Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Pomóc (coś zrobić)

Aider à

Nie daje rady, nie udaje mi się

Je n'y arrive pas

Zabierać (ze sobą)

Emporter

Nie warto, nie ma sensu

Ce n'est pas la peine

Radzić sobie

Se débrouiller

Stracić się z oczu (nie widywać się)

Se perdre de vue

Trasa

Un itinéraire

Jednak

Quand même

Ważny, obowiązujący

Valable

Pech

Une malchance

Szkoda

C'est dommage

Zabawny

Amusant

Poprawiać się

S'améliore

Być może

Peut-être

Cake szczęście, że...

Heureusement que...

To by było na tyle

On te laisse