Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back
adjustment
aanpassing
delicious
heerlijk
edible
eetbaar
exaggerate
overdrijven
hesitate
twijfelen
look forward to
zich verheugen op
raft
vlot
similar
vergelijkbaar
swallow
slikken
familiar
bekend
innovation
vernieuwing
knapsack
rugzak
shallow
ondiep
watch over
toezichthouden over
according to
volgens
apply to
aanvragen, inschrijven,
career goal
carrièredoel
craze
trend, modeverschijnsel
cube
kubus
degree
diploma van een opleiding
despair
wanhoop
habit
gewoontje
haven't got a clue
geen flauw idee hebben
objective
doel
outfit
kleding
particular
bepaalde
test results
resultaten, uitslagen
trend
trend, modeverschijnsel
unemployment
werkeloosheid
ancestors
voorouders
crop
oogst
disaster
ramp
escape
ontsnappen
flee
vluchten
application form
sollicitatieformulier
Chemistry
scheikunde
delay
vertraging
interest rate
rentepercentage
pass
slagen (voor een test)
required
nodig
restriction
beperking
suitcase
koffer
by hand
met de hand
dishwasher
vaatwasser
in contrast to
in tegenstelling tot
microwave
magnetron
pancakes
pannenkoeken
shore
kust
before bedtime
voor het slapengaan
college
universiteit (Amerikaans)
convincing
overtuigend
driving test
rijexamen
fail
zakken voor, niet halen
finals
eindexamens
high school
middelbare school
hotel and catering school
hotelschool
insecure
onzeker
intern
stagair(e)
mood
humeur
public building
openbaar gebouw
realistic
realistisch
smoke
roken
smoking
(het) roken
special effects
speciale effecten
that's why
daarom, vandaar