• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
napakarami(ng)
so many
pista(ng)
feast day
dekorasyon(g)
decoration
palawit
bunting
sarisari(ng)
assorted
talagang makulay
really colorful
buong lugar
whole place
kawayan
bamboo
pagsungkit
hooking with a pole
paputok
fireworks
mamayang gabi
tonight
kapag
when/during
nagkoronasyon
crowned
nagpunta
went
kabayanan
town
puwesto
stalls
karamihan
many of
tinda(ng) damit
clothes for sale
ililigid
will be driven around
sang-ayon
according to
reyna
queen
nanalo
won
mayaman
rich
para sa atin
for us
pistang bayan
town fiesta
parke
park
tsubibo
ferris wheel
labanan
contest
palaro
games
katulad ng
like
pag-akyat
climbing
pagsakay
riding
pagtakbo
running
sako
sack
pagkain
eating
murang niyog
young coconut
manood
watch
parada
parade
karosa
procession cart
kaniya(ng)
her
mga abay
consorts
kumbidado
invited
kapitan
captain
naghanda
prepared food
pumunta
go
pagkatapos
afterwards
gagastusin
will be spent
nag-eenjoy
enjoying
bigla(ng)
suddenly
pistang bayan
town fiesta
kahit saan
anywhere
tumingin
look
may pagkain
there is food
totoo
true
ganoon nga
really like that
nag-iipon ng pera
saving money
kapag
if/when
sa loob ng
in(side)
isang taon
one year
upang
in order to
makapaghanda
to be able to prepare
magpapagod
to become tired
sa trabaho
at work
minsanan
in one go
mawawala
will disappear
ang inipon
the savings
dahil lang
just because of
subali't
but
kaugalian
custom
naubos
finished
bahala na
come what may
kung minsan
sometime
nangungutang
borrow money
sinasabi lang
just say
ganito
like this
ang paghawak
how to hold
renda
reins
baka
might
suwagin
gore(bull)
nito
this
higit
more
sa unang beses
for a first time
ang paghawak
handling
hawakan
hold
niyan
that(ng form)
karanasan
experience
nagtrabaho
worked
sabsaban
stable
kabayo
horse
kaya pala
no wonder
madali(ng)
easily
matuto
to learn
mahirap
difficult
sasabihin
will tell
nang maluwag
loosely
ganiyan
like that
medyo
sort of
kung gusto mo(ng)
if you want
lumakad
to walk/move
kausapin
talk to
sabihin
tell/say
sa kaniya
to him/her
uulitin
will repeat
magaling
good at/clever
nakahawak
managed to handle
kunan
take
bakit hindi
why not
teka
just a moment
kukunin
will get/fetch
sumakay
ride