• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/18

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

18 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Bij hoeveel procent van de patiënten met een longembolie wordt DVT gevonden?

70%, en visa versa

Noem de symptomen van een longembolie (5)

- (sub)acute dyspneu


- pijn op de borst,


- pijn vastzittend aan de ademhaling,


- prikkelhoest


- hemoptoë

Noem de klinische omstandigheden risicofactoren voor een veneuze trombo-embolie of veneus-trombotische embolie (VTE) (9)

- Eerdere episodes van VTE,


- oestrogeengebruik (vraag expliciet naar anticonceptie en hormoonsuppletie),


- maligniteiten,


- recent trauma van het been,


- operatie,


- zwangerschap of kraamperiode,


- immobilisatie,


- reizen,


- bekende trombofilie of stollingsproblemen in de familie

Wat is de behandelduur van DVT?

Eerste episode secundaire DVT: behandel gedurende drie maanden.
Eerste episode idiopathische DVT: behandel gedurende zes maanden.

Noem 7 afwijkingen in het bloed die risicofactoren vormen voor een veneuze trombo-embolie:

Congenitaal


- Antitrombinedeficiëntie


- Proteïne C deficiëntie


- Proteïne S deficiëntie


- Factor V-Leiden mutatie


- protrombine mutatie


- hyperhomocysteïnemie


Verworven


- Antifosfolipidenantistoffen

Waarvoor staat VTE?

Veneuze trombo-embolie of veneus-trombotische embolie (VTE): een overkoepelend begrip dat zowel DVT als longembolie omvat.

Hoe heet een temperatuursverhoging maar geen koorts?

Subfebriele temperatuur

Wanneer spreekt men van septische shock?

Wanneer er sprake is van gestoorde orgaanperfusie en hypotensie blijft bestaan ondanks toediening van een ruime hoeveelheid vocht

Noem de bacteriële verwekker bij:


1) Sepsis kloppijn wervel


2) Fasciitis necroticans


3) Meningitis


4) Endocarditis


5) Amoeben abces


6) Malaria


7) Buiktyfus


8) Pneumonie


9) Enterocolitis


10) Urosepsis/pyelonefritis/prostatitis


11) Cholecystitis/cholangitis


12) Erysipelas


13) Cellulitis

1) Stafylokok, meningokok, gonokok


2) Streptokok, Clostridium, Vibrio


3) Meningokok, pneumokok


4) Vergroenende streptokokken


5) Entamoeba histolytica


6) Plasmodium faciparum


7) Salmonella


8) Pneumokok, Legionella


9) Salmonella


10) Escheria coli, Proteus


11) Escheria coli, Proteus, Enterokok


12) Streptokok


13) Stafylokok

Welke ziektebeelden leiden tot eenzelfde soort cytokinemie als de klassieke bacteriële sepsis en hoe heet dat?

Sepsis syndroom of SIRS


- Intra-abdominale abcessen


- Pancreatitis


- Ernstig trauma


- Brandwonden

Systemische inflammatoire-responssyndroom (SIRS)
Diagnose

Ten minste twee van onderstaand:


- Koorts >38.3 of ondertemperatuur <36


- Hartfrequentie >90/min


- Tachypnoe >20/min


- Leukocytengehalte >12*10^9/l of <4*10^9/l


- >10% staafvormige granulocyten

Wat is astma cardiale?

Ernstige kortademigheid als gevolg van acuut linkerventrikel hartfalen

Wat is pulsus paradoxus?

Tijdens inspiratie hoor je wel harttonen maar voel je geen polsgolf

Wat bepaalt het zuurstofaanbod aan de weefsels? (3)

- Hartminuutvolume


- Hemoglobinegehalte


- Zuurstofsaturatie hemoglobine

Waartoe leidt shock?

Anaeroob metabolisme, dus lactaat productie en een metabole acidose

Hoe hoog moet een dwarslaesie zijn om neurogene shock te veroorzaken?

Boven Th6

Hoe gaat de valsalva manoeuvre?

Persen bij gesloten glottis na een diepe inspiratie

Wat is het oorzakelijk verschil tussen pitting- en nonpitting oedeem?

Pitting oedeem is vaak vocht door overvulling/hartfalen
Non-pitting oedeem is lymfeoedeem of myxoedeem bij hypothyreoïdie of aangeboren