• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/116

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

116 Cards in this Set

 • Front
 • Back

מה זה Proteomics?

בדיקה בעזרת הרצה בג'ל המסתמכת על שתי תכונות של החלבונים.


1. גודל.


2. מטען חשמלי.


ג'ל דו מימדי כאשר ההפרדה הראשונה היא לפי מטען ולאחר מכן לפי גודל.

מה זה DNA microarray?

בדיקה לרמת ביטוי של mRNA בתאים שונים.
ממצים mRNA משני תאים שונים שרוצים לבדוק (תא A ותא B).
לאחר מכן, בעזרת PCR נכין cDNA מסומן פלורסנטית (במקרה זה ת...

בדיקה לרמת ביטוי של mRNA בתאים שונים.


ממצים mRNA משני תאים שונים שרוצים לבדוק (תא A ותא B).


לאחר מכן, בעזרת PCR נכין cDNA מסומן פלורסנטית (במקרה זה תא A אדום, תא B ירוק).


על צי'פ, שעליו מוקמו הגנים בגנום האנושי בסדר קבוע, מדגירים את הcDNA המסומן משני התאים ויוצרים תנאים המתאימים להיברידיזציה בין הצ'יפ לcDNA המסומן.


שוטפים את הcDNA שלא נקשרו לצ'יפ.


מקבלים פלט כמו בתמונה כאשר:


לבן - אין ביטוי באף אחד מהתאים.


צהוב - הביטוי זהה בשני התאים.


אדום - מבוטא יותר בתא A.


ירוק - מבוטא יותר בתא B.

איזה גדיל יהווה תבנית ליצירת הmRNA?


Sense or Anti-sense?

Anti-sense.

כמה רצפי קונצנזוס נמצאו בE.coli?


היכן הם נמצאים?

1. נמצא בערך -10 נוקליאוטידים מתחילת התרגום - TATA Box.


2. נמצא בערך -35 נוקליאוטידים מתחילת התרגום.

למה נועדה שיטת Gel shift?

שיטה זו נועדה לקבוע האם חלבון נקשר לDNA והיא מסוגלת לזהות כמויות קטנות של הלבון הקשור.


בשיטה זו עובדים עם רצף רדיואקטיבי.


השתמשו בשיטה זו כדי לקבוע לאן האנזים RNA pol נקשר.

מהי שיטת DNase footprinting?

זוהי שיטה לקביעת האם חלבון נקשר לDNA ולאיזה רצף.


חסרון - דרוש הרבה חלבון ביחס לDNA.


יתרון - ניתן לקבוע בדיוק את המיקום אליו נקשר החלבון.

מהו Up element?

לפרומוטורים חזקים במיוחד ישנו הרצף הזה, לרצף הזה נקשרת תת יחידה אלפא של הRNA pol.

מהו הפרומוטור?

1. מקום הקישור של RNA pol.


2. נקודת התחלת השיעתוק.


3. עוצמת קישור הRNA pol נקבעת על פי הרצף המצוי בפרומוטור. ככל שעוצמת הקישור גבוהה יותר כך יעילות השיעתוק גבוהה יותר.


4. קובע את תדירות התחלת השיעתוק.


5. נמצא על הגדיל המשועתק.

תאר את תהליך איניציאציית השיעתוק בפרוקריוטים.


Transcription

קומפלקס הRNA pol נקשר אל הפרומוטור כאשר הוא קשור לתת יחידה סיגמא שעוזרת לו להיקשר.


האיזור מסביבות -10 ועד ל +3 נפתח והשעתוק מתחיל. לאחר סינטזה של שרשרת קצרה, ישנו שינוי מרחבי באנזים מה שמביא לשחקוק של תת יחידה סיגמא.


האנזים RNA pol ממשיך לשעתק את הmRNA כאשר במקום תת היחידה סיגמא נקשר אליו פקטור שיעתוק NusA.

מה תפקידי תת היחידות השונות באנזים RNA pol בפרוקריוטים?

תת יחידות אלפא - מעורבות באיניציאציה ובאינראקציה עם פקטורים שמבקרים את השיעתוק.


תת יחידות בתא - מעורבות באיניציאציה ובאלונגציה וכן, בקישור עם הDNA.


תת היחידה סיגמא - תפקידה להכיר את רצפי הפרומוטור.


תת היחידה אומגה - מגייסת את המרכיבים של הפולימראז ומייצבת את הקשר בינהם.

למה שייכים תת היחידות סיגמא 70, סיגמא 32 וסיגמא 60?

מהם שני התהליכים לטרמינציה של RNA pol בפרוקריוטים?

1. Rho independent


2. Rho dependent

תאר את תהליך הטרמינציה של השיעתוק במנגנון Rho independent בפרוקריוטים.

רצף DNA היוצר RNA שמתקבל למבנה של Hairpin. מרכז המבנה נמצא 15-20nt מהקצה העתידי של הRNA.


המבנה של הראש סיכה גורם לעצירת הRNA pol.


רצף של שלושה A בתבנית שישועת לשלושה U RNA קרוב לקצה 3 של הראש סיכה.


שילוב של שני האלמנטים הללו גורמת לעצירה ונפילה של הRNA pol.

תאר את תהליך הטרמינציה של השיעתוק במנגנון Rho dependent בפרוקריוטים.

מבנה הHairpin נוצר אך אין שלושה A בתבנית. חלבון בשם Rho עולה על מולקולת הRNA וסורק אותן בכיוון 5 ל3 כאשר הוא מגיע לRNA pol העצור הוא מפרק את הדו גדיל DNA-RNA על ידי פעילות הליקאז תלויית ATP.

תאר כיצד מתבצעת הבקרה השלילית על אופרון הלקטוז.

הבקרה השלילית מתבצעת על ידי רפרסור - טטרהמר המתיישב על האופרטור ומונע את קישור הRNA Pol.


לכן, הרפרסור שלו יהיה האינדוסר של האופרון.


הרפרסור לא יכול להיקשר לDNA כאשר הוא קשור לתוצר ביניים של פירוק הלקטוז - allolactose בתעשייה משתמשים בIPTG.

מהו תפקידו של החלבון CAP ומתי הוא יכול להיקשר לDNA?

CAP - Catabolic activating protein


חלבון זה הוא חלבון דימרי שיכול להיקשר לDNA רק כאשר הוא קושר cAMP.

תאר כיצד מתבצעת הבקרה החיובית על אופרון הלקטוז.

בנוכחות גלוקוז אין יצירת cAMP משום שהאנזים Adenylate cyclase מעוכב בנוכחות גלוקוז. כלומר, כאשר יש גלוקוז לCAP לא קשור cAMP והוא לא יכול להיקשר לאופרון.

מה תהיה מידת השיעתוק על המצעים הבאים:


1. אין לקטוז, יש גלוקוז.


2. יש לקטוז, אין גלוקוז.


3. יש לקטוז, יש גלוקוז.

1. אין לקטוז, יש גלוקוז: הרפרסור מחובר מכיוון שאין allolactose. לCAP אין cAMP ולכן הוא לא קשור לDNA ולכן רמת השיעתוק כמעט ולא קיימת.
2.יש לקטוז, אין גלוקוז: הרפרסור לא נמצא על הDNA, לCAP קשור cAMP והוא נקשר לDNA, לכן, רמת השיעתוק גבוהה.
3. יש לקטוז, יש גלוקוז: הרפרסור לא נמצא על הDNA, לCAP אין cAMP והוא אינו קשור לDNA ולכן רמת השיעתוק נמוכה.

תאר מה קורה במצב בו יש עודף חמור של טריפטופן.

יש רפרסיה של שיעתוק אופרון הטריפטופן.


במעלה האופרון ישנו גן הנקרא trpR המקודד לרפרסור שיכול הליקשר לאתר ההכרה על הDNA רק בנוכחות טריפטופן בתאים. הרפרסור הוא הומו דימר וכאשר טריפטופן נמצא בעודף שני טריפטופנים נקשרים לרפרסור ומפעילים אותו.

תאר מהו הLeader region באופרון הטריפטופן.;

מערכת בקרה נוספת על אופרון זה.
זהו רצף הנמצא upstream לגנים של האופרון שאחראי על החלשת הביטוי של הגן (Attenuation). איזור זה יודע לפקח על השיעתוק במ...

מערכת בקרה נוספת על אופרון זה.


זהו רצף הנמצא upstream לגנים של האופרון שאחראי על החלשת הביטוי של הגן (Attenuation). איזור זה יודע לפקח על השיעתוק במקרים של עודף קל בלבד. באיזור הLeader ישנם ארבעה מקטעים רלוונטים: רצף 1, רצף 2, רצף 3 ורצף 4.

מה תפקידיהם של ארבעת הרצפים בLeader region?

רצף 1 - trpL מקודד לפפטיד קצר, יש לו סיגנל לאיניצאיציה של תרגון וקודון סיום. בפפטיד הקצר יש שני קודונים לטריפטופאן. לכן, מהירות הסינטזה של הפ...

רצף 1 - trpL מקודד לפפטיד קצר, יש לו סיגנל לאיניצאיציה של תרגון וקודון סיום. בפפטיד הקצר יש שני קודונים לטריפטופאן. לכן, מהירות הסינטזה של הפפטיד הנ"ל תהיה תלוי בזמינותן של מולקולות tRNA עם טירפטופן.
רצף 2 ורצף 3 - יודעים לייצר מבנה תלת מימדים שאינו מפסיק את השיעתוק.
רצף 3 ורצף 4 - יודעים לייצר מבנה של ראש סיכה המביא להפעלת מנגנון Rho independent termination.

תאר מה קורה ברמות טריפטופאן נמוכות מאוד ובעודף קל של טריפטופאן בתא הפרוקריוטי.

רמת טריפטופן נמוכה מאוד - הריבוזום משתהה בזמן התרגום של שני קודוני הטריפטופן בפפטיד שיוצר מרצף 1. רצף 2 ששועתק יודע ליצור מבנה של ראש סיכה...

רמת טריפטופן נמוכה מאוד - הריבוזום משתהה בזמן התרגום של שני קודוני הטריפטופן בפפטיד שיוצר מרצף 1. רצף 2 ששועתק יודע ליצור מבנה של ראש סיכה עם רצף 3 (שלא מפריע לשיעתוק) וכתוצאה מכך יימשך התרגום של שאר הרצפים ושל כל החלבונים של האופרון שנמצאים Downstream.
עודף קל של טריפטופן - הריבוזומים רודפים במהירות אחרי הRNA pol (אין השתהות מכיוון שאין מחסור בtRNA עם טריפטופן). וכתוצאה מכך הריבוזום ממסך על רצף 2 ובינתיים רצף 3 יוצר מבנה של ראש סיכה עם רצף 4 שגורם לטרמינציה של השיעתוק.
מנגנון בקרה זה פועל גם באופרוני His ו-Leu.

מה משתעק כל אחד מהRNA pol האאוקריוטים השונים ומה הרגישות שלהם לחומר Alpha-amantin?

1. האנזים RNA Pol 1 נמצא בגרעינון - משעתק גנים המקודדים לpre-rRNA שיעבור חיתוך ל3 מולקולות שונות של rRNA. לא רגיש כלל לחומר Alpha amantin.
2. האנזים RNA Pol 2 נמצא בגרעין - משעתק mRNA ו-snRNA רגיש לריכוז של 1 מיקרוגרם למיליליטר.
3. האנזים RNA Pol 3 נמצא בגרעין - משעתק pre-tRNA, 5S rRNA ו- snRNA. רגיש לריכוז של 10 מיקרוגרם למיליליטר.

כיצד ניתן לזהות RNA pol אאוקריוטים השונים בפרקציות היוצאות מכרומוטוגרפית קולונות?

על ידי תכונת הרגישות לחומרת אמנטין.


כאשר נוסיף אמנטין בריכוז 1 מיקרוגרם למיליליטיר לפרקציות אנו נראה שבפרקציה הראשונה סינתוז הRNA ממשיך ולא מושפע מהחומר, לכן, זהו RNA pol 1.


בפרקציה השניה אנו נראה הפסקה של סינתוז הRNA ולכן זהו RNA pol 2.


ובפרקציה השלישית יהיה RNA pol 3 שיושפע קלות מהאמנטין.

מהו זנב הCTD?

Carboxy terminal domain


מכיל רצפים שחוזרים על עצמם בין 26 פעמים בשמר ל-52 פעמים באדם.


הרצף החזורני הוא:


YSPTSPS


חומצות אמינו שיכולות לעבור חמצון (חוץ מפרולין).

מהן שתי השיטות לגילוי נקודות תחילת השיעתוק?

1. שיטה בשם: Nuclear protection או S1 endonuclease.


העיקרון העומד מאוחורי שיטה זו היא ליצור גלאי ssDNA המשלים לגדיל התבנית וארוך מספיק כדי שיגיע גם לאזור הנמצא Upstream לנקודת תחילת השיעתוק.


לאחר מכן, גורמים לו להתחבר לmRNA וחושפים אותם לאנזים S1 - אנדונוקליאז שיודע לחתוך רק חד גדיל. לכן, הוא יחתוך רק עד לתחיל הגדיל ההיברידי. לאחר מכן, נריץ בג'ל את מה שיצא עם מרקר של הגלאי כאשר כל פעם הוא עם נוקליאוטיד אחד חסר וכך נוכל לדעת היכן מתחיל השיעתוק.
2. שיטה בשם: Primer extention - נכין פריימר ונאחד אותו עם הmRNA, לאחר מכן נוסיף אנזים Reverse transcriptase ולאחר מכן נריץ בג'ל ונסיק את אורך המקטע.

היכן נמצא הTATA box באאוקריוטים?

באיזור שבין -26 ו--34 Upstream לנקודת תחילת השיעתוק.

איזה ארבע רצפים שמורים זוהו בגנים אאוקריוטים?

1. רצף BRE - אתר קישור לפקטור TFIIB - מופיע לפני ה TATA Box.


2. TATA Box.


3. רצף Inr - תחילת השיעתוק.


4. רצף DPE - נמצא אחרי נקודת תחילת השיעתוק.

מהו המודל המקובל כיום ליצירת קומפלקס תחילת השיעתוק באאוקריוטים?

1. קישור של פקטור TF2D המורכב מTAF המלווים את TBP.
2. קישור של TF2B.
3. קישור של RNA pol שאליו קשור TF2F כאשר זנב הCTD חייב להיות לא מזורחן!
זהו Pre-initiation complex....

1. קישור של פקטור TF2D המורכב מTAF המלווים את TBP.


2. קישור של TF2B.


3. קישור של RNA pol שאליו קשור TF2F כאשר זנב הCTD חייב להיות לא מזורחן!


זהו Pre-initiation complex.


4. קישור של TF2E.


5. קישור של TF2H שהופך את הקומפלקס ל initiation complex.
לTF2H יש שתי תכונות אנזימתיות קריטיות הליקאז וקינאז.
מה שגורם לאנזים להתחיל את הסינתזה הוא זרחון זנב הCTD בסרין מספר 5 על ידי TF2H.
לאחר סינתזה של 60-70 נוקליאוטידים TFIIE ו-TFIIH נופלים.

באיזה שיטה השתמשו כדי לברר האם כל פקטורי השיעתוק הכללים נדרשים גם לאלונגציה של השיעתוק באאוקריוטים?

Chromatin immuno precipitation - ChIP


לקריאה נוספת: עמודים 125-127 אצל פולינה.

תאר את תהליך האלונגציה של השיעתוק באאוקריוטים.

הפקטור TF2F נשאר קשור לRNA pol II בכל מהלך הסינתזה. בשלב האלונגציה מצטרפים חלבונים הנקראים Elongation factors.


זנב הCTD מזדרחן גם בסרין מספר 2 בנוסף לסרין מספר 5.


כאשר השיעתוק מסתיים הRNA pol נופל ועובר דה זרחון ומוכן למחזור הבא.

תאר את המבנה הכללי של פקטורי השיעתוק.

לפקטור שיעתוק יכולים להיות כמה Activating domains אך רק DNA binding domain אחד.

לפקטור שיעתוק יכולים להיות כמה Activating domains אך רק DNA binding domain אחד.

תאר את מבנה ה


Sp1 - Zinc finger motif

זהו מבנה הנקשר לDNA באמצעות אבץ.
למבנה זה 3 אצבעות אבץ.
מבנה ראשוני של אצבע אבץ - 30 חומצות אמינו ובינהן 4 חשובות (4 ציסטאינים או 2 ציסטאינים ו2 ...

זהו מבנה הנקשר לDNA באמצעות אבץ.


למבנה זה 3 אצבעות אבץ.


מבנה ראשוני של אצבע אבץ - 30 חומצות אמינו ובינהן 4 חשובות (4 ציסטאינים או 2 ציסטאינים ו2 היסטדינים).


מבנה שניוני - מזכיר צורה של אצבע כאשר ארבעת חומצות האמינו החשובות נמצאות בקורדינציה לאטום אבץ.


מבנה שלישוני - אלפא הליקס אחד ושני בתא שיט אנטי פרללים, כאשר שתיים מתוך ארבעת חומצות האמינו נמצאות על ההליקיס ושתיים על אחד מהבתא שיט.
האיזור שיוצר את הקשר עם הנוקליאוטידים הוא האלפא הליקס.

תאר את מבנה ה


Max - Helix loop helix motif

מורכב מהליקס שמסתובב ויוצר לופ. החלק התחתון של ההליקס, שמעורב באינטראקציה עם הDNA עשיר בחומצות אמינו בסיסייות שאמרפשרות קישור לבסיס הDNA ו...

מורכב מהליקס שמסתובב ויוצר לופ. החלק התחתון של ההליקס, שמעורב באינטראקציה עם הDNA עשיר בחומצות אמינו בסיסייות שאמרפשרות קישור לבסיס הDNA והחלק העליו משמ לדימרזידציה כך שנוצר Coild coil.


האיזור שמאפשר את הדימרזיציה הכרחי לקישור לDNA אחרת הקומפלקס לא יציב ונופל מהDNA.
בתמונה ניתן לראות טטרהמר שהתחבר לDNA.

תאר את מבנה ה


Leucine zipper motif

לפקטורי שיעתוק שיודעים ליצור דימרים יש כל 7 חומצות אמינו את החומצה האמינית לאוצין.
7 חומצות אמינו זה המספר הדרוש כדי להשלים שני סיבובים ש...

לפקטורי שיעתוק שיודעים ליצור דימרים יש כל 7 חומצות אמינו את החומצה האמינית לאוצין.


7 חומצות אמינו זה המספר הדרוש כדי להשלים שני סיבובים של אלפא הליקס.


בעזרה הלאוצינים נוצר רוכסן המשמש לדימרזיציה של שתי תת יחידות שונות (או זהות).


ככל הנראה המבנה שנוצר הוא לא רוכסן אלא שהלאוצין נמצאים זה ליד זה והסלילים מתלפפים זה על זה.
בתמונה, מצד שמאל, ניתן לראות את המודל שהוצע ומצד ימין ניתן לראות את הנכון.

כיצד ניתן לשעתק גן אם הוא ארוז על ידי ההיסטונים?

המערכת צריכה לגייס את אנזים ה


HAT - Histone Acetyl Transferase


אנזים זה מוסיף לקצה הטעון חיובית של ההיסטון אצטיל וכך מנטרל את המטען החיובי של הליזין ופותח את הקשרים.

מי מגייס את HAT ואת Chromatin remodeling complex?

פקטורי השיעתוק.

תאר את פעילותו של קומפלקס HAT.

קומפלקס HAT נקשר לUAS (Upstream Activating Sequence), פעילות האצטילציה שלו יכולה להגיע עד למרחק של 1000 בסיסים (כ-5 היסטונים לכל צד). תפקיד האצטילציה הוא חשיפת רצפי הTATA ואיזורים אחרים המאפשרים קישור של TFIIB ופקטורים נוספים.

כיצד רפרסורים לפקטורי השיעתוק עובדים?

פקטורים המורכבים מDNA Binding domain ו- Repressing domain.


פקטורים אלה יודעים לגייס קומפלקסים אחרים (לא HAT), בעלי פעילות אנזימתית של דה-אצטילציה המאפשרת את האינטראקציה בין זנבות ההיסטון לDNA, חוסמת את אתרי ההכרה לשאר מרכיבי קופלקס האיניציאציה ובכך מעכבת שעתוק.

מהו קומפלקס SWI/SNF?

קומפלקס רב חלבוני עם יחידה קטליטית האחראי על התזוזה של ההיסטונים. פעילות הקומפלקס תלויית ATP.


הקומפלקס הנ"ל יודע להעביר את האוקטמר של ההיסטונים ממולוקלת DNA אחת לאחרת ולהסיט את המיקום היחסי של אתרי ההכרה של הDNA על הנוקליאוזומים.

מה משמעות אלמנטי ה insulators או Boundaries?

מניעת אובדן הספציפיות.


על הגנום ישנם רצפים המצויים בין גנים סמוכים שיועדים לקשור חלבונים מסוימים (לדוגמא CTCF) שגורם לגיוס של קומפלקסים שיוצרים את הגבולות ומבטיחים שהרפיית הכרומטין תהיה מוגבלת לגן אחד בלבד.

תאר את המבנה של פקטור השיעתוק NFkB.

מורכב משתי תת יחידות p65 ו-p50.


הוא יודע לבקשר באופן ישיר לפחות 150 גנים הקשורים למערכת החיסון אך באופן נורמאלי הוא נמצא בציטופלזמה במצב לא פעיל.


הוא לא עובר לגרעין מכיוון שהNLS חסום על ידי החלבון iKb.

תאר את דרך הפעלתו של פקטור השיעתוק NFkB.


עד הזרחון של iKb.

תאים מודבקים בוירוס או תבאי בסביבת זיהום חיידקי מפרישים אינטרלוקינים (IL-1) וTNF-Alpha. החלבונים הללו מהווים לגינדים לשני רצפטורים טרנס ממברנ...

תאים מודבקים בוירוס או תבאי בסביבת זיהום חיידקי מפרישים אינטרלוקינים (IL-1) וTNF-Alpha. החלבונים הללו מהווים לגינדים לשני רצפטורים טרנס ממברנליים במערכת החיסון. הרצפטורים עוברים אוטו פוספרילציה ומופעל קינאז נוסף של הרצפטור שיודע לזרחן את TAK1, המאוקטב כאשר הוא מזורחן. הוא גם קינאז שמזרחן קומפלקס של 3 תת יחידות i-kB kinase. הקומפלקס הזה יזרחן בתורו את הסובסטרט שלו iKb.

תאר את דרך הפעלתו של פקטור השיעתוק NFkB.


לאחר הזרחון של ikb.

במצב המזורחן של iKb הוא מוכר על ידי החלבון E3 שיחבר אליו שרשרת יוביקוויטינים באופן קוולנטי. חלבון הiKb יפורק ולאחר מכן תהיה חשיפה של רצף הNLS, ...

במצב המזורחן של iKb הוא מוכר על ידי החלבון E3 שיחבר אליו שרשרת יוביקוויטינים באופן קוולנטי. חלבון הiKb יפורק ולאחר מכן תהיה חשיפה של רצף הNLS, שתי תת היחידות של הפקטור ייכנסו לגרעין, ייקשרו לרצפים ויפעילו ביטוי של גנים.

מיהם הליגנדים של רצפטורים ציטופלזמתיים?

ויטמין A, ויטמין D, סטרואידים וטירואידים.

תאר את מבנה הרצפטורים הגרעיניים (3 דומיינים).

1. אתר קישור לדנא - DNA Binding domain - איזור קישור לאתר ההכרה של הגן. יש הומולוגיה גבוהה במיוחד באיזור זה בין הרצפטורים השונים.

2. איזור קישור ללי...

1. אתר קישור לדנא - DNA Binding domain - איזור קישור לאתר ההכרה של הגן. יש הומולוגיה גבוהה במיוחד באיזור זה בין הרצפטורים השונים.
2. איזור קישור לליגנד - Ligand Binding domain - איזור אליו נקשר הליגנד. הומולוגיה בינונית גבוהה לרצפטורים אחרים.
3. איזור פעיל - Trans Activating domain - באיזור זה אין הומולוגיה כלל, יש שוני רב בין הרצפטורים, כלומר, כל אחד מהרצפטורים הגרעיניים מגייס קומפלקסים שונים ומשפעל שיעתוק בדרכים שונים.

תאר את דרך הפעולה של רצפטורים גרעיניים.

הרצפטור נמצא בציטופלזמה למעכב בLigand binding domain. (המעכב יכול להיות Hsp90).
ההורמונים נכנסים בדיפוזיה לתאים דרך הממברנה לאחר מכן, ההורמון נקשר ל...

הרצפטור נמצא בציטופלזמה למעכב בLigand binding domain. (המעכב יכול להיות Hsp90).


ההורמונים נכנסים בדיפוזיה לתאים דרך הממברנה לאחר מכן, ההורמון נקשר לLigand binding domain, מה שגורם לשינוי מרחבי של הרצפטור.


כתוצאה מהשינוי המרחבי המעכב משתחרר וזה מאפשר את הנדידה של הרצפטור אל הגרעין.


באמצעות הDNA binding domain הרצפטור הגרעיני נקשר לרצפים ספציפיים (כדימר) ומאקטב את השיעתוק.
*Hsp - Heat shock proteins.

אילו רצפי RNA באורגניזמים השונים עוברים עיבוד?

כולם חוץ מmRNA פרוקריוטי והם כוללים:


1. tRNA Prokaryotes


2. rRNA prokaryotes


3. tRNA Eukaryotes (Include splicing)


4. rRNA Eukaryotes (Splicing and ribosome assembly)


5. mRNA Eukaryotes (5' Cap, 3' Poly A, Splicing)

תאר את שלבי עיבוד מולקולת הtRNA בפרוקריוטים.

1. הרחקת קצה 5 - פעולה זו נעשית על ידי האנדונוקליאז RNaseP החותך את הקשר הפוספו-די-אסטרי ומרחיק את קצה 5 באופן מדוייק.


2. הרחקת קצה 3 - פעולה זו נעשית על ידי האקסונוקליאז RNaseD החותך בצורה לא מדוייקת ועלול לפגוע בקצה 3 (רצף הCCA שהכרחי לחיבור הח. האמינית).


3. הוספה או תירון של קצה 3 (CCA), מתבצע על ידי CCA nucleotidyl transferase.


4. מודיפיקציות בסיסים וסוכרים - חיזור, דאמינציה, מתילציה, קישור איזופנטיל וכו'.

ממה מורכב RNaseP פרוקריוטי ומה האיזור הקטליטי שבו?

זהו ריבוזים המורכב מקמפלקס בלתי קוולנטי של RNA קטן וחלבון קטן. בתנאים פיזיולוגיים שניהם חיוניים לפעולתו אך האיזור הקטליטי הוא הRNA מכיוון שבתנאים בלתי פיזיולוגיים (מגנזיום גבוה, ספרמידים) הRNA חותך לבדוק את קצה 5.

מהי דרך פעולתו של RNaseD?

אקסונוקלאז מקצה 3, מתחיל לחתוך עד שמגיע לCCA. אם הוא כרסם גם את הCCA, לא נורא, יש אנזים שיודע להוסיף.

מי מוסיף CCA לtRNA בפרוקריוטים אם RNaseD חתך אותו?

CCA Nucleotidyl transferase.

כמה אופרונים לrRNA קיימים בE.coli, איזו בעיה דבר זה פותר?

ישנם 7 אופרונים לrRNA בE.coli. דבר המבטיח כמות גדולה של rRNA בתא וכמויות דומות של כל תת היחידות.

מה תפקידו של RNase3?

הוא אנדונוקליאז ספציפי שחותך RNA דו גדילי בצורה מאוד מדויקת.
אנזים זה חותך בדייקנות בשתי אתרים בPre-rRNA ויצר שתי גדילים חדשים:
Pre 16S rRNA and Pre 23S...

הוא אנדונוקליאז ספציפי שחותך RNA דו גדילי בצורה מאוד מדויקת.


אנזים זה חותך בדייקנות בשתי אתרים בPre-rRNA ויצר שתי גדילים חדשים:


Pre 16S rRNA and Pre 23S rRNA

איזה אנזים חותך את קצה 5 בtRNA האאוקריוטי?

RNaseP


שמור מפרוקריוטים. חלבוני העזר משתנים בין היצורים השונים:


חיידקים - חלבון אחד.


שמר - 9 חלבונים שונים.


אדם - 10 חלבונים שונים.

מה תפקידו של האנטיגן La באאוקריוטים?

האנטיגן La הוא זה שמבקר על פעילות RNaseP (עיבוד tRNA).


האנטיגן נקשר לtRNA וככה הוא מונע את עיבודו.


אנטיגן מזורחן לא נקשר ולכן הוא מזרז עיבוד של tRNA, אבל La מזורחן מעכבד שיעתוק של tRNA על ידי RNA Pol 3.

כיצד מתבצע השחבור של tRNA בפרוקריוטים?

1. אנדו-נוקליאז הקשור לממברנת הגרעין, חותך במדיוק בקצוות האינטרון ומותיר באקסונים קצה 3 עם 2'3' פוספט ציקלי וקצה 5OH.

2. ליגאז משחבר 2 אקסונים...

1. אנדו-נוקליאז הקשור לממברנת הגרעין, חותך במדיוק בקצוות האינטרון ומותיר באקסונים קצה 3 עם 2'3' פוספט ציקלי וקצה 5OH.
2. ליגאז משחבר 2 אקסונים בשלבים:


- קינאז מוסיף פוספט מATP ל5OH.


- ליגאז משפעל 5Pi על ידי קישור לAMP.


- פוספו-די-אסטראז ציקלי פותח 2'3' ל קצה 2 עם פוספט.
3. ליגאז קושר את קצוות 3 ו-5 בקשר פוספודיאסטרי.
4. פוספטאז מרחיק את הפוספט בקצה 2.

מה זה hnRNA?

hnRNA = Heterogeneous Nuclear RNA = pre-mRNA

כיצד הCTD קשור בתהליכי עיבוד הmRNA?

1. הורדת הזרחון מSer5 גורמת לדיסוציאציה של מנגנון הCapping.


2. זרחון של Ser2 גורם לגיוס מנגנוני שחבור.


5. יצירת הPolyA של קצה 3 קשורה בטרמינציית השיעתוק.

מה זה hnRNP?

hnRNP = Heterogenous RiboNucleProteins = Pre-mRNA with proteins


לכל אחד מהחלבונים הקשורים לpre-mRNA חייב להיות לפחות RBD אחד ולפחות דומיין נוסף אחד לאינטראקציה עם חלבונים אחרים.
RBD = RNA Binding Domain

מהם שלושת מתחמי הRBD בחלבוני הhnRNP?

1. מוטיב RNP - הRBD השכיח ביותר ואורכו 80 חומצות אמינו.


2. קופסאת RGG - מכיל 5 חזארות של Arg-Gly-Gly ובניהן חומצות אמינו ארומטיות. קיים גם בRBD של חלבוני פאג'.


3. מוטיב KH - איזור בין 45 חומצות אמינו המופיעות בשני עותקים או יותר ובניהם חזרות RGG.

מה זה 5' Capping ומתי הוא נוצר?

הקאפ הור שייר של מתיל גואניזין שנקשר בקשר ייחוד 5-5.
נוצר בגרעין.
נוצר לאחר שה pre-mRNA מגיע לאוך של 20-40 בסיסים.

הקאפ הור שייר של מתיל גואניזין שנקשר בקשר ייחוד 5-5.


נוצר בגרעין.


נוצר לאחר שה pre-mRNA מגיע לאוך של 20-40 בסיסים.

מי מגייס את האנזים שאחראי על הקאפ של הmRNA ואיך קוראים לאנזים?

מי שמגייס את האנזים הוא הCTD.


לאנזים קוראים Capping Enzyme - CE.

מה מקור הפוספטים בקאפ?

ישנם שלושה פוספטים. 2 מקורם בנוקליאוטיד הראשון שRNA Pol סינתז (פוספט גאמא מסולק) והפוספט השלישי מקור במתיל גואניזין.

מה חשיבות הקאפ?

1. בתרגום - פקטורי איניציאציה של תרגום מחפשים את הCap, זהו חלק ממנגנון האיניציאציה והקשירו של תת היחידה הקטנה של הריבוזום. לאחר הקשירו לCap הם סורקים את הRNA עד שמגיעים לAUG.


2. בהגנה - הCap מסייע להגנה של קצה 5 מפני פירוק.

מי מייצר את זנב הPolyA וכיצד הוא פועל?

האנזים נקרא PAP - PolyAdenylate Polymerase.


האנזים מוסיף כ200 נוקליאוטידי A, האדנין נכנס לRNA תוך הידרוליזה של ATP לAMP ויצאת פירו-פוספט (PPi). האנזים דורש פריימר - הRNA עצמו, אך לא דורש תבנית.

כיצד התא מבטיח שהאנזים PAP לא ייקשר לtRNA או rRNA אלא רק לmRNA?

על ידי פקטורים המעורבים בעיבוד שמגוייסים על ידי RNA Pol 2. הפולימראז מביא איתו פקטורים הקשורים לPoly A ומשאיר אותם על תוצר השיעתוק שלו.

5 עובדות מעניינות על Poly A

1. הזנב מתקשר עם משך החיים של הmRNA ואינו חיוני למעבר לציטופלזמה, אך רוב הmRNA צריכים אותו.
2. mRNA של היסטונים אינו מכיל PolyA והם מיד עוברים לציטופלזמה לתרגום.
3. Poly A מייצב את הmRNA ומתחת לאורך מסוים המולקולה מתפרקת.
4. אם האנלוג - 3-deoxy-adenosine נכנס לRNA הוא מונע הוספת PolyA.
5. כדי לנקות mRNA נכניס את המיצוי לקולונת זיקה עם PolyT כך שרק מולקולה שיש לה PolyA תישאר בקולונה.

האם לכל מולקולות הmRNA האאוקריוטיות יש PolyA?

לא!


לmRNA של היסטונים אין!

תאר את התהליך מאז שRNA pol 2 מביא פקטורים ועד שPAP מוסיף A.

הפולימראז מביא על הCTD שלו פקטורים שנקשרים לרצף AAUAA (עובר על הרצף וממשיך לשעתק). שם הפקטורים הוא CPSF.


לאחר מכן, מתרחש חיתוך על ידי אנדונוקלאז כ-30-40 בסיסים Downstream לרצף הAAUAA ונחשף קצה 3 חדש.


לאחר מכן האנזים PAP יוסיף נוקליאוטידי A.
CPSF - Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor.

3 עובדות מעניינות על פולי אדנליציה.

1. אם מעקבים פולי אדנילציה עדיין יתרחש חיתוך.
2. הרתף AAUAA נותר בmRNA בוגר כ10-35 בסיסים Upstream לזנב הPolyA. הוא לא משפיע על התרגום בד"כ אך מוטציות ברצף זה ביטלו את הפולי אדנילציה.
3. רצף GU-Rich נמצא כ-50 ביסים מעבר לאתר הביקוע והוא הכרחי לביקוע ופולי אדנליציה אך בניגודל ל AU-Rich הוא נזרק החוצה ולא מגיע לmRNA הבוגר.

מהם פקטורי הביקוע השונים של הpre-mRNA ומה תפקידם?

פקטור ביקוע ראשון - CPSF - Cleavage and Polyasenylation Specificity Factor - מגיע על זנב הCTD ונקשר לAAUAA, הקומפלקס מכיל 4 תת יחידות.
פקטור ביקוע שני - CStF - Cleavage Stimulatory Factor - מגיע על זנב הCTD ונקשר לרצף GU-Rich. הקומפלקס מכיל 4 תת יחידות.
יש אינטראקציה בין שני הקומפלקסים, נוצר קיפול בpre-mRNA ומגוייסים פקטורי ביקוע (CF) נוספים שהם אנדונוקליאזות.

מה קורה לאחר הביקוע של הpre-mRNA?

מגוייס האנזים PAP ומתחיל לעשות פולי אדנליציה.


לPAP יש שתי פאזות - 12 שיירי A מוספים באיטיות ואז 200-250 שיירים A מוספים במהירות.


לאחר שPAP מסנתז 12 שיירי A נקשרים חלבוני PAB2 המכילים מתחם RNP אופייני שקובע כמה שיירי A יוספו.
PAB2 - Poly A Binding proteins

כיצד מבטיחים שתהליך הפוליאדנילציה יתרחש רק על mRNA?

מכיוון שהפקטורים מגיעים על זנב הCTD שייחודי לRNA Pol 2.

מה זה Donor site וAcceptor site בpre-mRNA אאוקריוטי?

Donor site - 5' splice site


Acceptor site - 3' splice sitr

מהם הרצפים השמורים בצמתים של האינטרונים בpre-mRNA אאוקריוטי?

הרצפים הם: GU בDonor site וAG בAcceptor site. לאחר השחבור נותר AG בקצה האקסון שסמוך לקצה 5 ו-G בקצה 3. כלומר, השחבור יוצר AGG.


בנוסף, A מתחיל את הBranch point, אחריו יש פירימידינים רבים ומיד אחר כך יש שני פורינים - שם חל הביקוע.

תאר את מהלך ריאקציית השחבור.

התקפה נוקליאופילית של קצה 2 OH של A (בנקודת ההסתעפות) על הG השמור בקצה 3 של אקסון הDonor site.
לאחר מכן, מתבצעת טרנס אסטרפיקציה ראשונה (נוצר ונשבר...

התקפה נוקליאופילית של קצה 2 OH של A (בנקודת ההסתעפות) על הG השמור בקצה 3 של אקסון הDonor site.


לאחר מכן, מתבצעת טרנס אסטרפיקציה ראשונה (נוצר ונשבר קשר). A יוצר קשר קוולנטי משולש, נוצרה הסתעפות.


לאחר מכן, מתבצעת טרנס אסטרפיקציה שניה - האקסון DOnor נותר עם 3'OH חופשי כעת הוא יתקוף את הAcception point. הוא מזהה מכיוון שאחרי A יש רתף של הרבה פירימידינים והוא מתקיף downstream לשני הפורינים הראשונים שהוא מוצא.


כעת נוצר קשר בין האקסונים.

מהם snRNA?

- מולקולות RNA קטנות שאינ מקודדות לחלבון הנמצאות בתאים אאוקריוטים בעיקר בגרעין (snRNA), אך גם בציטופלזמה (scRNA) ובגרעינון (snoRNA).


- בבעלי חוליות יש 5 סוגים של snRNA: U1, U2, U4, U5, U6. כולם מעורבים בעיבוד pre-mRNA ושבחבור.


- בד"כ snRNA מורכבות עם חלבונים ליצירת snRNP שמהווה חלק מהSplicesosome.

מהם תפקידי הsnRNP בתהליך השחבור של pre-mRNA?

1. זיהוי הAcceptor site והBranch site.


2. קירוב של שני האתרים.


3. קטליזה בריאקציות ביקוע וליגציה של RNA.

תאר את התפקיד של U1 snRNP בתהליך השחבור של pre-mRNA.

מכיל 8 חלבונים ו-U1 snRNA. הוא לא פעיל לבדוק אך החלק הקטיליטי הוא הRNA בלבד.


הוא משתתף בשחבור ובביקוע.

תאר את התפקיד של U2 snRNA בתהליך השחבור של pre-mRNA.

לU2 snRNA יש קומפלימנטריות לbranch point באמצע המולקולה. בנוסף, הA בנקודת ההסתעפות אינו נכנס לזיווג מה שמאפשר לו ליצור את ההתקפה הנוקליאופילית.

תאר את התפקיד של החלבון U2AF בתהליך השחבור של pre-mRNA.

החלבון U2AF מכיר את הפולי פירימידין שנמצא Downstream לנקודת ההסתעפות. נוצרת קסקדה מחייבת: החלבון U2AF מגייס את החלבון BPB. U2 נקשר ומסלק את BPB. U1 מסולק ומוחלף בU6.


אינטראקציה בין U2 לU6 מקרבת את שני האתרים.


כעת U5 מכיר את הAcceptor site.
*BPB - Branch site Binding Protein

תאר מה הקומפלקסים השונים של הSplicesosome עושים.

1. בהתחלה יש E-early - הU1 מזהה את הDonor site על ידי זיווג בסיסי וכתוצאה מכך U2AF נקשר לפולי פירימידין ומגייס את החלבון BPB שנקשר לאתר ההסתעפות.

2. קומ...

1. בהתחלה יש E-early - הU1 מזהה את הDonor site על ידי זיווג בסיסי וכתוצאה מכך U2AF נקשר לפולי פירימידין ומגייס את החלבון BPB שנקשר לאתר ההסתעפות.
2. קומפלקס A - הU2 נקשר לנקודת ההסתעפות ובסיועו של U2AF מסלק את BPB/
3. קומפלקס B - הRNA של U6, U5, U4 נקשרים לקומפלקס וכתוצאה מכך אתרי הDonor, Acceptor, Branch point מתקרבים אחד לשני. U5 נקשר לacceptor site. U6 נפרד מU4 ומחליף את U1.
4.קומפלקס C - שלב הקטליזה - U4 עוזב את הקומפלקס מאפשר לU6 להיקשר לU2 ולאחר מכן מתקיימות שתי הטרנס אסטריפירציות. השניה בתיווך U5.

מה זה RNA editing ומה הם שתי הסוגים שיכולים להתרחש?

תהליך זה הוא מוגבל אך משמעותי. בתהליך זה מתרחשת התמרת בסיסים לאחר השיעתוק.


1. דאמינציה של C ל-U


2. דאמינציה של A לI

לאיזה גן תהליך הדה-אמינציה של C ל-U חשוב?

לגן הAPO B100 וה APO B48.


שני החלבונים הללו נוצרים מאותו גן אך B100 הוא מרכיב של הLDLD היוצא מהכבד וB48 הוא מרכיב של הChylomicrons היוצאים מהמעי.


1. אם לא מתבצעת הדה אמינציה אז הקודות CAA ישאר וישועתק APO100.


2. אם האנזים De-aminase נמצא (ייחודי לתאי אפיתל המעי) והופך את הקוד לUAA - קודון סיום - החלבון הקצר יותר ישועתק APO48.

לאיזה מרכיב בתא חשוב תהליך הדה-אמינציה שלA ל-I?

מולקולות הtRNA, כפי שאנו יודעים, לבסיס החנקני I יש תפקיד חשוב בתופעת הWobble.

מהי תופעת הWobble?

תופעה בה הזיווג של העמדה השלישית בקודון הוא אינו אובליגטורי. 
הזיווגים שנוצרים - בתמונה.

תופעה בה הזיווג של העמדה השלישית בקודון הוא אינו אובליגטורי.


הזיווגים שנוצרים - בתמונה.

מהו המבנה השניוני והשלישוני של הtRNA?

המבנה השניוני - עלה תלתן. 5 זרועות.
המבנה השלישוני 0 מבנה של L עם שני הליקיסים כפולים.

המבנה השניוני - עלה תלתן. 5 זרועות.


המבנה השלישוני 0 מבנה של L עם שני הליקיסים כפולים.

מי מבצע את החיבור בין החומצה האמינית לtRNA? כמה אנזימים כאלה נמצאים בתא?

Amin-acyl tRNA synthetase.


20 סוגים - 1 לכל חומצה אמינית.

מהם שתי הסוגים של Amino-acyl tRNA synthetase שקיימים בתא?

קבוצה 1 - Class 1 - אנזימים מונומריים שקושרים את חומצת האמינו ל2-OH בtRNA ולאחר מכן מתבצע המעבר ל3-OH.


הם מזהים חומצות אמינו גדולות והידרופוביות.
קבוצה 2 - Class 2 - אנזימים הומו דימריים או הומו טטרהמרים שקושרים את חומצת האמינו לקצה 3-OH בtRNA.
יש 10 אנזימים בכל קבוצה.

כיצד אנזימי הAmino-acyl tRNA synthetase מזהים את הtRNA המתאים?

על ידי זיווגי בסיסים שונים וצורות שניוניות שונות.

ממה מורכב הריבוזום הפרוקריוטי?

ריבוזום פרוקריוטי - 70S. מורכב מ:


תת יחידה גדולה - 50S - המורכבת מ36 חלבונים ושתי יחידות rRNA אחת 5S והשניה 23S.
תת יחידה קטנה - 30S - המורכבת מ21 חלבונים ויחידות rRNA אחת - 16S.

ממה מורכב הריבוזום האאוקריוטי?

ריבוזום אאוקריוטי - 80S מורכב מ:


תת יחידה גדולה - 60S - המורכבת מ49 חלבונים ושלוש יחידות rRNA אחת 5S, השניה 28S והשלישית 5.8S. תת היחידה הנ"ל מכילה את הpepitdyl transferase center.
תת יחידה קטנה - 40S - המורכבת מ33 חלבונים ויחידת rRNA אחת - 18S. תת היחידה הנ"ל מכילה את הdocodinf center שבורר את הtRNA לפי הקודונים בmRNA.

מה המטרה של קבוצת הפורמיל על המתיונין ההתחלתי?

מטרתה היא הבטחת שf-Met יוכל להיכנס רק לתחילת השרשרת ולא לאמצע השרשרת. הפורמילציה מסייעת לתהליך התרגום אך לא הכרחית.
לעיתים קבוצת הפורמיל מורחקת על ידי האנזים Deformylase ולעיתים כל שייר המתיונית מורחק על ידי האנזים Aminopeptidase.

מהו אתר הקישור לריבוזום בפרוקריוטים?

במרחק של 3-9 בסיסים Upstream לקודון הAUG מצוי רצף עשיר בפורינים המכונה Shine delgarno sequence.


לתת היחידה הקטנה יש rRNA אשר הקצה 3 שלו קומפלמנטרי לרצף SD.

מהם שלושת אתרי הריבוזום?

1. אתר P - אליו נקשר Peptidyl tRNA ו-fMet-tRNA.


2. אתר A - אליו נקשרים באלונגציה כל הamino acyl tRNA.


3. אתר E - ממנו עוזב tRNA חופשי שאיבד את חומצת האמינו שלו לטובת הפפטיד.

מהם שלושת פקטורי האיניציאציה לתהליך התרגום בפרוקריוטים ומה תפקידם?

1. פקטור IF1 - קשור לאתר A ובכך מונע קישור של tRNA לאתר A בשלב מוקדם מדי, מסייע לקישור של IF2 לאתר P.
2. פקטור IF2 - מביא איתו את fMET-tRNA לאתר P. IF2 הנו GTP binding protein ו-GTPase שיושב באתר P כשהו בצורת הGTP שלו.
3. פקטור IF3 - קשור לאתר E. הוא נקשר לתת היחידה 30S ומבטיח שהיא לא תיקשר ל50S כדי להבטיח את האיניציאציה.

תאר את תהליך יצירת קומפלקס האיניציאציה בתהליך התרגום בפרוקריוטים.

תת היחידה הקטנה 30S נקשרת לmRNA ברצף SD כאשר מחוברים אלה IF1 באתר A ו-IF שימנע את חיבור תת היחידה הגדולה 50S.
לאחר מכן, fMet-tRNA נקשר לאתר P בעזרת IF2-GTP.
ל...

תת היחידה הקטנה 30S נקשרת לmRNA ברצף SD כאשר מחוברים אלה IF1 באתר A ו-IF שימנע את חיבור תת היחידה הגדולה 50S.


לאחר מכן, fMet-tRNA נקשר לאתר P בעזרת IF2-GTP.


לאחר מכן, תת היחידה הגדולה 50S מצטרפת ונוצר הריבוזום השלם וIF3 עוזב. במקביל, IF2 מפעיל את פעולות הGTPase שלו ומאבד את האפיניות לריבוזום ולfMET-tRNA ולכן GDP-IF2 עוזב יחד עם IF1. כעת אתר A פנוי וניתן להתחיל אתץ התליך האלונגציה.

מהם שני פקטורי האלונגציה בתהליך התרגום בפרוקריוטים?

פקטור ראשון - EF-TU - מתפקד כGTPases הקושר GTP ומפרק GDP והוא קושר את כל הtRNA's מבלד fMET-tRNA. הוא יודע ליצור קומפלקס עם GTP וtRNA שאותו הוא מוביל לאתר A. לאחר שהוא נקשר לאתר A הפקטור יפעיל את יכולת הGTPase שלו וכעת יהיה מחובר לGDP. כעת הוא יעזוב את הריבוזום וקשר הפפטידי יוכל להיווצר.
פקטור שני - EF-TS - פקטור שחלוף GEF. הוא משחלף GDP שקשור לEF-TU לGTP.

מה חשיבות הGTP בתהליך האלונגציה בתרגום בפרוקריוטים?

הידרוליזה של הGTP חיונית לדיסוציאציה של EF-TU הנחוצה ליצירת הקשר הפפטידי.

כיצד מתבצעת הטרנסלוקציה של הריבוזום בפרוקריוטים?

על ידי הפקטור EF-G שיש לו פעילות Translocase.


הריבוזום נקשר לסירוגין באתר A לEF-G ולEF-TU.


כאשר מגיע GTP-EF-G לתת היחידה הקטנה, הוא מעודד טרנסלוקציה מאתר A לאתר P ומשתחרר מהריבוזום לאחר הידרוליזה של הGTP. כעת, הקשר קודון-אנטיקודון של הrTNA הנדחק מאתר A לאתר P נשמר ומבייע לתנועת הmRNA.


הקשר קודון-אנטיקודון של הtRNA הנדחר מאתר P לאתר E ניתק והtRNA משתחרר.

מהם שתי סוגי פקטורי הטרמינציה לתהליך התרגום בפרוקריוטים?

1. קבוצה 1 - Class 1 - מזהים קודון STOP ומזרזים הידרוליזה של הפפטיד מאתר P.


הפקטור RF1 - ספציפי לUAG ולUAA.


הפקטור RF2 - ספציפי לUGA ולUAA.
2. קבוצה 2 - Class 2 - קבוצה של אנזימי GTPase - מזרזים דיסוציאציה מהריבוזום של פקטורי Class 1.


הפקטור RF3 - הוא GTPase חיוני באאוקריוטים ולא בפרוקריוטים. יש לו מתחם קושר GTP והוא הומולוגי לפקטורי האלונגציה EF-G ו-EF-TU.

כיצד פקטורי EF Class 1 מזהים את הSTOP codon בפרוקריוטים?

הם יכולים להיקשר לאתר A רק כאשר באתר P מצוי peptidyl tRNA. בספציפיות לקודון תלוי ברצץ 3 חומצות אמינו המכונה peptide codon המתיישב ליד הSTOP codon במרכז הפענוח. כך הם יוצרים אינראקציית חלבון-RNA.


בנוסף, הם מכילים רצף שמור GGQ (Gly-Gly-Glu( החיוני להידרוליזה הפפטיד.

כיצד הריבוזום האאוקריוטי מוצא את קודון ההתחלה?

תת היחידה הקטנה של הריבוזום 40S קשורה מראש לinitiator-Met-tRNA (המתיונין לא עברה פורמילציה!) וכך הוא נקשר לcap בקצה 5 של הmRNA.


הריבוזום מתחיל לסרוק את הUTR ומתקדם לכיוון קצה 3 עד שהוא מגיע לרצף Kozak. במהלך הסריקה ישנה פעילות של הליקאז שפותח את המבנים השניוניים.


קודון הAUG הראשון הסמוך לרצף הKozak נקבע כקודון האיניציצאציה (חוץ במקרים של uORF ו-IRES).
כאשר הUTR קצר מאוד (פחות מ40 בסיסים מקצה 5) הריבוזום קשור בו זמנית לקצה 5 ולAUG.
היעדר cap מפחית את יעילות התרגום אך לא הכרחי לתרגום.

מה הם ששת פקטורי האיניציאציה של תהליך התרגום באאוקריוטים?

1. פקטור ראשון eIF1A - נקשר לתת היחידה 40S.
2. פקטור שני eIF2 - בעל פעילות GTPase והוא מסייע לקישור של הInitiator-Met-tRNA לתת היחידה הקטנה 40S (בדומה לIF2 בפרוקריוטים).
3. פקטור שלישי eIF3 - הפקטור הראשון שנקשר לתת היחידה הקטנה (בדומה לIF3 בפרוקריוטים).
4. פקטור רביעי eIF4F - מורכב מ3 תת יחידות:


- פקטור eIF4E - נקשר לcap של הmRNA ומסייע בגיוס eIF4G.


- פקטור eIF4G - מסייע לגייס את eIF4A ונקשר לPAB.


- פקטור eIF4A - הליקאז, משופעל על ידי eIF4B וצורך ATP לצורך הפעילות שלו.
5. פקטור חמישי eIF5 - בעל פעילות GTPase, מסייע לדיסוציאציה של פקטורים שונים מתת היחידה הקטנה לפני שתת היחידה הגדולה נקשרת.
6. פקטור שישי eIF6 - נקשר לתת היחידה הקטנה וגורם לדיסוציאציה של הריבוזום לשתי תת היחידות.
PAB - Ply-A Bindong protein

מה ההבל בין הinitiator-Met-tRNA לבין Met-tRNA רגיל באאוקריוטים?

ההבדל הוא זרחון בעמדה 2 של הריבוז בבסיס 64 שגורם להבדל במבנה השלישוני.

מה ההבדל בין fMet-tRNA לבין Met-tRNA בפרוקריוטים (חוץ מהפורמיל)?

חוסר זיווג בין C-A בשתי הבסיסים האחרונים בfMet-tRNA ו3 זוגות G-C בלולאות האנטי קודון.

תאר את תהליך יצירת קומפלקס האיניציאציה בריבוזום האאוקריוטי.

הפקטור GTP-eIF2 קושר את הtRNA.
במקביל, לתת היחידה 40S נקשר eIF1A.
לאחר מכן, הפקטור eIF5B מגייס את הקומפלקס initiator-Met-tRNA-GTP-eIF2 לתת היחידה הקטנה.
הפקטורים eI...

הפקטור GTP-eIF2 קושר את הtRNA.


במקביל, לתת היחידה 40S נקשר eIF1A.


לאחר מכן, הפקטור eIF5B מגייס את הקומפלקס initiator-Met-tRNA-GTP-eIF2 לתת היחידה הקטנה.


הפקטורים eIF1A ו-eIF3 מייצבים את הקישור של הקומפלקס ל40S ולבמנה הזה קוראים Pre-Initiation-Complex נקרא גם 43S.


מולקולת mRNA נקשרת ל43S.


במקביל, נקשרים לcap של הmRNA פקטורי eIF4F, הקישור של פקטורים אלו גורם להידרוליזה של GTP.


אינטראקציה בין eIF3 לבין eIF4F קושרים בין mRNA ל43S כך שנוצר קומפלקס האיניציאציה.

מהו רצף קוזאק? האם הוא רצף שמור?

רצף קוזאק הוא הרצף שמכווין את תת היחידה הקטנה להכרת רצף ההתחלה.


זהו רצף לא שמור המכיל 7 בסיסים ובתוכם רצף ההתחלה, הרצף הוא:


G/AXXAUGG

תאר את מהלך האיניציאציה בתהליך התרגום בפרוקריוטים.

לאחר שה Initiator-Met-tRNA נקשר לקודון האיניציאציה משתחחר eIF2 ושל eIF3.
השחרור של שני הפקטורים מאפשר את ההצטרפות של תת היחידוה הגדולה 60S.
לאחר הצטרפ...

לאחר שה Initiator-Met-tRNA נקשר לקודון האיניציאציה משתחחר eIF2 ושל eIF3.


השחרור של שני הפקטורים מאפשר את ההצטרפות של תת היחידוה הגדולה 60S.


לאחר הצטרפות 60S עוזבים שאר הפקטורים שהיו בקומפלקס האינציאציה, השחרור הוא ספונטני אך מסתייע בeIF5 (שהוא GTPase).


התרגום מתחיל כאשר הtRNA ההתחלתי וקודון האיניציאציה ממוקמים באתר P של הריבוזום השלם 80S.

כיצד שתי תת היחידות של הריבוזום האאוקריוטי עוברות דיסוציאציה?

על ידי פקטור eIF6 שנקשר לתת היחידה הגדולה ול-eIF3 שנקשר לתת היחידה הקטנה.

על ידי פקטור eIF6 שנקשר לתת היחידה הגדולה ול-eIF3 שנקשר לתת היחידה הקטנה.

מהו רצף הIRES?

Internal Ribosome Entry Site


כאשר קיים רצף IRES בmRNA הAUG הסמוך אליו משמש כקודום איניציאציה.


כלומר, הריבוזום לא עושה סריקה מקצה 5 אלא נקשר ישירות לרצף הIRES.

מהו uORF?

upstram Open Reading Frame


אם יש מספיק פקטורים שתי המסגרות יעברו תרגום מכיוון ששתיהן קרובות לIRES אך אם יש מעט פקטורים - ORF יעוכב בעוד ש uORF יתורגם.

תאר את שלושת שלבי האלונגציה של התרגום בפרוקריוטים.

1. יבוא Amino-Acyl-tRNA לאתר A לפי הקודון באתר A. דבר זה מתבצע על ידי GTP-eEF1A _אנלוג של GTP-EF-TU( - ברירת הtRNA המתאים והקישור לאתר A דורשים הידרוליזת GTP שכלל הנראה בתהצעת על ידי eEF1B (אנלוג של EF-TS).
2. יצירת קשר פפטידי - לא ברור מי מבצע את שלב זה אך ככל הנראה מדובר בחלבון (ולא כמו בפרוקריוטים ששם התפקיד היה שייך ל23S).
3. טרנסלוקציה - eEF2 (אנלוג של EF-G) פועל כטראנסלוקאז והוא תלוי בהידרוליזת GTP. הקישור של GTP-eEF2 לריבוזום היא שגורמת להידרוליזת הGTP.

תאר את שלב הטרמינציה בתהליך התרגום באאוקריוטים.

משפחת חלבוני הeRF1 מעורבים בזיהוי שלושת קודוני הSTOP.
החלבון eRF1 נקשר לריבוזום סמוך לאתר A כאשר בו מצוי קודון הסיום, הקישור מלווה בGTP-eRF3 - אנלו...

משפחת חלבוני הeRF1 מעורבים בזיהוי שלושת קודוני הSTOP.


החלבון eRF1 נקשר לריבוזום סמוך לאתר A כאשר בו מצוי קודון הסיום, הקישור מלווה בGTP-eRF3 - אנלוג של RF3 בפרוקריוטים.


הידרוליזה של הGTP של eRF3 הכרחית לשחרור הפפטיד מהtRNA באתר P, לשחרור הtRNA ולדיסוציאציה של שתי תת היחידות של הריבוזום.

כיצד נבנה מבנה הפוליזום המעגלי באאוקריוטים?

על ידי החלבון PAB1 שנקשר לקצה 3 בזנב האדנין.


חלבון זה נקשר לפקטורי האיניציאציה eIF4G ו-eIF4E שקשורים לcap בקצה 5.


ובכך קירבנו איניציאציה לטרמינציה וריבוזום שסיים לעבוד לא צריך לחפש שעות את הmRNA כי הוא נמצא ליידו!


זה גורם לשיעתוק יעיל.