Essay on ארגון בטרם - תכנית שיווקית

7102 Words 29 Pages
רקע הארגון שנבחר:
ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים הוקם בספטמבר 1995 במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל. הארגון הוא הגוף הראשון שהחל למדוד באופן מרוכז את נושא היפגעות ילדים.
תיאור הבעיה (סיבות, גורמים, מאפיינים, נפיצות):
העובדה שתאונות הן גורם התמותה והתחלואה מספר אחד בקרב ילדים ומתבגרים צעירים בישראל הינה הבעיה המרכזית בגינה הוקם הארגון. על פי ארגון הבריאות העולמי (World Health Organization) היפגעות ילדים היא מגפת האלף השלישי. מיותר לציין, כי תאונות גורמות לסבל אנושי רב מחד, ועלויות משקיות וציבוריות מאידך, ועל כן על צמצום שלהן מתורגם ישירות לשיפור איכות החיים האישית והציבורית גם יחד.
להלן מספר נתונים סטטיסטיים במדינת ישראל בשנים 2006-2008: 1. מתוך אוכלוסיה של כ 2.4 מיליון ילדים בגילאי 0-17 בישראל, כ 182,000 ילדים מופנים לחדר מיון מדי שנה,
…show more content…
2. מיזם NAPIS- פיתוח מסד נתונים מרכזי שירכז את כל הידע על היפגעות ילדים בישראל. 3. 'בטרם' בעיר- עבודה למול רשויות מקומיות לקידום בטיחות ילדים ברשות המקומית. 4. 'בטרם' בחברה הערבית- עבודה ממוקדת של העמותה למול החברה הערבית, פיתוח שלוחה של העמותה הפועלת במסגרת החברה והתאמה תרבותית של כל עשייתה. בשנת 2001 הארגון הציב לעצמו יעד לצמצום 30% מהיפגעויות הילדים בישראל, ובשנת 2007 השיג יעד זה והגדיר לעצמו יעדים שאפתניים ומדידים חדשים. היעדים שהארגון מציב לעצמו היום הינם: 1. הפחתת שיעורי התמותה מפגיעות בקרב ילדים בגילי 0-17 ב 35% עד שנת 2020 (בהתאם ליעדי 'יוזמה לעתיד בריא' 2020 של משרד הבריאות). 2. הפחתת שיעורי תמותת ילדים ערבים מפגיעות, כך שהפער בהשוואה לילדים יהודים יצטמצם ב-25% לפחות* עד שנת 2020. ארגון 'בטרם' הוכר על-ידי ממשלת ישראל כמוביל מקצועי בבטיחות ילדים בישראל, והוא נציג ארגון Safe kids World Wide בישראל, וכן ארגון הגג האירופי לבטיחות ילדים- European Child Safety Alliance. רקע שיווקי: המוטבים החברתיים של הארגון הם ילדים בגילאי 0-17 (מחולקים ל-4 קבוצות גיל: תינוקות, פעוטות, ילדים ונוער) קהלי המטרה של הארגון שבהם נתמקד הם: 1. קהל המטרה העיקרי: הורים, סבים וסבתות ובני משפחה אחרים 2. קהלי המטרה המשניים: אנשי מקצוע, מובילי דעה ואנשי ציבור: a. מטפלות וגננות. b. צוותים חינוכיים בבתי ספר יסודיים ובקהילה, נהגי הסעות ומלווים. c. מדריכי קייטנות, מדצ"ים, תלמידי כיתות י'-יא'. d. צוותי בריאות- רופאי ילדים, אחיות ומתנדבים בקופ"ח, בתי"ח וכו'. 3.

Related Documents