• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Hoe ontstaat lupus erythematodes globaal?

- Autoantistoffen tegen DNA, histonen en nucleosomen


- in 90% van de gevallen


- Type III overgevoeligheidsreactie

Wat is een type III allergie?

- antigeen-antistofcomplexen ontstaan


- welke neerslaan (in bloedbaan of in weefsels)


- waarna ze neutrofielen aantrekken en het


- complementsysteem activeren,


- weefselschade als gevolg

Systemische Lupus Erythematodes
Noem mogelijke symptomen

- Fenomeen van Raynaud


- Haarverlies


- Vasculitis


- Vlinderexantheem


- Anemie


- Artritis


- Nierproblemen


- Hypertensie


- Hartaandoening


- Psychose


- Pneumonie

Noem ziekten die een renale vasculitis kunnen veroorzaken

- Granulomatose met polyAngiitis (Wegener)


- anti-GBM-gn (glomerular basement membrane-GlomeruloNephritis)


- SLE


- Cryoglobulinemie (eiwitten die neerslaan bij kou)


- HUS (hemolytisch-uremisch syndroom)

Hoe heet de ontsteking die SLE in de nier veroorzaakt?

Mesangiocapillaire glomerulonefritis

Noem de classificatie van glomerulonefritis bij SLE (1-6)

I: minimale afwijkingen, wel deposities in mesangium


II: mesangiaal-proliferatieve glomerulonefritis


III: focale proliferatieve glomerulonefritis <50%


IV: diffuse proliferatieve glomerulonefritis >50%


V: membraneuze glomerulopathie


VI: chronische sclerosende glomerulonefritis

Welke stadia kunnen met prednison behandeld worden?

II: mesangiaal proliferatieve glomerulonefritis


V: membraneuze glomerulopathie

Voor SLE moeten vier van de 11 classificatie criteria aanwezig zijn (hoeven niet gelijktijdig aanwezig te zijn). Noem de criteria

- Erytheem van het gelaat


- chronische discoïde huidlaesies


- zonlichtovergevoeligheid


- orale of nasofaryngeale ulcera


- artritis


- serositis


- nierafwijkingen (proteinurie, sediment)


- neurologische stoornissen (epilepsie, psychose)


- hematologische stoornissen (hemolytische anemie, leukocytopenie, lymfocytopenie, trombocytopenie)


- immunologische stoornissen (anti-ds-DNA, anti-SM, LE-celtest)


- antinucleaire antistoffen

Wat is de meest voorkomende leukemie in de westerse wereld?

CLL

Waar staat MGUS voor?

monoklonale gammopathie met onbekende betekenis

Hoe kan je de prognose van iemand met CLL inschatten?

Verdubbelingstijd van het aantal lymfocyten in het perifere bloed (LDT).
Mediane overleving


LDT <1 jaar = 58 maanden


LDT >1 jaar = 150 maanden

Wanneer ga je iemand met CLL behandelen?

- Ziektegerelateerde klachten (moeheid, gewichtsverlies, nachtzweten)


- Symptomen (lymfadenopathie, organomegalie, toenemend beenmergfalen)

Hodgekin lymfoom
Stadiëring (3)

- PET-diagnostische CT-scan hals, thorax, abdomen


- Ann-Arbor-stadiëring


- Lugano-criteria