Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)

Zdenerwowany

Contrarié

Park rozrywki

Parc d'attraction

Dowód osobisty

Carte d'identité

Głównie

Essentiellement

Kartka

Une feuille recto/verso

Z jednej i z drugiej strony

Sposób

Façon

Inaczej <manière>

Małoletni

Mineur

Podwyższyć

Augmenter

Obniżka (cen)

La baisse (des prix)

Przyciągająca

Attirante

Siła

Force

Turniej

Un tournoi

Zapach

Les odeurs/Le parfum

Reguły

Les règles

Przyjąć (kogoś)

Accueillir (qn)

Błędne koło

Le cercle vicieux

Czarownica

Une sorcière

Przyprawić

Assaisonner

Krzyk

Le cri

Krzyczeć

Crier

Fabryka

L'unine

Współczesny

Contemporain

Codzienność

Le quotidien

Codzienność

Le quotidien

Żywy

Animé

Inaczej <vif>

Marzyć o (czymś)

Rêver de (verb)

Sprzątać

Faire de ménage

Czyścić

Nettoyer

Czyścić

Nettoyer

Śmieci

Les déchets/les ordures

Segregacja

Le tri

Segregować

Trier