coma


- Dood

Elektrolytstoornissen - Hyponatriëmie
Oorzaken (3main, 1, 6 en 2 sub)

Gestoorde waterexcretie - tekort aan zout:


- verkleind effectief circulerend volume met interstitiële volume depletie (bloeding, diarree, diuretica)
Gestoorde waterexcretie - teveel aan water:


- verkleind effectief circulerend volume met interstitiële volume-expansie (hartfalen, levercirrose, hypoalbuminemie)


- nierinsufficiëntie


- excessieve secretie van ADH


- inappropriate ADH syndroom


- endocriene stoornissen (hypothyreoïdie, cortisoldeficiëntie)


- verminderde opname van osmolen (bierdrinkers)
Normale waterexcretie:


- Psychogene polydipsie


- Resetting van de osmostat (zwangerschap)

Elektrolytstoornissen - Hyponatriëmie
Behandeling (5)

- Onderliggend lijden aanpakken


- Vocht correctie met isotone of hypertone zout oplossing en/of waterrestrictie (LANGZAAM)


- Lisdiuretica, natriumchloridetabletten of hypertone zoutoplossing bij SIADH


- Kalium indien er sprake is van kaliumdepletie


- Natriumstijging mag niet sneller dan 0.5 mmol/l per uur (tenzij duidelijke cerebrale symptomen)

Elektrolytstoornissen - Hypernatriëmie
Symptomen (8)

- slaperigheid,- apathie,

- zwakheid,


- snelle irritatie,


- spiertrekkingen,


- epileptische aanvallen,


- coma,


- overlijden

Elektrolytstoornissen - Hypernatriëmie
Oorzaken (5)

- Osmotische diarree


- Koorts met perspiratio insensibilis (heel veel zweten)


- Glucose verlies in urine


- Excessief sporten (vocht van extracellulair naar intracellulair)


- Diabetes insipidus (geen ADH secretie óf renale ongevoeligheid)

Elektrolytstoornissen - Hypernatriëmie
Diagnostiek (3)

- Hoge urine osmolaliteit (>800mosmol/l) = normaal concentrerend vermogen van de nier
- Lage urine osmolaliteit = centrale of nefrogene diabetes insipidus
- Exogene ADH test

Elektrolytstoornissen - Hypernatriëmie
Behandeling (4)

- Vochttoediening met 5% glucoseoplossing


- evt. desmopressine om een te grote glucosebelasting te voorkomen (lijkt op ADH)
- Centrale diabetes insipidus: desmopressine


- Nefrogene diabetes insipidus: NSAIDs + thiazidediureticum (paradoxaal maar werkt wel, pt gaat minder plassen)

Zuur-basen evenwicht - Metabole acidose
Symptomen (6)

Acute metabole acidose


- kussmaul ademhaling (intens diepe ademhaling)


- ventriculaire ritmestoornissen


- bij langer bestaan: neurologische symptomen
Chronische metabole acidose


- geen symptomen


- botontkalking (buffering H+ ionen met calcium zouten)


- hyperventilatie is niet sterk en valt niet op, pH is normaal

Zuur-basen evenwicht - Metabole acidose
Oorzaken (4 main, 4,1,3,2 sub)

Verhoogde productie van organische zuurresten


- melkzuuracidose


- ketoacidose


- 5-oxoproline (paracetamol)


- intoxicaties (salicylaat, methanol, ethyleenglycol)


Verminderde excretie van anorganische zuurresten


- nierinsufficiëntie


Verlies van HCO3- via de nier


- proximaal-tubulaire acidose


- distaal-tubulaire acidose


- hypoaldosteronisme of aldosteronantagonisten


Verlies van HCO3- via de darm


- dunnedarmdiarree of drainage


- uretero-ileocutaneostoma (brickerlis)

Zuur-basen evenwicht - Metabole acidose


Behandeling (4)

- behandel allereerst de onderliggende oorzaak van toegenomen H+ productie


- ernstige acidose vergt acute bicarbonaat behandeling


- bicarbonaat wordt niet gegeven tot volledige correctie van pH, dat is niet nodig en potentieel nadelig


- chronische acidose = chronische behandeling

Zuur-basen evenwicht - Metabole alkalose
Symptomen (2)

Metabole alkalose verloopt praktisch asymptomatisch tenzij er symptomen zijn door:


- volumedepletie


- of hypokaliëmie.

Zuur-basen evenwicht - Metabole alkalose
Oorzaken (4 main, 3, 4, 4, 8 sub)

Exogeen alkali


- melk-alkalisyndroom


- natriumbicarbonaattoediening


- plasma of bloedtransfusies (citraat)
Verminderde volumestatus - urinechloride <25mmol/l


- braken


- diarree/fistel


- posthypercapnie


- hypokaliëmie


Verminderde volumestatus - urinechloride >40mmol/l


- diuretica


- syndroom van Bartter en Gitelman


- ernstige hypokaliëmie


- magnesiumdeficiëntie
Toegenomen volumestatus


- verhoogd renine en aldosteron: nierarteriestenose, renineproducerende tumor, diuretica


- verlaagd renine, verhoogd aldosteron: ziekte van Conn, glucocoricoid remediable aldosteronsim


- verlaagd renine en aldosteron: drop/zoethout, Cushing, ACTH producerende tumor, syndroom van Liddle

Zuur-basen evenwicht - Metabole alkalose
Behandeling (3)

- Bij hypovolemie: Na+, K+ en Cl- tekort aanvullen


- Bij ernstig braken: tevens protonpompremmer


- Bij hypervolemie: aldosteronblokker of kaliumsparend diureticum

Zuur-basen evenwicht - Respiratoire acidose
Oorzaken (2 main, 3 en 3 sub)

Normale A-a-gradiënt (neuromusculair)


- verminderde functie cerebrale ademhalingscentra


- intoxicaties


- aandoeningen van de ademhalingsspieren
Verhoogde A-a-gradiënt (ventilatie-perfusie mismatch)


- restrictief longlijden (interstitiële longziekte, fibrose)


- obstructief longlijden (emfyseem, obstructie)


- hypoxie (embolie, CO-intoxicatie, hartfalen)

Zuur-basen evenwicht - Respiratoire alkalose
Oorzaken (2 main, 7 en 3 sub)

Normale A-a-gradiënt (neuro-cerebraal)


- aandoen centrale zenuwstelsel (SAB, cheyne-stokes-ademhaling)


- psychogene hyperventilatie (pijn, angst)


- intoxicaties (salicylaten)


- zwangerschap


- koorts, bacteriëmie


- herstelfase van metabole acidose


- hyperthyreoïdie
Verhoogde A-a-gradiënt (ventilatie perfusie mismatch)


- stimulatie van de ademhalingsreceptoren in de longen


- atelectase, pneumonie, pneumothorax


- hypoxie (longziekten, longembolie, hartfalen CO intoxicatie, hoogteziekte)

Diarree
Definitie (3)

dunne ontslasting


>200g dagproductie


> 2x per dag defecatie

Osmotische diarree
Fysiologie, oorzaken (3) en diagnostiek (2)

Fysiologie: Sulfaat- en magnesiumionen slecht geresorbeerd, dus osmotische verplaatsing van water naar lumen
Oorzaken


- te veel laxantia


- te veel sorbitol


- lactasedeficiëntie
Diagnostiek: osmolaliteitsgap (osmolaliteit feces hoger dan tweemaal Na plus K). Diarree stopt bij vasten of staken laxantia

Secretoire diarree
Fysiologie, oorzaken (8) en diagnostiek (2)

Fysiologie: Remming van Na en Cl resorptie en stimulatie van secretie door secretagogen
Secretagogen:


- choleratoxine


- toxinen van sommige E.coli stammen


- galzuren


- hydroxyvetzuren (bact. omzetting vetzuren)


- darmhormoon VIP (pancreas tumor)


- transmitter serotonine


- bepaalde prostaglandinen


- laxantia
Diagnostiek


- geen osmolaliteitsgap


- aanhouden van diarree bij vasten

Diarree
Complicaties (5)

- dehydratie


- hypokaliëmie (resorptie Na+ = excretie K+)


- acidose (resorptie Cl- = excretie HCO3-)


- hyponatriëmie


- hypochloremie

Diarree
Anamnese(1), LO(2) en lab(6)

Anamnese


- orthostatische hypotensie
LO


- snelle pols


- verminderde huidturgor
Lab


- hoog hematocriet


- hoog plasma ureum


- hoog plasma creatinine


- laag Na+ in urine


- zout deficiënties


- acidose

Acute diarree
Oorzaken (6)

Voedselvergiftiging


Infectieuze gastro-enteritis (viraal, bac, parasiet)


Pseudomembraneuze colitis (AB--> clostridium)


Geneesmiddelen


Colitis ulcerosa of Chron's


Darmischemie

Acute diarree
Oorzaken: bacterieel (6)

- Salmonella


- Shigella


- Campylobacter


- Giardia (cysten)


- Entamoeba histoytica


- toxinen van Clostridium difficile (AB gebruik, herstel duurt 1-2 weken na staken)Acute diarree
Oorzaken: medicatie (7)

Digitalis, NSAID, diuretica, betablokkers, antacida, antibiotica, cytostatica

Chronische diarree
Oorzaken (14)

- Chronische darmontstekingen (CU, Chron's)


- Prikkelbaredarmsyndroom (nooit 's nachts)


- paradoxe diarree bij obstipatie


- parasitaire darminfecties (amoebencolitis, giardiasis)


- malabsorptie


- AIDS enteropathie


- Galzoutendiarree


- Geneesmiddelen


- laxantia misbruik


- hyperthyreoïdie


- uremie


- neuropathie


- bac. overgroei


- tumoren

Diarree
Therapie

- Orale rehydratievloeistof (ORS)


- Infuus met vocht


- Loperamide (ALLEEN indien geen koorts/bloed)


- Antibiotica (afh. van oorzaak, vaak cipro)

Down syndroom
Complicaties (6)

- Geestelijke handicap (functie ong. 8 jaar)


- Immuundeficiënt


- Congenitale hart problematiek


- Epilepsie


- Leukemie


- hypothyreoidie

Down syndroom
Kenmerken (heleboel)

- Geestelijke handicap


- Beperkte groei


- Umbilicale hernia


- Lage spiertonus


- Plat hoofd


- Hypermobiel


- Grote tong


- Platte neus


- Seperatie 1e en 2e teen


- Amandelogen


- Korte nek


- Slaap apneu


- Strabisme


- Cryptorchisme (niet-ingedaalde bal)


- Ziekte van Hirschsprung

Down syndroom
Oorzaak (2)

Trisomie 21


- non-seperatie in ei (88%)


- non-seperatie in zaad (8%)


- non-seperatie na bevruchting (3%)
Robertsonian translocatie (3%)


- lange arm 21 + chromosoom 14

Down syndroom
Diagnostiek (4)

Combinatie test (verplicht alvorens aanvull.)


- Echo nekplooi week 11-14


- Bloed: PAPP-A en beta-HCG
NIPT-test >10 weken (bloedonderzoek)
Vlokken test 11-14 weken (1% kans miskraam)
Vruchtwater punctie >15 weken (0,5-1% miskraam)

Gezwollen gezicht
Differentiaal diagnose (5)

- syndroom van cushing


- overgewicht


- DM 2


- myxoedeem


- vena cava syndroom

Hypertensie
Oorzaken (15)

Renale hypertensie


- acute glomerulonefritis


- terminale nierinsufficiëntie


- diabetische nefropathie


- hydronefrose


- cystenieren


- nierarteriestenose
Endocrien


- primair hyperaldosteronisme


- Cushing


- acromegalie


- hyperparathyreoïdie


- feochromocytoom


- hyper/hypo thyreoïdie
Obstructief slaapapnoesyndroom


Takayasu arteriitis


Medicatie

Hypertensie
Medicamenteuze en toxische oorzaken (9)

- dropmisbruik


- chronisch overmatig alcoholgebruik


- loodintoxicatie


- cocaïne en amfetamine


- sympathicomimetica


- glucocorticosteroïden


- erytropoëtine


- NSAIDs


- ciclosporine

Icterus
Oorzaken (pre 2, hepatisch 9, post 4)

Prehepatisch


- hemoglobinopathieën


- hemolyse
Hepatisch


- hepatitis


- levercirrose


- cholestase


- zwangerschap


- medicamenteus (rifampicine)


- hereditair (gilbert, crigler-najjar)


- stapelingsziekte


- hyperthyreoïdie
Posthepatisch


- pancreaskopcarcinoom


- choledocholithiasis (galstenen)


- galgangatresie


- postoperatief
Posthepatisch

Pleuravocht
Oorzaken (transsudaat 4, exsudaat 4, extra 1)

Transsudaat


- decompensatio cordis


- pericarditis constrictiva


- levercirrose


- nefrotisch syndroom
Exsudaat


- pneumonie


- TBC


- maligniteit (pleuritis carcinomatosa)


- longembolie
Haemotothorax

Astma
Spirometrie, wat is afwijkend en na welk middel niet meer?

- FVC en FEV1 beide sterk verlaagd


- tiffenau index ook omdat FEV1 sterker verlaagd is


- na salbutamol normalisatie

Astma
Symptomen (5)

- aanvalsgewijze kortademigheid


- piepen


- chronische of wederkerende hoest


- gevoelig voor niet-allergische prikkels


- met name 's nachts en 's ochtens
(IgE gemedieerd)

Astma
Hoeveel procent 'groeit er overheen'?

33%

Astma
Diagnostiek (4)

- anamnese


- huidtest


- specifiek IgE bepalen


- spirometrie (>12% of 200 ml verbetering)

Astma
Behandeling (3)

- snelwerkende Beta2agonisten


- inhalatiecorticosteroïden (fluticason of montelukast)


- langwerkende Beta2agonisten
Combinatiepreparaten


- Seretide, symbicort en foster)

Tr. digestives bloeding
Oorzaken hoog (5)

- ulcus


- varices


- maagtumor


- mallory weiss laesies


- oesofagitis

Tr. digestives bloeding
Oorzaken laag (9)

- Colitis ulcerosa


- Crohn


- Infectie


- tumor


- ischemie


- divertikels


- angiodysplasieën


- poliep


- hemorroïden

Obstipatie
Oorzaken (8)

- neurologisch (CVA, parkinson, MS)


- Hirschsprung


- carcinoom


- diverticulitis met oedeem


- hypokaliëmie, hypercalciëmie


- endocrien (hypothyreoïdie, DM)


- amyloïdose


- medicatie (opiaten, anticholinergica, benzo, TCA)

Obstipatie
Therapie (5)

- movicolon (macrogol, voor chronisch)


- zouten (trekt vocht naar lumen)


- glijmiddelen


- lactulose/sorbitol


- bisacodyl

Obstipatie
Laxantia overdosis lab (3)

- hypokaliëmie


- acidose


- secundair hyperaldosteronisme

Alcoholisme
Symptomen (6)

- sociale problemen


- irriteerbaar


- slapeloosheid


- vermoeidheid


- wernicke (vitamine B1 tekort)


- korsakof

Alcoholisme
Hoe ontstaat het vitamine B1 tekort? (6)

- verminderde intake


- alcohol verstoort darm uptake


- braken en diarree door alcohol


- meer uitscheiding in de urine


- minder opslagruimte door leverschade


- verhoogd verbruik voor omzetting alcohol

Malabsorptie (dunne darm diarree)
Symptomen (5)

- volumineuze vettige of waterachtige ontlasting


- opgeblazen gevoel


- stinkende (nachtelijke) flatus


- afvallen


- foliumzuurtekort

Malabsorptie
Oorzaken (5)

- dunne darm diarree


- bacteriële overgroei


- coeliakie


- tropische spruw


- ziekte van whipple

Voedselvergiftiging
Symptomen (3)

- misselijk en overgeven


- diarree (al dan niet met bloed)


- 2-3 dagen

Voedselvergiftiging
Welke bacteriën veroorzaken vaak toxines? (3)

- Staph. Aureus


- Salmonella


- Escheria Coli