Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/28

Click to flip

28 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Tell sb to V

Nói với ai làm gì

Advice sb to V

Khuyên ai làm gì

Encourge sb to V

Khuyến khích ai làm gì

Assume sb to V

Cho rằng

Beg sb to V

Cầu xin

Believe sb to V

Tin tưởng

Cause sb to V

Gây, khiến

Challenge sb to V

Thách thức

Command sb to V

Yêu cầu

Compel sb to V

Bắt buộc

Consider sb to V

Xem xét

Enaable sb to V

Cho phép

Expert sb to V

Hy vọng

Forbid sb to V

Cấm

Force sb to V

Bắt

Help sb to V

Giúp đỡ

Instruct sb to V

Hướng dẫn

Invite sb to V

Mời

Order sb to V

Yêu cầu

Permit sb to V

Cho phép

Persuade sb to V

Thuyết phục

Remind sb to V

Nhắc nhở

Request sb to V

Yêu cầu

Teach sb to V

Chỉ dạy

Urge sb to V

Giục

Want sb to V

Muốn

Warn sb to V

Cảnh báo

Wish sb to V

Ước muốn