Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ikaw ba talaga
is it really you?
sa
in/on/at/in the/on the/at the
bakasyon ka ba
are you on vacation?
nga
indeed/it's true
kasama ko
I'm with
mga magulang ko
my parents
saan
where(direction)
ang punta mo
your destination
masyadong mainit
too/very/quite hot
ngayon
now/today
doon
there
din
also/too/as well
sabay na
do it together/at the same time
nakatira
living/residence
may kilala ako
I know someone
sa may
near
simbahan
church
numero
number
uno, tres, otso
one, three, eight
pumunta ka
you go/you visit/stop by
sa bahay
at my place
ang mapa
the map
Makati na pala ito
ah, we've arrived in Makati already (literaly: so this is Makati already)
kakain
will eat
nagpagupit
had a haircut
matutulog
will sleep
mag-aaral
will study
nakahiga
lying down
nakatayo
standing
naupo
sat
bumili
bought
sorbetes
ice cream
nag-aaral
studying/study
bumibili
buying/buy
pupunta ka ba
are you going to
pakiulit mo nga
please repeat
tirahan
residence/address
nakikita mo
you see/you are seeing
Katoliko
Catholic
una
first
bumaba ka
you alight/get off
iyan
that
kalye namin
our street
kami ay
we are
kasama
companion
nag-iisa
alone
hintayin mo ako
wait for me
plaza
town square
ospital
hospital
munisipyo
municipal offices
kapitolyong panglalawigan
provincial capital
korte
court
istasyon ng pulis
police station
sementeryo
cemetery
Bulwagang Pambarangay
Barangay Hall
palengke
market
LRT
light rail transit
masyadong mainit
very hot
masyadong mataas
quite high
kapitan ng eroplano
captain of the airplane
magbabakasyon
will go on vacation
ang dating
time of arrival
masyadong malayo
quite far
buhat sa
from
papunta ba ito sa
is this going to
saan po ba
where sir?
hihinto ito
this will stop
ang pamasahe
the fare
hanggang sa
until
dos singkewenta
2.50 pesos
heto ang bayad ko
here's my fare
pakipara mo
please stop at