• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/59

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

59 Cards in this Set

 • Front
 • Back
gusto ko(ng)
I like/want
magpagupit
have a haircut
ang ibig ninyo?
what you want?
ngayon(g) alas dos
today at two o'clock
puwede ba
is it possible
titingnan ko
let me see
aba
oh!/say!
may bakante
has/have a vacancy
ayaw ko
I don't like
mas maaga
earlier
gusto
like, would like, want
ibig
like, would like, want
nais
like, would like, want
ayaw
doesn't like, wouldn't like
dapat
ought to, must, should
kailangan
need, ought to, must, should
maaari
can, may, could, might
Puwede
can, may, could, might
ano pong gupit
what(kind of)haircut
sa tabi
at the sides
hindi masyado(ng)
not very
mahaba
long
ibig po ba ninyo
do you want
hanggang itaas
reaching the top
batok
nape
puwede na
will suffice
gusto ko rin
I'd also want
hindi ko gusto
I don't like
nais po ba ninyo
do you want
medyo
slightly
maikli
short
makapal
thick
sa tuktok
at the top
huhugasan ko lang
I'll just wash
ang inyong buhok
your hair
konting masahe
a little massage
maikling buhok
short hair
ang buhok ninyo
your hair
ang mahaba
a longer one
gawin ko
I'd do
puwede ba(ng)?
is it possible?
maaari po
it's possible(formal)
bagay ba sa akin
does it suit me
ang maikling gupit
short cut
babagay po sa inyo
it will suit you
mas bagay
suits better
huhugasan ko muna
I will wash first
maganda sa inyo
beautiful/nice on you
magpakulot
to have a perm
magpagupit
to have a cut
putulin/gupitin
to cut(the hair)
putulan/gupitan
to give the hair/person a cut
i-set
to set the hair
gunting
scissors
tuwalya
towel
silya
chair
tuwid na buhok
straight hair
minamanikyur
being given a manicure
pinipedikyur
being given a pedicure