Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Trichomonas vaginalis

tăm bông phết huyết trắng âm đạo soi thấy trùng roi di động có 4 roi đằng trước giúp di động

Thể hoạt động và thể bào nang

chỉ có thể hoạt động =)) lây trực tiếp (cạch cạch)

đặc điểm sinh học

nữ ký sinh ở âm đạo -) huyết trắng dễ phát hiện;


nam ký sinh ở niệu đạo, biểu hiện k rõ ràng (tiểu gắt, giọt sương ban mai)

khi phát hiện ở người nữ phải chữa luôn cho người nam

đơn bào ký sinh ở máu và mô

trùng roi hiếm gặp;


Trùng bào tử: Plasmodium và Toxoplasma gondii

Những loài Plasmodium falciparum gây bệnh ở người:

Plasmodium falciparum (5 ngày -) ngắn nhất


P. vivax;


P. malariae;


P. ovale;


P. knowlesi

loài Plasmodium thường gặp ở VN

P. falciparum (nguy cmn hiểm)


P. vivax (cùng P. ovale có thể tạo thể ngủ gây tái phát xa)

con hiền nhất là P. malariae nhưng ít ở 🇻🇳

Các giai đoạn phát triển của KST sốt rét trong hồng cầu

Tư dưỡng: có một nhân, không bào ở giữa =)) thể nhẫn


Phân liệt (do tư dưỡng trưởng thành): nhiều nhân (dạng amib)


Giao bào: đực cái (1 nhân và 1 khối đặc do tư dưỡng biệt hóa thành)

Chu trình phát triển

thoa trùng (vào gan) -) mãnh trùng (vào hồng cầu)-) tư dưỡng -) phân liệt (hoặc giao bào) -) vỡ hồng cầu tạo mảnh trùng -) ...

trong hồng cầu tiêu globin và thải hemozoine

đặc điểm dịch tễ sốt rét

miền núi phía bắc, dãy trường sơn, đông nam bộ ...

đặc điểm lâm sàng

🌨-) 🤒 -) 😓 (rét từng cơn), Thiếu máu (do vỡ hồng cầu);


sốt rét có biến chứng: biến chứng ở não gây hôn mê và ở thận gây thiểu niệu vô niệu

Cận lâm sàng Plasmodium sp

phết máu tìm KST


test chẩn đoán nhanh (thường dùng hơn)

Toxoplasma gondii (bệnh học)

người bình thường mắc phải -) nhẹ;


bẩm sinh ở thai nhi và người AIDS nặng;


Chu trình phát triển của Toxoplasma gondii

Ck hữu tính chỉ có ở mèo


Ck vô tính ở người và đv có dú