• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/103

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

103 Cards in this Set

 • Front
 • Back
M. Trapezius Descendens, ursprung&fäste
Ursprung: Skallbasen, processus spinosus C1-TH12
Fäste: Laterala tredjedelen av clavicularis
Funktion Pars Descendens
F: Elevation av scapula
FIXF: Lateralflexion av halsrygg & bål. Kontralateral rotation av halsrygg & bål.
FBIL: Extention av halsrgg & huvud
Ursprung & Fäste Pars. Transversa
Ursprung: Skallbasen, processus spinosus C1-TH12
Fäste: Acromion (spina scapula)
Funktion Pars transversa
F: Adduktion scapula
Ursprung & fäste Pars Ascendens
Ursprung: Skallbasen, processus spinosus C1-TH12
Fäste: Spina scapula (basis spina scapula)
Funktioner Pars ascendens
F: Depression av scapula
Ursprung & Fäste M. Levator Scapula
Ursprung: Processus transversus C1-C4
Fäste: Angulus superior scapula
Funktioner Levator scapula
F: Elevation av scapula
FIXF: Lateralflexion av halsrygg & huvud, ipsilateralrotation av halsrygg & huvud
FBIL: Extention av halsrygg & huvud
Ursprung och fäste M. Rhomboideus Major
Ursprung: Processus spinosus TH1-TH5
Fäste: Margo medialis inferiort om spina scapula
Funktioner Rhomboideus major
F: Adduktion scapula, elevation scapula
Ursprung och fäste Rhomboideus Minor
Ursprung: Processus spinosus C6-C7
fäste: Margo medialis scapula superiort om spina scapula
Funktioner Rhomboideus Minor
F: Adduktion scapula, elevation scapula
FIXF: LAteralflexion huvud, kontralateral rotation av halsrygg & huvud
Ursprung och Fäste för M. Latissimus Dorsi
Ursprung: Sacrum, mediala crisita iliaca, processus spinosus TH6-L5 via facies Thoracolumbalis
Fäste: På framsidan, crista tuberculi minoris humeri, över angulus inferior scapula
Funktioner M. Latissimus Dorsi
F: Adduktion art. humeri, Extention art. humeri, Inåtrotation art. humeri, Retroflexion art. humeri, Depression scapula, Adduktion scapula, Lateralflexion, Ipsilateral rotation, Horisontalabduktion art. humeri
FBIL: Extention av bålen, ökar lordosen
Ursprung och fäste M. Quadratus Lumborum
Ursprung: Crista iliaca medialt, processus costarius L1-L5
Fäste: Costa 12 medialt 1/2
Funktioner M. Quadratus Lumborum
F: Lateralflexion av bålen, Ipsilateralrotation av ländrygg/bål
FBIL: Extention bål, ökar lordosen
Ursprung och fäste M. Erector spinae
Systemet börjar från sacrum, mediala crista iliaca på samtliga processus spinosus, tansversus och costa upp till skallbasen
Funktioner M. Erector Spinae
F: Lateralflexion av bål & huvud, ipsilateral rotation av bål & huvud (men ej transversospinala kontralateral postural funktion)
FBIL: Extention av bål & huvud, Ökar lordosen
System Erector Spinae
Sacrospinala systemet - ytligast, längst
Transversospinala systemet - från transvers till spinos
Korta vertikala systemt - till ovanförliggande kotas utskott
Nackrosetten - små muskler mellan atlas, axis och skallbasen
Ursprung och fäste M. Teres Major
Ursprung: Angulus inferior, margo lateralis
Fäste: Crista tuberculi minoris humeri
Funktioner M. Teres Major
F: Extention i art. humeri, Adduktion i art. humeri, Retroflexion i art. humeri, Horisontalabduktion art. humeri
Ursprung och fäste M. Deltoideus Pars Clavicularis
Ursprung: Laterala 1/2 av clavicula
Fäste: Tuberositas deltoidea
Ursprung och fäste M. Deltoideus pars acromialis
Ursprung: Acromion
Fäste: Tuberositas deltoidea
Ursprung och fäste M. Deltoideus pars spinalis
Ursprung: Spina scapula
Fäste: Tuberositas deltoidea
Funktioner för hela gruppen M. Deltoideus
F: Abduktion art. humeri
Funktioner M. Deltoideus Pars Clavicularis
F: Flexion i art. humeri, inåtrotation art. humeri, Horisontaladduktion, Anteflexion art. humeri
Funktioner M. Deltoideus Pars Acromialis
F: Abduktion i art. humeri
Funktioner M. Deltoideus Pars spinalis
F: retroflexion art. humeri, Extention art. humeri, Horisontalabduktion art. humeri, Utåtrotation art. humeri
SITS-Muskulaturen
M. Supraspinatus
M. Infraspinatus
M. Teres minor
M. Subscapularis
Ursprung och fäste M. Supraspinatus
Ursprung: Fossa supraspinata scapula
Fäste: Tuberculi majus övre del
Funktioner M. Supraspinatus
F: Utåtrotation i art. humeri, Trycker caput humeri mit cavitas glenoidale, Förhindrar nedåtglidning av caput humeri, Abduktion art. humeri de första 30-40 graderna
Ursprung och fäste M. Infraspinatus
Ursprung: fossa infraspinata scapula
Fäste: Tuberculum majus
Funktioner M. Infraspinatus:
F: Utåtrotation i art. humeri, Horisontalabduktion i art. humeri, Trycker caput humeri mot cavitas glenoidale, förhindrar nedåtglidning
Ursprung och fäste M. Teres minor
Ursprung: Margo lateralis scapula, Facia infraspinata
Fäste: Tuberculum majus humeri
Funktioner M. Teres minor
F: Utåtrotation i art. humeri, extention art. humeri, adduktion art. humeri
Ursprung och fäste M. Subscapularis
Ursprung: Fossa subscapularis
Fäste: Övergången mellan tuberculum minus och crista tuberculi minoris
Funktioner M. Subscapularis
F: Inåtrotation i art. humeri, Adduktion i art. humeri nedre delen), Förhindrar bakåtglidning av caput humeri
Ursprung och fäste M. Pectoralis Major Pars Clavicularis
Ursprung: Mediala halvan av clavicula
Fäste: Crista tuberculi majoris
Funktioner M. Pectoralis Major Pars Clavicularis
F: Anteflexion art. humeri (dips), Flexion art. humeri, Horisontaladduktion art. humeri, Inåtrotation, Abduktion av scapula
Ursprung och fäste M. Pectoralis Major pars Sternocostalis
Ursprung: sternum, costa 2-6
Fäste: Crista tuberculi majoris
Funktioner M. Pectoralis major pars sternocostalis
F: Horisontaladduktion art. humeri, Inåtrotation, Abduktion av scapula,
Ursprung och fäste M. Pectoralis major Pars. Abdominalis
Ursprung: Via en flik av bukfascian, rectusskidan
Fäste: Crista tuberculi majoris
Funktioner M. Pectoralis major Pars. Abdominalis
F: Horisontaladduktion art. humeri, inåtrotation, Abduktion av scapula, Adduktion art. humeri, depression av scapula
Ursprung och fäste M. Pectoralis Minor
Ursprung: Costa 3-5 anterior
Fäste: Processus coracoideus scapula
Funktioner M. Pectoralis Minor
F: Depression av scapula
Ursprung och fäste M. Serratus anterior
Ursprung: costa 1-9 lateralt på bålen
Fäste: Anteriort margo medialis scapula
Funktioner M. Serratus anterior
F: Abduktion av scapula, Depression av scapula
Ursprung och fäste M. Rectus Abdominis
Ursprung: Sternum, costa 5 och nedåt (allt den kan fästa in på)
Fäste: Medialt på os pubis
Funktioner M. Rectus Abdominis
FBIL: Flexion av bål, Tippar pelvis bakåt, Minskar lordosen i ländryggen, Ökar det intraabdominala trycket vilket minskar trycket på diskarna i ländryggen.
Ursprung och fäste M. Obliquus externus Abdominus
Ursprung: Costa 5-12, ventralt-lateralt
Fäste: crista iliaca, Linea alba/rectusskidan, Os pubis
Funktioner M. Obliquus externus abdominis
FUNILAT: Lateralflexion bål, kontralateral rotation av bål
FBIL: Flexion av bål, tippar pelvis bakåt, minskar lordosen i ländryggen, ökar det intraabdominala trycket, minskar trycket på diskarna i ländryggen
Ursprung och fäste M. Obliquus internus abdominis
Ursprung: Os pubis, crista iliaca, fascia transversalis
Fäste: Linea alba/rectusskidan, Costa 9-12 lateralt
Funktioner M. Obliquus internus abdominis
FUNILAT: Lateralfunktion av bål, ipsilateral rotation av bål
FBIL: Flexion av bål, tippar pelvis bakåt, minskar lordosen i ländryggen, ökar buktrycket, minskar trycket på diskarna.
Ursprung och fäste M. Psoas Major
Ursprung: Corpus vertebrae TH12-14, Processus costarius L1-L5
Fäste: Trochanter minor
Funktioner M. Psoas major
Muskeln bli ofta förkortad vid sittande då den hamnar i kortposition och kan då vid stående öka lordosen kraftigt
Ursprung och fäste M. Iliacus
Ursprung: Fossa iliaca
Fäste: Trochanter minor
Funktioner M. Iliacus
FUNILAT: Flexion art. coxa, utåtrotation art. coxa, adduktion art. coxa
FBIL: Tippar pelvis framåt, ökar lordosen
Ursprung och fäste M. Gluteus maximus
Ursprung: Os coccygis, laterala sacrum, mediala crista iliaca
Fäste: tuberositas glutea, trochanter major (väldigt brett fäste)
Funktion hela muskeln M. Gluteus maximus
Extention art. coxa, utåtrotation art. coxa
Funktion övre muskeln M. Gluteus Maximus
Abduktion art. coxa
Funktion nedre delen M. Gluteus Maximus
Adduktion art. coxa
Funktioner M. Gluteus Maximus
BIL: tippar pelvis bakåt, minskar lordosen
Ursprung och fäste M. Gluteus medius
Ursprung: Facies glutea
Fäste: Trochanter major femoris
Funktioner hela muskeln M. Gluteus Medius
Abduktion art. coxa
Funktioner M. Gluteus Medius främre del
Flexion art. coxa, inåtrotation art. coxa, tippar pelvis framåt, ökar lordosen.
Funktioner M. Gluteus medius bakre del
Extention art. coxa, utåtrotation art. coxa, tippar pelvis bakåt, minskar lordosen, horiontalabduktion art. coxa
Tractus iliotibialis
Fäster in på Tibias övre del. Kraften från musklerna som fäster in i senstråket överförs på det viset till underbenet och påverkar därmed även knäleden
Ursprung och fäste M. Piriformis
Ursprung: Anteriora laterala ytan av sacrum
Fäste: Toppen av trochanter major kraniallt
Funktioner M. Piriformis
F: Abduktion art. coxa, utåtrotation uncer 60 graders flexion, inåtrotation i art. coxa vid mer än 60 graders flexion i leden.
Ursprung och fäste MM. Adductores
Ursprung: os pubis
Fäste: Linea aspera, tuberculum adductorium
Funktioner Mm. Adductores
F: adduktion i art. coxa, utåtrotation art. coxa, flexion art. coxa
FBIL: tippar pelvis framåt, ökar lordosen
Ursprung och fäste M. Vastus Lateralis
Ursprung: Linea aspera
Fäste: Tuberositas tibia, går in i patella så ner till tibia
Funktioner M. Vastus Lateralis
Extention i art. genu
Ursprung och fäste M. Vastus Medialis
Ursprung: Linea aspera (sträv upphäjning)
Fäste: Tuberositas tibia via patella
Funktioner m. vastus medialis
F: Extention art. genu
Ursprung och fäste M. Vastus intermedius
Ursprung: Anteriort på femurs proximala 2/3-delar
Fäste: Tuberositas tibia via patella
Funktioner M. Vastus intermedius
F: extention art. genu
Ursprung och fäste M. Rectus Femoris
Ursprung: spina iliaca anterior inferior
Fäste: Tuberositas tibia via patella
Funktioner M. Rectus Femoris
F: Extention art. genu, flexion art. coxa, tippar pelvis framåt, ökar lordosen
Ursprung och fäste M. semitendinosus
Ursprung: Tuber ischiadicum
Fäste: Facies mediales tibia i höjd med tuberositas tibia
Funktoner M. Semitendimosus
F: Flexion art. genu, extention art. coxa
FBIL: Tippar pelvis bakåt, minskar lordosen
Ursprung och fäste M.Semimembranosus
Ursprung: Tuber ischiadicum
Fäste: Condylus medialis tibia/posteriort
Funktioner M.Semimembranosus
F: flexion art. genu, extention art. coxae
FBIL: Tippar pelvis bakåt, minskar lordosen
Ursprung och fäste M. Biceps femoris caput longum
Ursprung: Tuber ischiadicum
Fäste:Caput fibulae
Funktioner M. Biceps femoris caput longum
F: Flexion art. genu, extention art. coxa
FBIL: Tippar pelvis bakåt, minskar lordosen
Ursprung M. Biceps femoris caput brevis
Ursprung: Linea aspera
Fäste: caput fibulae
Funktioner M. Biceps femoris caput brevis
F: Flexion art. genu
Ursprung och fäste M. Gastrocnemius mediale
Ursprung: Condylus medialis femoris superiort
Fäste: Tuber calcaneii via tendo achilles
Funktioner M. Gastrocnemius mediale
F: Plantarflexion i art. talocruralis, Flexion art. genu
Ursprung och fäste M. Gastrocnemius laterale
Ursprung: Condylus lateralis femoris superiort
Fäste: Tuber calcaneii via tendo achilles
Funktioner M. Gastrocnemius laterale
F: Plantarflexion art. talocruralis, flexion i art. genu
Ursprung och fäste M. Soleus
Ursprung: Tibia, fibula posteriort
Fäste: Tuber calcaneii via tendo aschilles
Funktioner M. Soleus
F: Plantarflexion i art. talocruralis, Supination i art. talocruralis
Ursprung och fäste M. Biceps brachii caput longum
Urpsprung: Tuberculum supraglenoidale scapula
Fäste: Tuberositas radii
Funktioner M. Biceps brachii caput longum
F: Flexion art. cubitu, supination av underarmen, abduktion art. humeri
Ursprung och fäste Biceps brachii caput brevis
Ursprung: Processus coracoideus
Fäste: Tuberositas radii
Funktioner M. Biceps brachii caput brevis
F: Flexion art. cubitu, supination av underarmen, flexion art. humeri
Ursprung och fäste Triceps brachii caput longum
Ursprung: Tuberculum infraglenoidale
Fäste: Olecranon
Funktioner Triceps Brachii Caput Longum
F: Extention art. cubiti, Extention art. humeri, Adduktion art. humeri
Ursprung och fäste Triceps brachii Caput Laterale
Ursprung: Posteriort proximal på humerus
Fäste: Olecranon
Funktioner Triceps Brachii Caput Laterale
F: Extention art. cubiti
Ursprung och Fäste Triceps Brachii Caput Mediale
Ursprung: Posteriort distalt på humerus, Ligger under longum och laterale
Fäste: Olecranon
Funktioner M. Triceps Brachii Caput Mediale
F: Extention art. cubiti