Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/66

Click to flip

66 Cards in this Set

 • Front
 • Back
debate
debat
disease
ziekte
(to) drain
uitlekken, afgieten
(to) mash
(fijn)stampen
patty
schijf
pleasure
plezier
(to) promise
beloven
protein
eiwit
skinny
mager
vegetarian
vegetariër
miserable
ellendig
rather
tamelijk
(to) seem
lijken
attitude
houding
(to) boost
verhogen
(to) focus on
concentreren op
(to) ignore
negeren
(to) improve
verbeteren
(to) keep track of
in de gaten houden (kept - kept)
nutritious
voedzaam
progress
voortgang
self-esteem
zelfvertrouwen
(to) suppose
zich voorstellen
belly button
navel
dull
saai
gorgeous
knap
quite
nogal
scar
litteken
upper arm
bovenarm
(to) apply
aanbrengen op
appointment
afspraak
award winning
bekroond(e)
(to) belong to
lid zijn van
(to) consent
toestemming geven
custom-designed
speciaal ontworpen
guardian
verzorger
in motion
in beweging
maturity
volwassenheid
pattern
ontwerp
possibility
mogelijkheid
prayer
gebed
temporary
tijdelijk(e)
allergy
allergie
at the bottom of
onderaan
(to) be tempted
in de verleiding zijn, komen
(to) cure
genezen
purpose
doel
silk
zijde
stairway
trap
(to) avoid
vermijden
(to) be aware of
bewust zijn van
energetic
energiek
fast-paced
snel bewegend
(to) include
omvatten
instead of
in plaats van
is behind
achterliggen
(to) participate in
deelnemen aan
whereas
terwijl
worth the effort
de moeite waard
(to) be sick of
er genoeg van hebben
banana peel
bananenschil
(to) bump
stoten
(to) feel ashamed
zich schamen
lottery
loterij
thrilled
opgewonden
(to) work out
trainen