Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/4

Click to flip

4 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Lớp trùng lông Balantidium coli

đơn bào lớn nhất;


đại tràng; KCC heo;


=)) biện pháp phòng ngừa quản lý phân heo hợp vệ sinh và tránh nuôi gần nơi sinh hoạt

Giardia lamblia

là trùng roi gây bệnh ký sinh ở TÁ TRÀNG -) tiêu chảy kéo dài và chậm hấp thu ở trẻ em (gây suy dinh dưỡng)

bệnh học và chẩn đoán Giardia lamblia

phần lớn không triệu chứng (xét nghiệm có bào nang)


Khi có nhiều thể hoạt động -) tăng nhu động ruột và tiết nhầy -) soi phân thấy có thể bào nang và thể hoạt động do chưa kịp chuyển thành thể bào nang

không có hồng cầu do khong xâm lấn

Cryptosporiddium sp

trùng bào tử ký sinh trong tế bào ruột;


ở bệnh nhân HIV-) NHUỘM soi dưới khv 💯

người bình thường tiêu chảy nhẹ;


người suy giảm miễn dịch tiêu chảy nặng, kéo dài