• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Odstartovat co, spustit co

Start off

Rozšířit, zvětšit

Extend

Malovat

Paint

Zúčastnit se

Take part

Myslet si o

Feel about

Rodinné oslavy

Family celebrations

Znuděný

Bored

Rozpačitý, cítící se v rozpacích

Embarrassed

Pobavený, rozveselený

Amused

Zlobit se na/být naštvaný na

To be annoyed with somebody

Povolení

Permission

Hrát na trubku

Play the trumpet

Jediný dostupný hudební nástroj

The only instrument available

Pomáhat v domě

Help around the house

Pokračovat s čím, v čem

Get on with

Opravit, vyspravit, vyparádit se, zkrášlit se

Do up

Uklidit, poklidit

Clear up

Pokračovat

Go on

Unavit, vyčerpat, utahat koho

Wear sb. out

Vyzvednout koho

Pick up

Nepořádek, binec, chaos

Mess

Hrnec/kotlík/láhev barvy

A pot of paint

Radit

Give advice

Horlivě usilující o co, úzkostlivý, zneklidněný čím

Anxious

Nevrlý, mrzutý, nerudný, mající špatnou náladu

Bad-tempered

Mající starost, starostlivý, zainteresovaný v čem

Concerned

Nadšený čím

Enthusiastic

Pracovitý, pilný, přičinlivý

Hard-working

Netrpělivý, nedočkavý

Impatient

Úmyslně, záměrně, schválně

Intentionally

Klidné jednání, vyjednávání

Calm negotiation

Zralý, dospělý, vyzrálý

Mature

Organizovaný, uspořádaný

Organised

Rozumný, soudný, uvážlivý, důvodný, obstojný

Reasonable

Sebejistý, sebevědomý

Self-confident

Citlivý, vnímavý, delikátní

Sensitive

Přísný

Strict

Pochopení, porozumění

Understanding

Nespolehlivý

Unreliable

Postoj

Attitude

Přežívající, přežilý, dochovaný

Surviving

Přijmout, přijímat

Accept

Chování

Behaviour

Zacházet, jednat, nakládat s kým

Treat

Předchozí, minulý

Previous

Počítat s něčím

Count

Rozrušený, znepokojený

Upset

Celkový/úplný nedostatek respektu/úcty

A total lack of respect

Nevlastní dcera

Stepdaughter

Dovolit

Allow

Pořádat večírek

Hold a party

Proběhnout bez problémů

Pass without problems

Vychovat

Bring up

Důvěřovat někomu

Trust

Chovat se dobře

Behave well

Dát jasně najevo, jasně říct, ozřejmit, ujasnit

Make st. clear

Rozčilující, otravný, jdoucí na nervy

Irritating

Zoufale toužíci po

Desperate for

Předpokládat, domnívat se

Assume

Stoupající hormony

Rising hormones

Touha po/toužit po

Desire for

Nezávislost, samostatnost

Independence

Rozhodnout se

Make a decision

Upřednostňovat, dávat přednost čemu

Prioritise /-ze

Kompromis/najít kompromis

Compromise