Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/32

Click to flip

32 Cards in this Set

 • Front
 • Back

Vad består en vävnad av?

Celler som liknar varandra och som har samma uppgift i en organism bildar tillsammans en vävnad.

Ge exempel på vävnader och vad de består av.

Nervvävnad - består av nervceller


Muskelvävnad - muskelceller


epitelvävnad - epitelceller

Vad är ett organ uppbyggt av? Ge exempel på ett organ.

Olika vävnader kan bygga up organ, 
magsäcken är ett organ som består av bl.a. nervvävnad, muskelvävnad och epitelvävnad

Olika vävnader kan bygga up organ,


magsäcken är ett organ som består av bl.a. nervvävnad, muskelvävnad och epitelvävnad

Vad är ett organsystem?

Organ kan i sin tur bilda organsystem, sköter speciella funktioner i kroppen. t.ex. matspjälkningssystemet, hjärt-kärlsystemet, andningssystemet, nervsystemet, hormonsystemet.

Organ kan i sin tur bilda organsystem, sköter speciella funktioner i kroppen. t.ex. matspjälkningssystemet, hjärt-kärlsystemet, andningssystemet, nervsystemet, hormonsystemet.

Vad är en organism?

organsystemen samverkar i en organism,. t.ex. en människa. Denna måste fungera som en enhet trots att den egentligen består av "miljarder liv" i form av sina celler.

Vad består matspjälkningssystemet av?

munnen (saliv), 
matstrupen, 
magsäcken, 
tarmarna, 
levern och bukspottkörteln.

munnen (saliv),


matstrupen,


magsäcken,


tarmarna,


levern och bukspottkörteln.

Vad gör matspjälkningssystemet?

Spjälkar (sönderdelar) födan och tar upp näringsämnen från maten till blodet.

Spjälkar (sönderdelar) födan och tar upp näringsämnen från maten till blodet.

Vad består andningssystemet av?

Lungorna och det "rörsystem" som gemensamt kallas luftvägarna.

Lungorna och det "rörsystem" som gemensamt kallas luftvägarna.

Vad gör andningssystemet? Vilka ämnen tar blodet i lungorna upp?

I lungorna tar blodet upp syre från inandningsluften och lämnar koldioxid och vattenånga till utandningsluften.
Syret behövs till cellernas cellandning. Koldioxiden och vattnet bildas vid cellandningen.

Vad gör hjärtat i hjärt-kärlsystemet?

Hjärtat pumpar runt blodet i kroppens alla blodkärl.

Hjärtat pumpar runt blodet i kroppens alla blodkärl.

Vad transporterar blodet i hjärt-kärlsystemet?

-Näring, syre, koldioxid, hormoner m.m. 
-Värme och är viktigt för reglering av kroppstemperaturen. 
-Blodkroppar som är specialiserade på försvar mot t.ex. virus och bakterier.

-Näring, syre, koldioxid, hormoner m.m.


-Värme och är viktigt för reglering av kroppstemperaturen.


-Blodkroppar som är specialiserade på försvar mot t.ex. virus och bakterier.

Vad gör utsöndringsorganen? Vad betyder utsöndring?

Ser till att cellernas restprodukter lämnar kroppen.
Utsöndring = avgivande av ämnen, 
utsöndrar = avger

Ser till att cellernas restprodukter lämnar kroppen.


Utsöndring = avgivande av ämnen,


utsöndrar = avger

Hur sker utsöndringen av restprodukter?

Blodet tar upp cellernas avfallsämnen och renas från dessa i bl.a. njurarna. Njurarna utsöndrar avfallsämnena genom att bilda urin som lämnar kroppen. Även levern renar blodet från vissa ämnen och hjälper till att "avgifta" kroppen.

Vad händer i huden om kroppstemperaturen sjunker?

Hudens blodkärl drar ihop sig så att en mindre mängs blod passerar genom huden där blodet normalt kyls ner.

Hudens blodkärl drar ihop sig så att en mindre mängs blod passerar genom huden där blodet normalt kyls ner.

Vad händer i huden om kroppstemperaturen stiger?

Då vidgas blodkärlen istället. Värme avges också när svett avdunstar.

Då vidgas blodkärlen istället. Värme avges också när svett avdunstar.

Vad skyddar huden mot mer förutom att den reglerar kroppstemperaturen?

Uttorkning och UV-strålning från solen.
Den stänger ute bakterier och andra parasiter och det bildas D-vitamin i huden.

Uttorkning och UV-strålning från solen.


Den stänger ute bakterier och andra parasiter och det bildas D-vitamin i huden.

Vad har musklerna för funktion?

De svarar för kroppens rörelser. Det gäller även rörelser inom kroppen. De alstrar dessutom kroppsvärme.

De svarar för kroppens rörelser. Det gäller även rörelser inom kroppen. De alstrar dessutom kroppsvärme.

Vad gör hjärtmuskeln?

Hjärtmuskeln pumpar fram blodet i blodkärlen och muskler i blodkärlens väggar reglerar kärlens diameter och därmed blodets framkomlighet.

Hjärtmuskeln pumpar fram blodet i blodkärlen och muskler i blodkärlens väggar reglerar kärlens diameter och därmed blodets framkomlighet.Vad gör musklerna i matstrupen, magen och tarmarna?

De pressar fram födan.

Vad har skelettet för funktion?

-Det ger kroppen stadga.
-Fungerar som fäste för muskler. 
-Omger och skyddar känsliga organ t.ex. hjärnan, hjärtat, lungorna.
-Bildar blodkroppar.

-Det ger kroppen stadga.


-Fungerar som fäste för muskler.
-Omger och skyddar känsliga organ t.ex. hjärnan, hjärtat, lungorna.


-Bildar blodkroppar.

"Nervsystemet med sinnesorganen"
Ge exempel på 2 sinnesorgan och vad de gör.

Ögonen, öronen, (näsan, tungan, hudens känselreceptorer.) De tar upp signaler från omgivningen och omvandlar dessa till impulser som leds i nerver till det centrala nervsystemet

Ögonen, öronen, (näsan, tungan, hudens känselreceptorer.) De tar upp signaler från omgivningen och omvandlar dessa till impulser som leds i nerver till det centrala nervsystemet

"Nervsystemet med sinnesorganen"

Vad består det centrala nervsystemet av?

Hjärnan och ryggmärgen

Hjärnan och ryggmärgen

Hur hör det centrala nervsystemet ihop med muskler och körtlar?

De står under det centrala nervsystemets kontroll. Nerver leder signaler från det centrala nervsystemet till muskler och körtlar.

Vad är hormoner?

Signalämnen som vissa körtlar sprider i kroppen med hjälp av blodet. 

Signalämnen som vissa körtlar sprider i kroppen med hjälp av blodet.

Vad är bukspottkörteln?

En av de största körtlarna. Den sprider hormonet insulin som gör att celler tar upp mer socker från blodet. Det är alltså inte bara ett matspjälkningsorgan. 

En av de största körtlarna. Den sprider hormonet insulin som gör att celler tar upp mer socker från blodet. Det är alltså inte bara ett matspjälkningsorgan.

Varför behövs fortplantningssystemet?

För att vi ska kunna få barn.

Vad är epitelvävnad?

Tätt packade celler, ger skydd mot mikroorganismer, mekaniska skador och vätskeförluster


Bygger upp t.ex. huden.

Vad är nervvävnad?

Nervceller som är specialiserade på att ta emot och skicka vidare elektriska impulser


Bygger upp vårt nervsystem (nervbanor, hjärna)

Vad är muskelvävnad?

Bygger upp våra muskler,


Finns 3 typer - skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur, glatt muskulaturVad är stödjevävnad?

Stöd och förbindelse mellan organ och vävnader


t.ex. brosk, fett och ben

Varför behöver kroppen syre?

Syre behövs i varje cell till cellandningen

Beskriv skillnaden mellan vävnad och organ

Vävnad består av en viss typ av celler, ett organ består av olika vävnadstyper.