• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Wat zijn symptomen die bij een hemolytische anemie kunnen passen?

Icterus


Urobilinurie


Hemoglobinurie

Noem de pathofysiologische classificatie van anemie (3 main, 6, 1, 0 sub)

Aanmaakstoornissen


- stamcelstoornis


- beenmergverdrining


- ziekten


- bouwstoffentekort


- hormonale stoornis


- functiestoornis
Verhoogde afbraak


- intracorpusculair


- extracorpusculair
Bloedverlies

Wat zegt het aantal reticulocyten over een anemie en waar is de 'referentiewaarde' van afhankelijk

Laag: oorzaak is beenmergfalen of deficiëntie
(hematocriet pt * reticulocytenpercentage) / normale hematocriet

Hoe onderscheid je ijzergebrekanemie van anemie door chronische ziekte?

Ferritine is laag bij ijzergebrek, en normaal-hoog bij chronische ziekte

Non-Hodgekin lymfoom
Behandeling, afhankelijk van (5)

- Het soort NHL


- De primaire lokalisatie


- Het stadium


- Risicofactoren van patiënt


- Comorbiditeiten van patiënt

Noem een veelvoorkomende genetische afwijking bij ALL en AML

Philadelphia chromosoom, een translocatie t(9;22) waarbij het gen BCR-ABL ontstaatTransfusie
Wat houdt de 4-5-6 regel in?

Overweeg een transfusie indien er bij een Hb <4 mmol/l sprake is van:
* acuut bloedverlies bij gezonde personen (ASA I) <60 jaar, normovolemisch, bloedverlies op 1 locus
* chronische asymptomatische anemie
* acuut bloedverlies bij gezonde personen (ASA I) >60 jaar, normovolemisch, bloedverlies op 1 locus
* acuut bloedverlies bij gezonde personen <60 jaar, normovolemisch, bloedingen op meerdere loci (polytrauma patiënten)
* patiënt <60 jaar, preoperatief, met een te verwachten bloedverlies van >500 ml
* koorts
* postoperatieve fase na openhart chirurgie, ongecompliceerd
* ASA II en ASA III, niet gecompliceerd
* ASA IV patiënten
* patiënt die niet in staat is het hartminuutvolume te verhogen ter compensatie van hemodilutie
* septische en toxische patiënt
* patiënt met ernstige longziekte
* patiënt met symptomatische cerebrovasculaire ziekte
Wat is de enige indicatie om ASA als antistolling te geven?

Bij mensen met een MM die daarvoor lenalidomide gebruiken. Dit medicijn grijpt namelijk aan op de thrombocyten.
Mensen met neutropenie worden ingedekt tegen:


gramnegatieve kokken/staven
Het is dan dus normaal dat je grampositieve overgroei krijgt.